Ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya

LUIS G. JALANDONI
Chairperson, NDFP Negotiating Panel

Quezon City, Philippines
19-21 July 2013

Translation: The Filipino people's struggle for national and social liberation

Kontribusyon sa Internasyunal na Kumperensya Hinggil sa Karapatang-tao at Kapayapaan sa Pilipinas

Naganap noong 26 Disyembre 1968 ang makasaysayang pangyayari kung kailan nagkaroon ang sambayanang Pilipino ng isang proletaryo rebolusyonaryong pamumuno sa pamamagitan ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Sa patnubay ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong, ipinahayag ng PKP ang programa nito ng demokratikong rebolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Matapos ang tatlong buwan, itinatag nito ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) at noong 1973, ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP o Pambansang Demokratikong Prente ng Pilipinas).

Ang muling pagkakatatag ng PKP ang rurok ng mga natipong rebolusyonaryong tradisyon ng sambayanang Pilipino. Nagkapaglunsad sila ng mahigit na 200 pag-aalsa laban sa kolonyalismong Espanyol. Pagkatapos, naglunsad sila ng armadong pakikibaka para sa independensya sa Espanya sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Nang lusubin ng imperyalismong US ang bansa noong 1898, nilabanan nila ang gerang agresyon ng US mula 1899 hanggang 1913. Mahigit 20% ng populasyon noon, mga 1.5 milyong Pilipino ang namatay sa gerang iyon.

Nagpatuloy ang tradisyon ng paglaban sa mga dayuhang mapagsamantala at mang-aapi sa panahon ng kolonyal na paghahari ng US, gayundin sa paglusob at okupasyon ng mga Hapones mula 1942 hanggang 1945, at nagpatuloy pa rin mula 1946 laban sa neokolonyal na paghahari ng US at ng lokal na magpasamantalang uring panginoong maylupa at malalaking kumprador. Layon ng rebolusyonaryong kilusan na kamtin ang pambansa at panlipunang paglaya ng sambayanan.

Nalampasan ng mga rebolusyonaryong pwersa ang malawakang pag-atake ng dikatadurang Marcos na tuta ng US mula maagang bahagi 1970 hanggang 1986. Nakapagpalakas sila sa pamamagitan ng magiting na pakikibaka. Nagbuo sila ng mga organisasyong masa at mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Pagsapit ng 1980, nakapagtatag na sila 29 larangang gerilya sa buong bansa.

Noong Pebrero 1986, napatalsik sa poder ang diktador na si Marcos ng pag-aalsang masa. Sa pamamagitan ng masikhay na pakikibaka, naitatag ng rebolusyonaryong kilusan ang presensya nito sa buong bansa kapwa sa kalunsuran at kanayunan na may milyun-milyong baseng masa at isang armadong pwersang kumikilos sa buong bansa sa ilalim ng gabay ng isang sentral na pampulitikang awtoridad na kumikilos sa loob ng balangkas ng Gabay para sa Pagtatatag ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Ang mga sesyon ng Permanent People's Tribunal hinggil sa Pilipinas


Noong 1990, inorganisa ng mga rebolusyonaryong organisasyon sa Pilipinas at sa ibayong dagat ang mga sesyon ng Permanent People's Tribunal (PPT) hinggil sa Pilipinas sa Antwerp, Belgium. Idineklara ang NDFP na "lehitimong kinatawan ng sambayanang Pilipino" ng 10 kataong myembro ng internasyunal na hurado na pinamunuan ng Nobel laureate na si Professor George Wald ng US. Sa paghusga na may sala si Marcos sa mga krimen laban sa mamamayan at di na dapat mamuno sa gubyerno, idineklara ng mga hurado ang armadong pakikibaka ng sambayanang Pilipino na nagtatamasa na ng status of belligerency (nakikidigmang katayuan) at nararapat sa suporta ng internasyunal na komunidad.

Idinaos sa The Netherlands ang Ikalawang Sesyon ng PPT sa Pilipinas noong Marso 2007. Kinundena ng mga hurado na pinamunuan ni Prof. Francois Houtart ang rehimeng Arroyo na suportado ng US sa mga krimen nito laban sa sangkatauhan at ng laksang krimen laban sa mamamayan. Naghain ng mga di mapasusubaliang mga ebidensya ang mga organisyon sa karapatang-tao at pangkapayapaan sa Pilipinas batay sa masusing pananaliksik at mga testimonya ng matatapang na mga biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao.

Ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto


Nalampasan din ng mga rebolusyonaryong pwersa ng NDFP ang mga mayor na internal na kahinaang ginawa ng mga elemento sa hanay ng kanilang pamumunuan, marami sa kanila ay naging mga taksil. Inilunsad ng Partido Komunista ng Pilipinas ang Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) noong Hulyo 1992. Ang layunin nito ay tukuyin, itakwil at iwasto ang mga mayor na kamalian ng suhetibismo at oportunismo, laluna yaong naging sanhi ng pinakamalalalang pinasla, gaya ng insureksyunismo, di napapanahong pagbubuo ng mga bertikal na pormasyon ng BHB at ng ng paglulunsad ng isteryang anti-impormer matapos ng pagkabigo ng maling linya.

Isang kampanyang pang-edukasyon ang kilusang pagwawasto. Niyakap ito ng masa at ng malawak na kasapian ng rebolusyonaryong kilusan. Nakumpleto ito noong 1998 at muling nakapagpalakas ang rebolusyonaryong kilusan. Nagpaalala ito ng tagumpay ng Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto mula 1965 hanggang 1971, na nagluwal sa Partido Komunista ng Pilipinas, sa Bagong Hukbong Bayan at sa National Democratic Front of the Philippines bilang bunga ng pagpuna at pagtatakwil sa mga mayor na pagkakamali ng dating partido komunista at ng dating hukbong mapagpalaya ng bayan.

Matapos ang tagumpay ng IDKP, nakapagkonsolida at nakapagpalawak ang rebolusyonaryong kilusan. Nakaugat na ito ngayon sa 70 ng kabuuang 81 prubinsya. Nakapagtayo ito ng mga organisasyong masa ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan at kabataan, mga bata, pambansang minorya, maralitang lunsod at mga mangingisda. Kumikilos ang BHB sa kasalukuyan sa mahigit 110 larangang gerilya kung saan ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika ang bumubuo ng gulugod ng demokratikong gubyernong bayan.

Programa ng Tunay na Reporma sa Lupa


Ipinatutupad ng demokratikong gubyernong bayan ang mga programa sa reporma sa lupa, kalusugan, edukasyon at literasiya at kultura.

Dahil sa 75% ng 100 milyong populasyon ay binubuo ng mga pinagsasamantalahan at inaaping magbubukid, ang programa para sa rebolusyong agraryo ang pangunahing nilalaman ng rebolusyonaryong programa. Tinutugunan nito ang saligang aspirasyon ng mga magsasaka.

Malaganap na ipinatutupad ang minimum na programa sa reporma sa lupa ng rebolusyonaryong kilusan na binubuo ng pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi ng usura, at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawang bukid. May mga kampanya rin ng pagpapalaki ng produksyong agrikultural sa pamamagitan ng mutwal na pangkat ng pagtutulungan sa pagtatanim, pag-aani at distribusyon ng mga produkto, sa pagpapaunlad ng irigasyon, pagtatanim ng gulay, manukan at paghahayupan. Nakikinabang sa programa ang milyun-milyong populasyon sa kanayunan.

Ipinatutupad naman kung saan posible ang maksimum na programa ng kumpiskasyon ng lupa at libreng pamamahagi sa mga tiyak na lugar na sapat ang lakas ng rebolusyonaryong kilusan. Ang tinanataw sa hinaharap, sa tagumpay sa buong bansa, ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka na kalakip ang mga suportang serbisyo tulad ng irigasyon, mga kalsada mula sa mga bukid tungong pamilihahn, tulong sa mekanisasyon at pagtatayo ng mga kooperatiba at kolektibisasyon tungo sa mataas na produktibidad para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at ng buong populasyon. Kasabay ng pagpapatupad ng reporma sa lupa sa buong bansa ang pambansang industriyalisasyon upang iangat ang atarsadong ekonomyang agraryo tungong pagiging maunlad at masagana.

Mga Programa sa Edukasyon at Kalusugan


Malaganap na ipinatutupad ang rebolusyonaryong edukasyon hinggil sa kasaysayan ng sambayanang Pilipino at kanilang kultura. Gayundin ang mga programa sa literasiya at paggamit ng mga numero na lubos na kinalulugdan ng masa. Itinatag ang mga rebolusyonaryong paaralan na pinakikinabangan ng libu-libong magsasaka at pambansang minorya, laluna ang mga bata at kabataan. Lumitaw ang mga meteryal sa pag-aaral at mga akdang pansining at pampanitikan. Itinaguyod ng rebolusyonaryong kilusan ang paggamit ng Pilipino bilang pambansang wika, at ang mga wika ng mga rehiyon sa hanay ng masa.

Ipinalaganap sa mga programang pangkalusugan ang paggamit ng akupanktura, halamang gamot at tradisyunal na panggagamot na hinalaw sa dati nang praktika ng masa. Ginagamit din ang kanluraning medisina. Tumutugon ang mga programang ito sa mahahalagang pangangailangang pangkalusugan ng mamamayan. Matagumpay ang mga kampanyang pangkalusugan tulad ng wastong sanitatsyon, palikuran, anti-malaria at mga klinikang pambayan. Hinihikayat ang mga propesyunal na pangkalusugan upang maglingkod sa sambayanan sa kanayunan at sa maralitang komunidad ng kalunsuran. Nagsanay din sila ng mga paramedik upang magbigay ng paunang lunas at paggamot sa mga karaniwang sakit.

Ispesyal na Tanggapan para sa Proteksyon ng mga Bata


Noong Abril 2012, itinayo ng Pambansang Konseho ng NDFP ang Special Office for the Protection of Children (SOPC) nito. Iprinoklma nito ang isang komprehensibong programa para sa proteksyon ng mga karapatan at kagalingan ng mga bata. Itinalaga ang isang komite upang ipatupad at subaybayan ang pagpapatupad ng programa sa buong bansa. Binigo ng NDFP ang paulit-ulit na pagtatangka ng mga imperyalista at mga lokal na reaksyunaryo na baluktutin ang patakaran ng NDFP kaugnay sa mga bata. Sa pahayag noong Hulyo 1, 2013, idineklara ng pinuno ng SOPC na si Coni K, Ledesma na "huwad, kiling at walang batayan" ang ulat ng Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict ng UN hinggil sa tinaguraiang pagrerekluta at paggamit ng BHB ng mga bata.

Rebolusyonaryong Sistema ng Hustisya


Mayroong sistema ng hustisya ang rebolusyonaryong kilusan na malayong mas superyor sa tiwali, anti-mamamayang sistema ng hustisya ng reaksyunaryong gubyerno. Nakuha nito ang suporta hindi lamang ng eksperto sa mga batas ng Pilipinas, kundi maging ng mga internasyunal na manananggol. Noong Nobyembre 2012, itinayo ang International Legal Advisory Team (ILAT) upang payuhan ang NDFP sa mga internasynal na usaping ligal. Binubuo ito ng mahigit na sandosenang mga eksperto sa internasyunal na batas mula sa iba't ibang panig ng mundo.

May paparaming bilang ng mga kaso kung saan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao ng rehimen ay dumudulog sa mga rebolusyonaryong pwersa upang makamit ang katarungan. Kamakailan, isang kabataan na biktima ng gang rape ng tatlong sundalo ng reaksyunaryong hukbo, ang nagsampa ng kaso sa mga rebolusyonaryong pwersa. Pinagkaitan siya ng katarungan ng mga upisyal ng mga sundalo. Dagdag pa, pinababantaan siya at kanyang pamilya. Kung kaya, nagsampa siya, ang kanyang pamilya at mga sumusuportang organisasyon ng kriminal na kaso ng panggagahasa laban sa mga sundalo sa hukumang bayan.

Negosasyong Pangkapayapaan


Nakabuo ang NDFP na labindalawang bilateral na kasunduang pangkapayapaan sa reaksyunaryong gubyerno sa layuning harapin ang mga ugat ng armadong tunggalian. Ang mga kasunduang ito, sa partikular, ang The Hague Joint Declaration, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ay mga kasunduang may pinakamataas na pamantayan at malaganap na kinikilala ng mga tagapagtaguyod ng kapayapaan sa Pilipinas at ibang bansa. Noong 2004, itinatag ang Joint Secretariat (JS) ng Joint Monitoring Committee sa ilalim ng CARHRIHL. May tanggapan ito sa Metro Manila, at ang magkabilang panig ay may kinatawan sa JS. Suportado ito Royal Norwegian Government, ang Ikatlong Partidong Tagapagtaguyod sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng gubyerno ng Maynila at ng NDFP.

Ang layunin ng NDFP sa negosasyong pangkapayapaan ay harapin ang mga ugat ng armadong tunggalian sa pamamagitan ng mga saligang repormang pang-ekonomya, panlipunan at pampulitka. Subalit ang nais lamang na ipataw ng gubyerno ng Maynila ay ang pagpapasuko at ang walang-taning na mga tigil-putukan. Sa kabila ng malawak ng panawagan ng mga tagapagtaguyod ng kapayapaan, pinaralisa ng gubyernong Aquino ang usapang pangkapayapaan matapos itong mabigo na ipataw ang mga di makatarungang hinahangad nito sa NDFP.

Anu't anuman, idineklara ng Negotiating Panel ng NDFP ang pagiging bukas nito para ipagpatuloy ang usapang pangkapayaan. Iginigiit nito na ang pagrespeto at pagtalima sa The Hague Joint Declaration, sa JASIG (1995), sa CARHRIHL (1998) at iba pang bilateral na kasunduan. Kung kaya, iginigiit nito ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal sang-ayon sa CARHRIHL at sa mga Konsultant ng NDFP na inaresto at ikinulong na labag sa JASIG. Nananawagan din ito para sa isang independyenteng imbestigasyon sa pagpatay at pagkawala ng mga Konsultant ng NDFP, pamilya at istap.

Ikinalulugod rin ng NDFP ang mga positibong aksyon at rekomendasyon ng mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at karapatang-tao para sa muling pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan.

Mga Pilipino sa Ibayong Dagat


Matatag na sinusuportahan ng NDFP ang makatarungang pakikibaka ng milyun-milyong Pilipino sa ibayong dagat. Sinusuportahan namin ang pakikibaka nila para sa kanilang karapatan at kagalingan upang organisahin ang kanilang hanay, upang magtrabaho at tratuhin nang patas, na di dapat ipailalim sa rasismo at xenophobia, upang maunawaan nang lubos ang mga ugat ng kanilang pangingibang-bayan, at makauwi sa kanilang lupang sinilangan at makapagsilbi sa bansa. Nararapat lamang suportahan at patibayin ang mga ito. Ang NDFP ay matatag na naninindigan sa pagtataguyod ng kanilang karapatan na boluntaryong makauwi sa Pilipinas at makapag-ambag ng kanilang kasanayan at talento sa reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon, sa pagtatayo ng isang malaya, masagana, demokratiko at payapang Pilipinas.

Internasyunal na Pakikipagkaisa


Inaani ng rebolusyonaryong sambayanang Pilipino ang internasyunal na pakikiisa at suporta ng mga rebolusyonaryo, anti-imperyalista at progresibong organisasyon at mga indibidwal mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Nag-aambag din sila ng kanilang pakikipagkaisa sa makatarungang adhikain ng iba pang pakikibaka ng mamamayan sa diwa ng proletaryong internasyunalismo at anti-imperyalistang pakikipagkaisa.

Mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas ng digmang bayan


Pinaiigting ng mga rebolusyonaryong pwersang pinamumunuan ng PKP ang kanilang rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Nilalayon nilang sumulong mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas ng digmang bayan sa susunod na mga taon. Purisidong hinahangad ng reaksyunaryong gubyernong kontrolado ng US ang pagdurog sa rebolusyon para sa kapakinabangan ng imperyalismong US at ng mga lokal na magpasamantalang uri ng malalaking kumprador at panginoong maylupa. Kung kaya, makatwiran lamang na magpunyagi sa rebolusyonaryong pakikibaka ang sambayanang Pilipino at ang rebolusyonaryong pwersa nila.

Sa pagbubunyi sa mga dakilang tagumpay at mga nakamit ng sambayanang Pilipino sa nakaraang 44 na taon ng rebolusyonaryong pakikibaka, dapat nating parangalan ang maraming martir at bayani na nagsaksripisyo ng kanilang mga buhay para sa pakikibaka ng mamamayan para sa pambansa at panlipunang paglaya at para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Dapat dakilain ang rebolusyonaryong masa. Tulad ng tinuran ng dakilang rebolusyonaryong Tsino na si Mao Zedong: "Ang masa at ang masa lamang, ang tagapaglikha ng kasaysayan!"

Subalit may ilang rebolusyonaryong indibidwal na bayani at martir na nais naming parangalan ngayon: sina Gregorio "Ka Roger" Rosal, kumander ng BHB at tagapagsalita ng PKP, si Antonio "Manong" Zumel, mamamahayag, unang Tagapangulo ng NDFP, at si Atty. Romeo T. Capulong, ang Punong Tagapayong Ligal ng NDFP.