Nagdadalamhati ang NDFP sa pagkasawi nina Kasamang Greg Bañares, pito pang mga kasama

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee

Translation: NDFP mourns the death of Comrade Greg Bañares, seven other comrades

Nagluluksa ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa pagkamatay nina Kasamang Greg Bañares, tagapagsalita ng NDFP sa Bicol, at ng pito pang mga kasama noong Hulyo 4 sa Juban, Sorsogon. Ipinararating namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa kanilang pamiliya, mga kasama, kamag-anak at mga kaibigan.

Dinadakila namin sila bilang mga martir at bayani ng sambayanang Pilipino. Walang-humpay nilang pinaglingkuran ang mamamayan at isinakripisyo nang lubos ang kanilang mga buhay para sa rebolusyonaryong simulain ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan.

Mananatiling buhay ang kanilang marangal na alaala sa determinasyon at pagpupunyagi ng lahat ng inaapi at pinagsasamantalahan na makibaka para sa pambansa at panlipunang paglaya, tunay na demokrasya at independensya at sa makatarungang kapayapaan.

Habang pinararangalan namin ang mga maritr at ipinaaabot ang aming pakikiramay sa mga kapamilya, kasamahan, kamag-anak at mga kaibigan, puspusan din naming kinukundena ang rehimeng Aquino at ang armadong pwersa nito sa lansakang paglabag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas. Sina Kasamang Greg Bañares, Ka Nel at Ka Gary ay di mga armado at mga hors d'combat (wala nang kakayahang lumaban) nang sila'y paslangin. Sang-ayon sa internasyunal na makataong batas, dapat igalang ang kanilang mga karapatan bilang mga bihag sa digma. Higit pa rito, ang lima pang mga rebolusyonaryo kundi man pinagpapatay matapos masugatan, o di kaya naman ay tinadatad ng bala ang kanilang mga katawan.

Nananawagan ang NDFP sa mga independyenteng organisasyon sa mga karapatang-tao sa bansa at ibayong dagat na magsagawa ng fact-finding mission (o pag-iimbestiga) sa pataksil na masaker na ito na ginawa ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Hinihikayat namin ang mga kamag-anak ng mga biktima na magsampa ng reklamo sa Joint Monitoring Committee (JMC) sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).