Hindi Magagapi ang Diwang Rebolusyonaryo ng Mamamayan ng Sorsogon!

Samuel Guerrero
NPA Sorsogon Provincial Operations Command (Celso Minguez Command)
July 06, 2013

Pinabubulaanan ng Celso Minguez Command-Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon ang kasinungalingan ni Col. Joselito Caquilala ng 903rd Infantry Brigade Philippine Army na ang naganap umanong labanan sa pagitan ng mga tropa ng AFP at mga pulang mandirigma nitong Hulyo 6 sa Brgy Macawayan, Irosin ay aksyong paghihiganti ng NPA dahil sa pagkakamartir ni Ka Greg BaƱares at ng pitong iba pang kasama sa Brgy Calmayon, Juban noong Hulyo 4.

Ang nangyaring labanan pasado alas-6 ng umaga ng Hulyo 6, 2013 sa Sitio Madagusong, Brgy. Macawayan, Irosin ay isang mahusay na halimbawa ng aktibong depensa ng mga pulang mandirigma ng Celso Minguez Command. Tinangkang kubkubin ng mga sundalo ng 31st Infantry Battalion ang isang platun ng CMC na nakikipamuhay sa hanay ng mga magsasaka sa bayan ng Irosin. Mahusay na nakapagtanggol ang mga pulang mandirigma at malubhang nakapinsala sa mga umaatakeng sundalo. Kinumpirma mismo ng mga taumbaryo na namatay ang isang Sgt. Canuel ng 31st IB at pitong (7) iba pang sundalo nang sila ay pasabugan ng command-detonated na explosibo at paputukan ng mga kasama. Mayroong iba pang sugatan sa tropa ng mga sundalo. Inilihim ni Col. Caquilala ang bilang ng kanilang mga casualty upang pagtakpan ang kanilang kabiguan.Isang pulang mandirigma ang magiting na nagbuwis ng kanyang buhay sa naturang labanan. Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Celso Minguez Command kay Ka Gerald (Pinky Boticario), isang kababaihang magsasaka mula sa parehong barangay. Matatag niyang hinarap ang umaatakeng mga sundalong bulag na sumusunod sa utos ng mga uring mapang-api at mapagsamantala na salubungin ng karahasan ang mamamayang naghahangad ng tunay na kalayaan at demokrasya.

Alas-4:30 naman ng hapon, pinasabugan ng command-detonated explosive ng isang tim ng mga pulang mandirigma ang sasakyan ng 508th PNP Public Safety Management Battalion na karagdagang pwersang aatake sa hukbong bayan. Isinagawa ang operasyong demolisyon sa kahabaan ng Maharlika Hi-way sa Brgy Ponong, Casiguran. Marami ang sugatan sa tropa ng kaaway. Samantala, ligtas na naka-atras ang mga kasama.

Inilalantad ni Col. Caquilala ang sarili na walang-alam sa mga prinsipyo ng pakikidigma. Kailangang mabatid ng nasabing upisyal militar na bahagi ng estratehiya at taktika ng New People’s Army ang paglulunsad ng mga kakayaning taktikal na opensiba upang hakbang-hakbang na pahinain ang kaaway, habang unti-unti ring nag-iipon ng lakas ang hukbong bayan sa suporta ng mamamayan. Maliban pa sa pagpapahalaga ng New People’s Army sa dakilang ambag ng mga lider at kumander ng rebolusyonaryong kilusan, nananatiling pangunahing motibasyon ng mga kasama sa pagrerebolusyon ang buong-pusong paglilingkod sa mahihirap at inaapi nating kababayan.

Hindi maunawaan ng mga pinuno ng AFP na ang pag-igting ng digmang bayan sa prubinsya ng Sorsogon ay nagpapatunay lamang ng ibayong paglala ng krisis.  Ito ang nagtutulak sa dumaraming mamamayang Sorsoganon na buong loob na iabante ang kanilang armadong paglaban na siyang tanging kalutasan sa malubhang krisis at kawalang-katarungang kinalulugmukan ng lipunan.