Dumadagsang kasinungalingan ni Aquino

Editoryal

Ang Bayan
Hulyo 21, 2013
Download PDF here...

Tiyak na babaha ang mga kasinungalingan sa pagtatalumpati ni Benigno Aquino III sa pagbubukas ng ika-16 sesyon ng reaksyunaryong kongreso. Kabilang dito ang sumusunod:

"Mabilis na lumalago ang ekonomya." Taliwas ito sa katotohanang napakatindi ng krisis pang-ekonomya at panlipunan at dumadausdos ang kalidad ng buhay ng mamamayan bunga ng pagpipilit ng rehimeng Aquino na ipatupad ang neoliberal na mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon.

"Umuunlad ang ekonomya sa pamamagitan ng mga programang Public-Private Partnership." Kabaligtaran ito ng patuloy na pagtaas ng mga singilin sa mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, pampublikong yutilidad, transportasyon at komunikasyon bunga ng papahigpit na pribadong kontrol sa importanteng mga aspeto ng ekonomya.

"Jobs-skills mismatch" ang problema—marami ang trabaho, pero kulang ang kasanayan ng mga manggagawa. Ang totoo, lubhang kulang ang mga trabaho at patuloy na nagkukumahog ang gubyernong Aquino na mag-eksport ng mga manggagawa. Walang mga trabahong de kalidad dahil sa kawalan ng industriya. Laganap ang pleksibilisasyon ng paggawa na lalong humihila pababa sa halaga ng paggawa at nagbubunsod ng mas malalalang anyo ng pagsasamantala sa mga manggagawa.

"Mga labi na lamang ng lumang korapsyon ang naiiwan." Taliwas ito sa naglalabasang malakihang katiwaliang kinasasangkutan ng mga kapatid, kamag-anak at kroni ni Aquino sa anyo ng paghingi ng mga kikbak at suhol para sa mga kontrata sa mga proyektong imprastruktura sa Public-Private Partnership.

"Abot-tanaw na ang kapayapaan sa Mindanao." Kabaligtaran ito ng nagpapatuloy na mga armadong opensiba ng AFP at mga kampanyang panunupil laban sa mamamayang Moro, ng laganap na paglabag sa karapatang-tao ng mga magsasaka at mamamayang Moro at patuloy na pagtatangka ng rehimeng Aquino na bitagin ang MILF sa patibong ng pagsusuko sa mithiin ng mamamayang Moro para sa pagpapasya-sa-sarili.

"Matagumpay ang 25 taon ng CARP/CARPER." Ang totoo, patuloy ang pagsagka at pagpigil ng rehimeng Aquino sa pamamahagi ng lupa nang libre sa Hacienda Luisita at iba pang malalaking asyenda at malawakan ang pagkansela ng mga CLOA, CLT at EP.

"Iginagalang ng militar at pulisya ang karapatang-tao." Taliwas ito sa laganap na pang-aabuso at dumaraming kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, tortyur, iligal na pang-aaresto, militarisasyon ng mga komunidad at paglabag sa mga karapatan ng mga bata, kababaihan at matatanda.

"Natamo na ang kapayapaan at kaunlaran sa kanayunan dahil sa programang 'conditional cash transfer.'" Kabaligtaran ito ng laganap na kawalang lupa, pangangamkam ng lupa, pagpasok ng mga dayuhang minahan, plantasyon at iba pang agribisnes sa kanayunan para dambungin ang likas na yaman at wasakin ang kapaligiran.

"Ipinagtatanggol ng rehimeng Aquino ang soberanya ng Pilipinas laban sa China." Ang totoo, sa ngalan ng pakikipaggirian sa usapin ng Spratly Islands, binibigyang-matwid ng rehimeng Aquino ang pagpapahintulot sa militar ng US na magkaroon ng permanenteng presensya sa Pilipinas sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement at iba pang kaayusan, na lumalapastangan at lumalabag sa soberanya ng Pilipinas.

"Matagumpay ang Oplan Bayanihan." Taliwas ito sa mabilis na pagdami ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, na aabot na sa 10,000 o mahigit pa sa loob ng darating na mga taon.

Sa pamamagitan ng talumpating ito, sisimulan ni Aquino ang ikalawang hati ng kanyang anim na taong paghahari.

Sa pagmamatigas ni Aquino na sumunod sa dikta ng mga dayuhang bangko at kumpanya, walang ibang patutunguhan ang naghaharing sistema sa Pilipinas kundi ang lalong pagkabulok at lalong pang-aapi at pagsasamantala sa mamamayan.

Kung magtagal pa si Aquino, tiyak na daranas ang sambayanang Pilipino ng higit na kahirapan kumpara sa unang tatlong taon niya sa poder.

Upang makatagal sa poder, tiyak na gagamitin ni Aquino ang ibayong panlilinlang kaakibat ng pinasidhing brutalidad upang hadlangan ang lalong paglawak at paglakas ng mga pakikibakang masa at rebolusyonaryong paglaban ng mamamayan.

Dapat ibasura ng sambayanang Pilipino ang mga kasinungalingan ng rehimeng Aquino at ilantad ang nagpapatuloy na krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistemang pinangingibabawan ng mga imperyalistang US at mga lokal na naghaharing uring malalaking burgesya kumprador at malalaking panginoong maylupa.

Dapat nilang isulong ang adhikain para sa pambansang demokrasya at sosyalismo upang wakasan ang mapang-api at mapagsamantalang sistema at itayo ang demokratikong gubyernong bayan sa ilalim ng proletaryong makauring pamumuno upang ipatupad ang reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon at sosyalistang transpormasyon at modernisasyon.

----------------------------
IBA PANG ARTIKULO:

Mga kilos protesta, inilunsad bago ang SONA
Sukdulang pang-aapi sa mga migrante sa Saudi Arabia
AFP, bigo sa 3-taong target ng Oplan Bayanihan
“Lokal na usapang pangkapayapaan,” patibong—BHB-Sorsogon
Papatinding paglaban sa mga maralitang komunidad
8 sundalo, napatay ng BHB sa Sorsogon
2 napatay, 10 nasugatan sa ambus sa Negros
Pananakot at panlilinlang ng DAR sa HLI
Pamamahagi ng lupang inangkin ng mga Zobel, iginiit
1 napatay, 3 nasugatan sa pagbuwag sa piketlayn
Bicol 8, binigyang-pugay
Ka Renan at Ka Libre ng ICR
Kalagayan ng karapatang-tao sa bansa, lalong lumalala
Bilanggong pulitikal, nag-aayuno sa Central Visayas
Pagpatay sa lider-masa sa India, kinundena
Unang kongreso ng Syriza, ipinagbunyi