Labanan ang mga paglabag sa FPIC at militarisasyon sa Quirino, Ilocos Sur

Alfredo Cesar Command
NPA-Ilocos Sur
July 26, 2013

Nakapakat ngayon ang humigit-kumulang isang batalyong tropa ng pasistang AFP sa bayan ng Quirino, Ilocos Sur upang takutin at dahasin ang mamamayang lumalaban sa operasyon ng Mineral Processing Plant (MPP) ng dayuhang SouthOcean Mining Company. Mula noong July 22 hanggang sa kasalukuyan ay nanghahalihaw ang mga tropa ng 50th Infantry Batallion at 51st Division Reconaisance Company ng Philippine Army sa mga barangay ng Lamag, Patungcaleo, Namitpit, Patiacan, Banoen at sa iba pang mga barangay na may malakas na pagtutol ang mamamayan laban sa MPP. Tulad ng mga asong-bantay nagsisilbing Investment Security Force ang AFP upang protektahan ang pang-ekonomyang  interes ng mga amo nilang dayuhang kapitalista at mga kasapakat na mga lokal na burukrata.

Matatandaang ang 50th IB PA ay masugid na guwardia ng Lepanto Consolidated Mining Company at iba pang kumpanya ng mina sa Ilocos at Kordilyera. May mahabang listahan at madugong rekord ang 50th IB PA sa paglabag sa karapatang-tao ng mga mamamayang lumalaban sa mapanirang operasyon ng Lepanto at iba pang dayuhang kumpanya at proyekto sa gilid ng Abra  River sa hangganan ng mga prubinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Sur at Mountain Province.Ang Mineral Processing Plant ng SouthOcean Mining Company (SOMC), isang kumpanyang galing China, ay planta na nagpoproseso ng namiminang naba (ore) ng copper at ginto upang ihiwalay ang ginto at copper concentrate. Ang prinosesong copper concentrate at ginto ay iniluluwas naman sa China para sa pinal na pagpoproseso.

Mulat ang mamamayan ng Quirino sa posibleng masamang epekto ng operasyon ng MPP sa kalikasan, kalusugan at kabuhayan ng mamamayan, lalo na sa mga komunidad at bayan sa gilid ng Abra River na siyang pangunahing pagtatapunan ng mga tailings ng MPP, ang matinding alikabok na malalanghap ng mga komunidad na malapit sa planta, maliban pa sa posibleng paggamit ng mga nakakalasong kemikal upang mapadali ang pagpoproseso ng mga naba.

Simula’t sapul ay matatag na tinutulan ng malawak na mamamayan ng Quirino ang pilit na pagtatayo at operasyon ng MPP noong August 2012. Bumuo ng mga organisasyon at alyansa ang mga mamamayan laban sa pagpasok ng proyektong ito at sa iba pang mga mapanirang proyekto, tulad ng exploration ng Phelps Dodge-McMorran, sa kanilang bayan. Sinimulan ang operasyon ng MPP nang walang demokratikong konsultasyon at pahintulot ng mga mamamayan ng Quirino at wala ring mga karampatang ligal na papeles mula sa ahensya ng reaksyunaryong Gubyerno ng Pilipinas (GPH) tulad ng Environment Compliance Certificate (ECC) at business plan na rekisito sana bago itayo ang isang proyektong tulad ng MPP.  Nailusot ito sa pamamagitan ng  pagmamaniubra at kumplutan ng mga lokal na reaksyunarong pulitiko ng munisipyo ng Quirino at prubinsya ng Ilocos Sur sa DENR at NCIP.

Maliban sa kawalan ng regular na konsultasyon sa malawak na mamamayan ng Quirino, kapuna-puna rin na walang isinagawang proseso ng pagkuha ng Free Prior Inform Consent (FPIC) sa mga katutubong mamamayan ng Quirino at mga kanugnog na bayan ang SouthOcean Mining Company at mga kasapakat nitong mga lokal na pulitiko at ahensya ng reaksyunaryong gubyerno  bago itayo at simulana ang operasyon ng planta. Naghahabol ngayon ang NCIP, DENR at LGU ng Qurino ng FPIC sa mga barangay ng Quirino na may konsentrasyon ng mga katutubong mamamayan pagkatapos ng halos kalahating taong operasyon ng planta. Ang mga barangay ng Patungcaleo, na siya mismong pagtatayuan ng planta, at iba pang mga kanugnog na mga barangay na siyang pinakadirektang apektado ng operasyon--na pawang mga lugar ng mga katutubo--ay hindi man lang kinonsulta bago itayo at mag-opereyt ang planta.

Matagal nang ginagamit at binabaluktot ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilinas (GPH) ang proseso ng FPIC upang linlangin ang mga katutubo na “pumayag” sa operasyon  ng mga malalaking dayuhang kumpanya ng mina, logging at enerhiya . Isinasaad ng reaksyunaryong  batas na IPRA (Indigenous Peoples Rights Act) na rekisito ang proseso ng FPIC sa pagpayag  ng mga katutubo sa anumang proyektong papasok sa kanilang Lupang Ninuno bilang pagkilala at paggalang sa kanilang karapatan  sa sariling-pagpapasya.  Ngunit sa aktwal ay ginagamit ang bogus na FPIC na panakip sa pagpasok ng mga mapanirang proyekto ng mga dayuhang kumpanya at militarisasyon ng mga komunidad ng  mga katutubo. Ang NCIP (National Commission on Indigenous Peoples), ang ahensya na siya sanang magtitiyak na mahigpit na naipapatupad ang mga prosesong gagalang at magtatanggol sa mga karapatan at kagalingan ng mga katutubo, ay siya mismong pangunahing instrumento ng mga kumpanya ng mina, enerhiya at logging sa panlilinlang sa mga katutubo at higit na pagsasamantala at pang-aapi sa mga ito.

Sa Quirino, paulit-ulit na sinalaula ng SouthOcean, NCIP, DENR, at LGU ang proseso ng FPIC. Gumamit ng ibat-ibang tipo ng panlilinlang at maniubra ang mga naturang mga ahensya upang  “malayang” maibigay ng mga katutubo ang kanilang pagpayag sa nasabing proyekto.

Unang paglabag sa FPIC ang walang paunang konsultasyon sa mga katutubong mamamayan ng Quirino at mga karatig-bayan nito BAGO ang konstruksyon at operasyon ng nasabing proyekto. Ang mga bayan ng Tubo at Luba sa Abra at San Emilio sa Ilocos Sur na kagyat na dadaluyan ng mga basura at tailings ng planta ay hindi rin kinonsulta.

Pangalawa , hindi obhetibong iprinisenta ang mga positibo at negatibong  epekto ng operasyon ng planta sa kalikasan, kabuhayan at kalusugan ng mamamayan na tulad ng isinasaad sa IPRA.  Tanging ang mga “positibong” epekto ng operasyon ng planta ang diin ng mga “konsultasyon” tulad ng maibibigay diumano nitong ‘employment’ sa mamamayan, pagkontrol sa polusyon sa mga ilog at sapa na may operasyon ng small-scale mining (imbes daw na maitapon sa ilog ang mine waste na nagmumula sa mga maliitang minahan ng mamamayan ay mapupunta daw ito sa Mineral Processing Plant.) Ngunit hindi pinapakita ang katotohanang iilan lamang mamamayang ang mabibigyan ng trabaho sa naturang planta sa kakarampot na sahod habang ang mga dayuhang kapitalista at mga kasosyo nitong lokal na burukrata naman ay tatabo ng milyon-milyong ganansya mula sa operasyon ng planta.  Bagamat totoong may tailings dam ang planta, tiyak na magtatapon din ito ng mga mine waste sa ilog kapag napuno na ito, tulad ng ginagawa ng Lepanto at lahat ng iba pang mga malalaking kumpanya ng mina sa buong bansa, lalo pa’t maliit ang tailings dam ng MPP.

Sa tatlong beses na pulong-konsultasyon na isinagawa ng NCIP, SOMC at iba pang ahensya ay nilimitahan ang partisipasyon ng malawak na mamamayan ng Quirino. Tanging iilang mga piling opisyal ng barangay at matatatanda ang pinapadalo sa mga konsultasyon.

Aktibong ginagamit ang impluwensya at rekurso ng LGU ng Quirino upang direktang impluwensyahan ang proseso ng FPIC. Minomobilisa ang mga barangay councils ng Quirino upang “hikayatin” ang mga mamamayan na pumabor sa operasyon ng planta at mismong ang meyor pa ng Quirino ang nagsisilbing tagapagsalita ng kumpanya sa mga pulong-konsultasyon.

Ilang kaso ng harassment ang naitala laban sa mga lider at kasapi ng mga organisasyon at alyansang tumututol sa MPP tulad ng death threats at pambibintang na sila ay mga mandirigma o tagasuporta ng NPA upang patahimikin ang kanilang paglaban sa operasyon ng planta.

Panghuli, ang presensya ng 50th IB PA at 51st DRC sa mga komunidad ng Quirino noong July 23, ang araw mismo ng pangatlong pulong-konsultasyon para sa FPIC sa Sinagaban, Barangay Patungcaleo na pinatawag ng NCIP,  ay isang malinaw na paglabag sa malayang pagpapasya ng mamamayan. Ang operasyong militar na ito ay pangunahing nakatutok sa psychological operations upang takutin ang mamamayan at puwersahin silang pumayag pabor sa operasyon  ng MPP.

Wasto at makatarungan ang paglaban ng mamamayan ng Quirino laban sa mga proyektong nagbabanta at aktwal na sisira sa kalikasan, kalusugan at kabuhayan nila. Sa kasalukuyan at sa mga susunod pang operasyong-militar ng armadong pwersa ng GPH, kailangang militanteng labanan at biguin ng mamamayan ng Quirino ang pandarahas at pananakot ng 50th IB at iba pang yunit ng pasistang AFP at PNP laban sa hanay ng mamamayang lumalaban. Higit sa lahat dapat ding tapatan ng mamamayan ng Quirino ang armadong panghihimasok at pandarahas ng AFP ng malawakang armadong pagkilos at paglaban sa pamamagitan ng direktang pagsapi sa NPA, sa milisyang bayan at sa mga yunit pananggol-sa-sarili ng mamamayan! ###