NDFP Congratulates Cuban People and Government on the 60th Anniversary of the Moncada Attacks

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
July 26, 2013

The National Democratic Front of the Philippines (NDFP) conveys its warmest revolutionary greetings to the Cuban government and people as they celebrate the 60th anniversary of the attacks on the Moncada barracks on 26 July 1953. Although the daring attack carried out by some 160 Cuban revolutionaries led by Fidel Castro and Abel Santamaria failed, it signaled the start of the revolutionary movement that eventually overthrow the US-supported Batista dictatorship on January 1, 1959.

The victorious Cuban revolution then established a democratic government which asserted the national sovereignty of the Cuban people and government. Outstanding gains were achieved in education, health care and other fields to benefit the people.The Cuban people and government defeated the numerous attacks launched by the US imperialists, including invasion, attempts of assassination aimed at Cuban Commander-in-Chief Fidel Castro, and destabilization. They have prevailed over economic embargo, much condemned internationally.

The victory of Cuban Revolution meant numerous gains and benefits for the Cuban people. But it also meant militant solidarity support for the liberation struggles of other peoples. In Africa, Cuban fighters joined Angolan and Namibian revolutionaries in defeating the armed forces of the South African Apartheid regime. In the battle of Cuito Cuanavale and other related battles, they dealt a smashing blow against the Apartheid forces. In addition to the decisively significant assistance to the national liberation struggles in Angola and Namibia, Cuba also provided solidarity support to revolutionary forces of South Africa, Guinea Bissau and other African countries. Thousands of Cuban martyrs offered their lives in the highest expression of revolutionary international solidarity.

Cuba and the Cuban people have demonstrated their solidarity with other peoples through the thousands of doctors, medical personnel and other development workers serving in Latin American countries and elsewhere in the world. Their excellent medical and health care system provided medical and rehabilitation care for Palestinian children traumatized by the massacres inflicted by the Zionist regime of Israel on their families. Similar care was provided to the victims of the Chernobyl nuclear disaster.

In view of all of these and so many other outstanding achievements and solidarity of the Cuban people and government, it is but fitting that the revolutionary, anti-imperialist and progressive peoples and nations struggling against US imperialism and other imperialist powers, join the Cuban people and government in celebrating the 60th anniversary of the daring attacks on the Moncada barracks, the victory of the Cuban Revolution on January 1, 1959 and the many more victories thereafter.


========================================

Binabati ng NDFP ang mamamayan ng Cuba at gubyerno nito sa ika-60 anibersaryo ng pag-atake sa Moncada

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee

Ipinaaabot ng National Democartic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamaalab na rebolusyonaryong pagbati sa gubyerno ng Cuba at mamamayan nito sa pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo ng pag-atake sa mga baraks ng Moncada noong 26 Hulyo 1953. Bagamat hindi nagtagumpay ang mapangahas na pag-atake na isinakatuparan ng 160 rebolusyonaryong Cuban na pinamunuan nina Fidel Castro at Abel Santamaria, inihudyat nito ang pagsisimula ng rebolusyonaryong kilusan na siyang nagpatalsik sa diktadurang Batista na suportado ng US noong Enero 1, 1959.

Itinatag ng matagumpay na rebolusyong Cuban ang isang demokaratikong gubyerno na naggiit ng pambansang soberanya ng mamamayang Cuban at gubyerno. Nakamit ang mga katangi-tanging tagumpay sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at iba pang larangan na pinakinabangan ng mamamayan.

Ginapi ng mamamayan ng Cuba at gubyerno ang napakaraming pag-atakeng inilunsad ng mga imperyalistang US, kabilang ang pananakop, mga tangkang asasinasyon kay Fidel Castro, ang Commander-in-Chief (Punong Kumander) ng Cuba, at mga destabilisasyon. Nakapamayani sila sa embargo sa ekonomya na lubos na kinundena ng mga bansa sa daigdig.

Nagdulot ng napakaraming ganansya at pakinabang sa mamamayan ng Cuba ang tagumpay ng Rebolusyon ng Cuba. Subalit nangahulugan din ito ng militanteng suporta ng pakikipagkaisa sa mga mapagpalayang pakikibaka sa iba pang mamamayan. Sa Africa, sumanib ang mga mandirigmang Cuban sa mga rebolusyonaryo ng Angola at Namibia na gumapi sa aramdong pwersa rehimeng Apartheid (upisyal na patakaran ng segregasyon ng lahi sa South Africa para ihiwalay ang mga di-puti) ng South Africa. Sa labanan sa Cuito Cuanavale at iba pang kaugnay na mga labanan, nagdulot sila ng matitinding hambalos sa mga pwersang Apartheid. Dagdag pa sa signipikanteng mapagpasyang tulong sa pambansang mapagpalayang pakikibaka sa Angola at Namibia, nagbigay din ng mapagkaisang suporta ang Cuba sa mga rebolusyonaryong pwersa sa South Africa, Guinea Bissau at iba pang bansa sa Africa. Libu-libong martir na Cuban ang nag-alay ng kanilang buhay na siyang pinakamataas ng ekspresyon ng rebolusyonaryong internasyunal na pakikipagkaisa.

Ipinamalas ng Cuba at ng mamamayan nito ang kanilang pakikipagkaisa sa iba pang mamamayan sa pamamagitan ng libu-libong doktor, mga tauhang medikal at iba pang manggagawang pangkaunlaran na naglilingkod sa mga bansa sa Latin America at sa iba pang panig ng mundo. Ang napakahusay nilang sistema sa medikal at pangangalagang pangkalusugan ay nagbigay ng kalingang medikal at rehabilitasyon sa mga bata sa Palestine na nagkaroon ng trauma dulot ng mga masaker na isinagawa ng Zionistang rehimen ng Israel sa kanilang mga pamilya. Ipinagkaloob din ang gayong pagkalinga sa mga biktima ng nukleyar na sakuna sa Chernobyl.

Dahil dito at sa marami pang ibang katangi-tanging tagumpay at pakikipagkaisa ng mamamayan at gubyerno ng Cuba, nararapat lamang para sa mga rebolusyonaryo, anti-imperyalista at progresibong  mamamayan at mga bansang nakikibaka laban sa imperayslismong US at iba pang imperyalistang kapangyarihan, na makibahagi sa mamamayan at gubyerno ng Cuba sa pagdiriwang ng ika-60 anibersaryo ng mapangahas na pag-atake sa baraks ng Moncada, sa tagumpay ng Rebolusyong Cuban noong Enero 1, 1959 at sa marami pang tagumpay pagkatapos nito.

Mabuhay ang Rebolusyong Cuban!