Mensahe sa makasaysayang Unang Kongreso ng Syriza

Luis G. Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee 

Hulyo 10, 2013
Translation: Message to Syriza on its historic First Congress

Ipinaaabot namin mula sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang taos-pusong pagbati kay President Alexis Tsipras at sa buong kasapian ng Syriza sa okasyon ng inyong makasaysayang Unang Kongreso. Hangad namin ang lubos na tagumpay sa mga deliberasyon at mga kapasyahan ng kongreso na magtatakda ng landas ng koalisyon.Mataman naming sinusubaybayan ang mga kaganapan sa Greece mula pa noong pumutok ang sosyo-ekonomiko at pulitikal na krisis. Nakita namin kung paano dinala ng Syriza ang wastong linya na pamunuan ang mamamayang Greek sa paglaban sa mapaminsalang mga patakaran ng Troika at ng mga nakaraan at kasalukuyan gubyerno.

Matagumpay ninyong napagkaisa ang maraming progresibong pwersa sa Kaliwa at maging ang mayorya ng mga manggagawa at iba pang anakpawis na nangasira ang buhay bunga ng kapitalistang krisis at ibayo pang pinalala ng mga hakbangin sa pagtitipid na idinikta ng Troika sa sunud-sunurang gubyernong Greek.

Umani ng tagumpay ang inyong pamumuno sa pagkilos ng masa sa mga lansangan sa parlamentaryong eleksyon na nag-angat sa inyo bilang ikalawang pinakamalaking partido sa Parlamentong Greek at bilang pangunahing partidong oposisyon.

Ang malaon nang krisis sa kasalukuyan na hindi pa matiyak ang katapusan ay ibayong naglantad sa kapitalismo, higit sa lahat, bilang bulok-sa-kaibuturang sistema. Patuloy itong binabayo ng krisis bunga ng taglay nitong mga kontradiksyon na maaari lamang maresolba sa pagpapalit dito ng tanging alternatibo: sosyalismo.

Naging malinaw ito araw-araw sa masang anakpawis na Greek at sa masang anakpawis sa buong mundo na ang kapitalismo ay walang iba kundi isang sistemang umusbong sa pagsasamantala at di pagkakapantay-pantay. Hindi nito kayang mabigyan ng buhay na may dignidad ang malaking mayorya ng sangkatauhan.

Masugid na ninanais ng mamamayan ang alternatibo sa kapitalismo. Kapwa ito kagyat na obligasyon at hamon para sa mga partido ng Kaliwa na aktibong ipalaganap ang alternatibong sosyalista sa mamamayan at pakilusan ang milyun-milyong anakpawis sa ilalim ng bandila ng sosyalismo.

Muli, binabati namin kayo sa inyong mga nakamit sa nakaraan at hangad namin ang mas marami pang tagumpay sa mga darating na taon.

Mabuhay ang Syriza!
Mabuhay ang masang anapwis na Greek!
Isulong ang pakikibaka para sa demokrasya at sosyalismo!
Mabuhay ang internasyunal na pagkakaisa!