Paghandaan ang dagsa ng mga kasinungalingan ni Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 20, 2013

Translation: Brace for Aquino's deluge of lies

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na paghandaan ang delubyo ng kasinungalingan na tiyak na pakakawalan ni Aquino sa Lunes kapag ipinahayag niya ang kanyang "state of the nation address" (SONA o ulat ng kalagayan ng bansa) sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ng ika-16 na reaksyunaryong kongreso ng Pilipinas.

Asahan ang mga sumusunod na kasinungalingang ipapahayag ni Aquino:

1. ang kasinungalingan ng "mabilis na paglago ng ekonomya" kontra sa realidad ng matinding krisis at ng pagbulusok ng pamantayan at kalidad ng pamumuhay ng sambayanan bunga ng patuloy na pagsusulong ng rehimeng Aquino ng neoliberal na mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon

2. ang kasingalingang "umuunlad ang ekonomya sa pamamagitan ng programang public-private partnership" kontra sa realidad ng papataas na gastusin sa mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon, pampublikong yutilidad, pabahay, transportasyon at komunikasyon na resulta ng pinahigpit na pribadong kontrol sa mahahalagang aspeto ng ekonomya

3. ang kasinungalingan ng "job-skills mismatch" (hindi akmang kasanayan sa mga kinakailangang trabaho) at "malawakang oportunidad sa trabaho" kontra sa realidad ng malalang kakapusan sa trabaho at ang patuloy na gawain ng gubyernong Aquino sa pag-eeksport ng manggagawang Pilipino, ng kawalan ng dekalidad na mga trabaho bunsod ng di-industriyalisadong kalagayan ng ekonomya at ang pamamayagpag ng sistema ng pleksibleng paggawa na ibayong humihila pababa sa halaga ng paggawa at nagsasadlak sa mga manggagawa sa matitinding uri ng pagsasamantala

4. ang kasinungalingan na "latak na lamang ang nalalabi sa lumang katiwalian" kontra sa realidad ng malakihang korapsyon ng mga kapatid, kamag-anak at kroni ni Aquino sa anyo ng pagkuha ng mga kikbak at suhol sa publiko-pribadong kontrata sa impraistruktura

5. ang kasinungalingan na "maaatim na ang kapayapaan sa Mindanao" kontra sa realidad ng nagpapatuloy na armadong opensiba ng AFP at ng mga kampanya ng panunupil laban sa mamamayang Moro, malaganap na paglabag sa mga karapatang-tao ng mga magsasakang Moro at mamamayan at ng walang tigil na pagtatangkang bitagin ang MILF sa pagsusuko ng adhikain ng mamamayang Moro sa pagpapasya-sa-sarili

6. ang kasinungalingan ng "tagumpay ng 25 taon ng CARP/er" kontra sa realidad ng patuloy na pagsalungat at paghadlang sa libreng pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita at iba pang malalaking lupain at ang malaganap na kanselasyon ng mga CLOA, CLT at EP

7. ang kasinungalingan ng "pagrespeto ng militar at pulis sa mga karapatang-tao" kontra sa realidad ng malawakang pang-aabuso at paparaming mga kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang, tortyur, iligal na pag-aresto, militarisasyon ng mga komunidad, paglabag sa mga karapatan ng mga bata, kababaihan at matatanda

8. ang kasinungalingan ng "kapayapaan at kaunlaran sa kanayunan" sa pamamagitan ng "programang conditional cash transfer" kontra sa malaganap na realidad ng kawalang-lupa, pangangamkam ng lupa, pag-angkin at pagpapalawak ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina, plantasyon at iba pang agribisnes sa kanayunan upang dambungin ang mga likas na yaman at iba pang gawaing mapangwasak sa kapaligiran

9. ang kasinungalingan ng "pagtatanggol ng soberanya laban sa China" kontra sa realidad ng pagpapahintulot sa militar ng US na patatagin ang sarili nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement at mga kaayusan para makapanghimasok na tahasang paglapastangan at paglabag sa soberanya ng Pilipinas

10. Ang kasinungalingan ng "tagumpay ng Oplan Bayanihan" kontra sa realidad na ang armadong rebolusyon ay patuloy at mabilis na lumalago tulad ng nakatakdang paglaki ng bilang ng mga mandirigma ng BHB sa antas na 10,000 sa mga susunod na taon.

Dapat ibasura ng sambayanang Pilipino ang mga kasinungalingan ng rehimeng Aquino at ilantad ang nagpapatuloy na krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistemang pinangingibabawan ng mga imperyalistang US at mga lokal na naghaharing uring malalaking burgesya kumprador at malalaking panginoong maylupa.

Dapat nilang isulong ang adhikain para sa pambansang demokrasya at sosyalismo upang wakasan ang mapang-api at mapagsamantalang sistema at itayo ang demokratikong gubyernong bayan sa ilalim ng proletaryong makauring pamumuno upang ipatupad ang reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon at sosyalistang transpormasyon at modernisasyon.