Bahagi ng saywar, paniniktik at pakanang pangkombat ng Oplan Bayanihan ang panukala ni Gobernador Lee

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
Hulyo 11, 2013

Translation: Governor Lee’s proposal is part of psywar, intelligence, combat scheme of Oplan Bayanihan


Bahagi ng paniktik, pakikidigmang sikolohikal at pakanang pangkombat sa ilalim ng Oplan Bayanihan ang panukala ni Gobernador Lee ng Sorsogon para sa isang "lokalisadong usapang pangkapayapaan". Ito ay ayon sa tinaguriang "bagong pamamaraan" ni Presidente Aquino, ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) sa ilalim ni Secretary Deles.

Isa nang luma at walang silbing pagtatangka ng mga reaksyunaryong pwersa ang "lokalisadong usapang pangkapayapaan" upang hatiin ang rebolusyonaryong kilusan. Mabibigo ito dahil paulit-ulit nang nilinaw ng rebolusyonaryong pamunuan, na ang Negotiating Panel lamang ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang inatasang makipagnegosasyon para sa kapayapaan sa Gubyerno ng Maynila. Lahat ng yunit ng rebolusyonaryong kilusan ay mahigpit na sumusunod sa patakarang ito.

Sa harap ng pagtindi ng lansakang paglabag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas ng rehimeng Aquino, na nalantad sa kamakailang pagpatay sa mga rebolusyonaryong hors d' combat (wala na sa pusisyong lumalaban) sa Bicol, patuloy na puspusang lumalakas ang Bagong Hukbong Bayan (BHB), ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at ang NDFP sa buong bansa. Pursigido silang ipagpatuloy ang pakikibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya, demokrasya at ang makatarungang kapayapaan. Masigla silang sinusuportahan ng inaapi at pinagsasamantalahang masa. Hindi sila nalilinlang ng mga lipas nang taktika ng mga tulad ni Aquino, ng AFP, ni Deles at ni Gobernador Lee.