Ang Pagparangal sa Kabayanihan ay Pagtaguyod sa Rebolusyon

Samuel Guerrero
NPA Sorsogon Provincial Operations Command (Celso Minguez Command)
July 06, 2013

Muling binibigyang-pugay ng Celso Minguez Command, kaisa ng mamamayang Sorsoganon, ang mga bayani ng rebolusyong Pilipino sa naganap na depensibang labanan sa Brgy Calmayon, Juban, Sorsogon nitong Hulyo 4, 2013. Taas-kamaong pagkilala ang alay natin kina Ka Greg Bañares (Frankie Joe Soriano), Ka Miloy (Pehing Hipa), Ka Nel (Christine Puche), Ka Gary (Ted Palacio), Ka Rey (David Llunar), Ka Nene (Romero Añonuevo), Ka Jay (William Valenzuela Jr.), at Ka Kevin (Ailyn Calma).

Pinagtagpo ng rebolusyon ang mga kasamang nagmula sa iba’t ibang estado ng kabuhayan, sa tanging mithiing ipunin ang mayorya ng mga uring api, umugat sa malawak na masa ng sambayanan, at akayin ang mamamayan sa rebolusyonaryong landas ng tunay na pagbabagong panlipunan. Sa ganitong patnubay itinuon ng mga kasama ang kanilang buhay at pakikibaka. Ang katapatan nila sa sinumpaang paglilingkod sa uring api ang siyang naging sukatan ng kanilang kabayanihan.Kahanga-hanga ang ipinamalas nina Ka Greg, Ka Miloy, Ka Nel, Ka Gary, Ka Rey, Ka Nene, Ka Jay, at Ka Kevin sa paggampan ng kanilang mga natatanging gawain upang makiisa sa masa at bigyang-direksyon ang kanilang pagrerebolusyon. Sa kanilang mga indibidwal na kahusayan, ang mga kasamang nabanggit ang laging karamay ng mamamayan sa araw-araw na pagharap nila sa mga sakripisyo’t kahirapang tuluy-tuloy na naglulugmok sa kanilang kabuhayan. Ang mga kasama rin ang kanilang kaagapay sa pagkamit ng mga tagumpay sa pagkilos ng masa. Sina Ka Miloy, Ka Gary, Ka Rey, Ka Nene, Ka Jay, at Ka Kevin ay naging makabuluhang mga pwersa sa pag-abante ng rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya nitong ilang nagdaang mga taon.  Walang pag-iimbot na ibinuhos nila ang lahat ng kanilang talino at kakayahan upang makapag-ambag nang malaki ang Sorsogon sa kabuuang pag-abante ng rebolusyon sa rehiyon.

Natatangi rin ang naging kontribusyon nina Ka Greg Bañares at Ka Nel hindi lamang sa pagpapatatag sa di-magagaping diwa ng masa at mga kasama, kundi gayundin sa pagtatambol ng mga tagumpay ng mga kasama at masa sa larangan ng armadong pakikibaka, pagpapaunlad ng kabuhayan ng mamamayan, at pagpapalakas ng kanilang organisasyon.

Pinakamataas na anyo ng ating pagbibigay-parangal sa pinakamamahal na mga kasamang namartir ay ang pagpapatuloy sa kanilang mga naiwan. Idugtong natin ang ating lakas at talino sa mga rebolusyonaryong gawaing pansamantalang natigil dulot ng kanilang pagkabuwal. Ipihit natin ang ating pagdadalamhati tungo sa pinag-ibayong pagsusulong ng rebolusyon.

Ang ating mga martir ay imahe ng simpleng pamumuhay at puspusang pakikibaka para sa kapakanan ng mamamayan. Hinihikayat ng Celso Minguez Command ang mamamayan ng Sorsogon na gawing modelo ang buhay at pakikibaka ng mga kasamang martir. Marapat lamang na pamarisan ng mga magsasaka ang kanilang mga kauri sa hanay ng hukbong bayan. Dapat ding gawing inspirasyon ng mga kabataang estudyante at mga propesyunal ang paglahok ng uring peti-burgesya sa armadong rebolusyon sa kanayunan. Gayundin, pinatunayan ng pagkamartir nina Ka Nel at Ka Kevin na malaki ang maiaambag ng kababaihan sa pagpapalaya sa lipunan at sa kanilang sektor.

Ang pagbubuklod ng mga uri at sektor na inaapi’t pinagsasamantalahan sa lipunan ang siyang magiging makapangyarihang pwersang magwawakas sa mga kabuktutan ng kasalukuyang naghaharing sistema. Ang mga rebolusyonaryong pwersang ito din, sa patnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas, ang siyang magtatayo ng isang bagong lipunang tunay na malaya, makatarungan, at maunlad.

Iabante ang rebolusyon!