Ginagamit ni Aquino ang mga taktikang ala-Marcos sa pagsupil ng mga paglaban

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 24, 2013

Translation: Aquino employing Marcosian tactics to quell dissent--CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang mga pwersang pulisya nito sa brutal na pag-atake sa mga demonstrador upang hadlangan sila na makapagmartsa patungong Batasang Pambansa kung saan nakatakdang ipahayag ni Benigno Aquino III ang kanyang state of the nation address (ulat ng kalagayan ng bansa) sa pagbubukas ng kongreso ng Pilipinas.

Hindi bababa sa 20,000 manggagawa, magsasaka, estudyante, maralitang lunsod, kababaihan at iba pang sektor ang nagmartsa sa lansangan patungo sa gusali ng Batasan upang ipahayag ang kanilang mga hinaing at igiiit ang pangangailangan sa trabaho, pagtaas ng sahod, reporma sa lupa, dagdagan ang mga panlipunang paggastos, pagpapatigil sa mga pakanang pribatisasyon, pagpapatigil sa pag-imbulog ng presyo ng langis at mga batayang bilihin at pagpapahinto sa korapsyon sa ilalim ng rehimeng Aquino.

"Binabatikos ng PKP ang rehimeng Aquino sa paggamit ng mga taktikang ala-Marcos na panunupil sa demokratikong karapatan ng mamamayan sa imbing pagtatangka na hadlangan sila na epektibong ipahayag ang kanilang pangangailangan," anang PKP.

"Sunud-sunod ang mga hakbangin ng rehimeng Aquino para hadlangan ang mga demonstrasyon, kabilang ang hindi pagbibigay ng 'permiso' para makapagdaos ng demonstrasyon sa Batasang Pambansa, pagtatayo ng mga tsekpoynt ng pulis at militar sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan at iba pang kanugnog na mga prubinsya kung saan binimbin at hinadlangan silang makarating sa Quezon City, paglalagay ng mga blokeyo sa lansangan at harang sa haywey patungong Batasang Pambansa at pagtatalaga ng di-bababa sa 5,000 tauhan ng pulisya para harangan ang daan at hadlangan ang mga nagmamartsa na makausad."

Ilampung demonstrador ang nasugatan nang walang-habas na pinagpapalo ng mga pulis na may mga batuta ang mga demonstrador na naggiit ng makatawid sa barikada ng mga pulisya. Di bababa sa 40 raliyista, kabilang ang mga estudyante, matatanda, kababaihan at mga manggagawa ang naiulat na naospital o nilapatan ng emergency treatment.

"Lalong-lalong nagiging katulad ni Marcos at ng mga sumunod na mapanupil na rehimen ang mga akto si Aquino sa paggamit ng buong pwersa ng pulisya at militar upang hadlangan ang mga organisasyon ng mga anakpawis na magprotesta sa lansangan," pagdidiin ng PKP.

"Binabatikos ng PKP ang mga upisyal sa midya ni Aquino, mga tagapagsinungaling at mga dilawang media manager sa panghahamak sa mga demonstrasyong masa sa pamamagitan ng pagdidiin at paninisi sa rali sa diumanong nalilikhang trapiko (na sa totoo'y likha ng mga harang at barikada ng pulisya) upang ilayo ang atensyon sa katotohanang walang pangingiming nilalabag ang batayang karapatan ng mamamayan na magtipon at magprotesta."

"Nakakalungkot lamang na mas binigyang-pansin ng ilang reporter na nagbabalita ang pambabato ng mga demonstrador ng ilang bote ng tubig at isa o dalawang bato sa pulis, subalit hindi alintana ang daan-daang pulis na armado ng batuta na nagwawasiwas nito sa mga ulo ng mga demonstrador o sa pagmamaltrato at pagtratong kriminal sa mga demonstrador na dinampot ng mga pulis."