Neoliberal na opensiba ni Aquino sa pamamagitan ng chacha at samutsaring panukala pang liberalisasyon, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 17, 2013

Translation: CPP denounces Aquino’s neoliberal offensive through chacha and slew of liberalization bills

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa todo-todong pakana nito upang ibayong ibukas ang ekonomya ng Pilipinas sa dayuhang pandarambong at pagsasamanta sa pamamagitan ng pagtutulak ng samutsaring panukala ng liberalisasyon sa ekonomya kasabay ng pagtulak na amyendahan ang konstitusyon ng Pilipinas ng 1987 para sa panlahatang liberalisasyon ng Pilipinas.

Anang PKP, kapag nagtagumpay si Aquino sa pagtutulak sa kanyang opensibang neoliberal, "sasapitin ng sambayanang Pilipino ang mga kundisyong mas malala pa kaysa sa unang hati ng termino ni Aquino."Sa nakaraang ilang linggo, naghain ng mga resolusyon ang mga kasapakat ni Aquino sa kongreso na naglalayong amyendahan ang konstitusyon ng 1987 ng reaksyunaryong gubyerno na tahasang naghahangad ng pagtatanggal ng mga probisyon sa ekonomya na itinuturing na mahigpit kontra sa dayuhang pamumuhunan, kabilang yaong mga nagbabawal sa mga korporasyong dayuhan na magmay-ari ng lupain at magkaroon ng higit pa sa 40% kontrol sa mga empresang lokal.

Kaalinsabay, ipinupursige rin ni Aquino at ng mga alagad niyang teknokratang sinanay ng IMF ang isang pakete ng mga batas sa ekonomya na naglalayong ibayong iliberalisa ang ekonomya ng Pilipinas at isailalim ito sa masasahol na uri ng kapitalistang dominasyon at pandarambong ng dayuhan. Inilarawan ng PKP ang pakete sa ekonomya ni Aquino bilang "isang pakana upang pigain ang bawat patak ng dugo sa ekonomya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasailalim sa todong liberalisasyon maging ang mga laylayang bahagi nito."

Tinukoy ng mga upisyal ni Aquino noong nakaraang araw ang mga prayoridad na panukalang batas na nais isulong ng rehimen sa nakatakdang pagbubukas ng kongreso ng Pilipinas. Kabilang sa mga panukalang ito ang Removal of Investment Restrictions in Specific Laws na tinukoy sa Foreign Investment Negative List (FINL), ang Rationalization of the Mining Fiscal Regime, Mga Susog sa Build-Operate-Transfer Law at ang Rationalization of the Fiscal Incentives Law.

Nakatakda ring itulak ng rehimeng Aquino ang Tax Incentives Monitoring and Transparency Act (TIMTA) at ang Customs Modernization and Tariff ACT (CMTA); Mga Susog sa BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) Charter; dagdag na pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act; Mga Susog sa Act to Facilitate the Acquisition of Right-of-Way, Site or Location for National Government Infrastructure Projects and For Other Purposes; at ang Mga Susog sa Cabotage Law.

"Isinasakatuparan ang neoliberal na opensiba ng rehimeng Aquino sa harap ng matagalan at papalalang resesyon na sumasaklot sa pandaigdigang sistemang kapitalista sa nakaraang mahigit nang limang taon," pagdidiin ng PKP. "Nais ng mga monopolyo kapitalista na ibayong iliberalisa ang mga patakaran sa kalakalan at pamumuhunan upang imaksimisa ang supertubo."

Hinihimok ng PKP ang sambayanang Pilipino na "puspusang labanan ang pakanang liberalisasyon na itinutulak ng rehimeng Aquino na tuta ng US na tiyak na magpapalala sa talamak na problema ng kawalang-hanapbuhay, magiging sanhi ng ibayong pagkawasak ng mga produktibong pwersa at magiging dahilan ng mas matinding pang-ekonomyang paghihikahos ng sambayanang Pilipino."