Detenidong Konsultant ng NDFP na si Ramon Patriarca, nag-ayuno

NDFP International Information Office
Hulyo 18, 2013
Translation: Detained NDFP Consultant Ramon Patriarca goes on hunger strike

Ipinaabot ng Negotiating Panel (Panel sa Negosasyong Pangkapayapaan) ng National Democratic Front of the Philippines ang matibay na suporta sa 12-araw na hunger strike (protestang pag-aayuno) ng konsultant ng NDFP na si Ramon Patriarca. Sinumulan ni Patriarca, nakadetine sa Camp Lapu-lapu sa Cebu City, ang kanyang hunger strike noong 11 Hulyo na magtatapos sa 22 Hulyo sa panahon na ipapahayag ni Presidente Aquino ang kanyang State of the Nation Address (SONA).

Sa pahayag sa midya, kinundena ni Patriarca si Presidente Aquino sa hindi paggalang sa umiiral na mga kasunduang pangkapayapaang napagkaisahan ng gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa NDFP. Pinuna niya si Aquino sa paglapastangan sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at sa halip, dinudukot, tinotortyur at ikinukulong ang mga tauhan ng NDFP na sangkot sa negosasyong pangkapayapaan.

Binatikos din ni Patriarca ang pangulo ng GPH sa pagtangging palayain ang mga bilanggong pulitikal sang-ayon sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Tinuligsa niya ang administrasyong Aquino sa pagiging dahilan ng pagdami ng mga bilanggong pulitikal na mahigit nang 400.

Sa pahayag niya sa kanyang hunger strike, idiniin ni Patriarca ang "miserableng pagkabigo" ni Aquino na isulong ang usapang pangkapayapaan sa NDFP.

Idineklara ng matataas na upisyal ng gubyernong Aquino sa publiko ang terminasyon ng usapang pangkapayapaan, na tila hindi batid ang mga probisyon ng JASIG na nagsasaad na dapat magbigay muna ng nakasulat na abiso ng terminasyon sa kabilang partido.

Ipinaliwanag ni Patriarca na sa kabila ng paulit-ulit na paggigiit ng iba't ibang tagapagtaguyod ng kapayapaan para sa muling pagtutuloy ng usapang pangkapayapaan, sinakyan ng rehimeng Aquino ang pagpapaigting ng militarisasyon alinsunod sa disenyong-US na programang counter-insurgency na Oplan Bayanihan. Ang Oplan Bayanihan ay isang militaristang pakanang nakabatay sa estratehiyang tungko ng mga operasyong kombat, paniktik at sibil-militar.

Nagpaabot ng pakikiisa si Luis G. Jalandoni, Tagapangulo ng Negotiating Panel ng NDFP sa hunger strike ni Patriarca. "Ang magiting niyang militanteng aksyon ay nagpapatampok ng papalaking paglaban ng sambayanang Pilipino kontra sa rehimeng Aquino, sa harap ng paulit-ulit na pagtaas ng presyo ng langis, ng papataas na presyo ng mga batayang bilihin, ng gastos sa tubig, kuryente, pasahe at iba pang serbisyo."

REFERENCE:
Roselle Valerio
Information Officer
NDFP International Information Office
email: ndf@casema.nl | info@ndfp.net
tel: +31 30 2310431