Pagpupugay ng Kabataang Makabayan para sa mga martir ng Juban, Sorsogon

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
Hulyo 19, 2013

Pinakamataas na pagpupugay ang iniaalay ng Kabataang Makabayan sa mga kasamang namartir noong Hulyo 4, 2013 sa Brgy. Calmayon, Juban Sorsogon sa isang depensibang laban sa pagitan ng mga kasama at berdugong militar ng 31st Infantry Battalion ng Armed Forces of the Philippines. Kaisa ang KM sampu ng kanilang mga pamilya, mga kasama at mamamayan ng Bicol sa pagkilala sa kanilang buhay at paghiling ng hustisya.

Ang walong mga rebolusyonaryong martir ay sina Frankie Joe Soriano na mas kilala bilang si Ka Greg BaƱares, tagapagsalita ng National Democratic Front of the Philippines-Bicol, Christine “Ka Nel” Puche, David “Ka Rey” Llunar, Romero “Ka Nene” Anonuevo, Ailyn “Ka Kevin” Calma, William “Ka Jay” Valenzuela, Pehing “Ka Miloy” Hipa at Ted “Ka Gary” Palacio.

Mariing kinukondena ng KM ang pagmasaker ng berdugong AFP sa ilalim ng 31st IB sa mga kasamang sina Ka Greg, Ka Nel at Ka Gary na iniulat ng mga taumbaryong nakalayo na sa lugar ng engkwentro. Hindi armado ng nahuli ang mga kasama, horr de combat o wala ng kakayahang lumaban ngunit pinagbabaril ng malapitan sa ulo at sa ibat ibang bahagi ng kanilang katawan ng mga pasistang militar.

Pinatutunayan lamang ang mersenaryong pangil ng tropang militar ng AFP ng mabangis na mga paglabag na ito sa Comprehensive Agreement on Respect on Human Rights and International Humanitarian Law sa pagitan ng NDFP at Government of the Philippines (GPH) at sa internasyonal na mga batas pandigmaan. Kitang-kita ang pagkauhaw ng pasistang gobyerno ni Noynoy Aquino sa dugo upang iwasiwas ang kontra-rebolusyonaryong dahas ng Oplan Bayanihan. Lalong lamang padadamihin nito ang bilang ng kabataan at masang pinagsasamantalahan na nakakakita sa katwiran at katarungan ng armadong paglaban.

Si Ka Greg, Ka Nel at Ka Gary ay pawang mga nasa kanilang kabataan ng namulat sa tunay na kalagayan ng lipunan at pagsasamantalang nararanasan ng malawak at nakararaming mamamayan. Sina Ka Greg at Ka Gary ay pawang naging aktibo sa mga organisasyong masa ng estudyante pa sila sa Ateneo de Naga University at si Ka Nel naman ay masikhay na aktibista noong siya ay nasa University of the Philippines Diliman ng maagang bahagi ng dekada ’90.

Namulat sila sa mga salot ng lipunan_ ang imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo. Namulat sila sa pangibabaw ng dayuhang kontrol ng imperyalismong US sa lipunang Pilipino, ang patuloy na pagdarahop ng mga magsasaka dulot ng pangangamkam ng iilang panginoong maylupa sa malawak na lupin sa kanayunan at pagpapasasa ng mga malalaking kumprador sa pawis at dugo ng anakpawis sa ilalim ng gobyernong nagtatanggol sa interes ng naghaharing uring ito.

Namulat lalo sila na ang mga kabataang lalo na sa mga batayang uri ng magsasaka at mangagawa ay hindi rin naliligtas sa mga pagsasamantala na ito. At imbes na tahakin ang para sa sariling pangangarap ng maalwang buhay, pinili nilang ialay ang kanilang talino at lakas para sa masang inaapi at para baguhin ang lipunan.

Sila Ka Rey, Ka Nene, Ka Kevin, Ka Jay, Ka Miloy ay mula sa uring magsasaka at anakpawis. Napanday ang kanilang pagpupunyagi na tanganan ang pinakamataas na larangan ng pakikibaka, ang armadong paglaban upang wakasan ang mga salot sa lipunan dahil sa mismong kahirapan at mapang-aping kalagayang kanilang naranasan.

Magkakaiba man sila ng uring pinagmulan, pinagbigkis sila ng makatarungang digmaan na isinusulong ng rebolusyonaryong kilusan upang wakasan ang pagsasamantala. Kaya para sa Kabataang Makabayan, hindi nagmamaliw na inspirasyon ang kanilang buhay na pinagsilbi sa bayang inaapi.

Sa papatinding krisis at pagsasamantalang ipinapataw ng rehimeng US-Aquino at krisis pandaigdigan, mas mataba ang lupa para sa rebolusyon. Ang KM ay naniniwalang makakaalpas ang rebolusyonaryong kilusan ng Sorsogon at Bicol, matatransporma ang pighati dulot ng pagkamatay ng ating mga rebolusyonaryong martir sa ibayong determinasyon. Naniwala tayo na agad makakabawi ng lakas ang rebolusyonaryong hanay sa Sorsogon upang maisulong ang mas maraming mga taktikal na opensiba bibigwas sa pasistang kaaway, tungo sa pagaambag sa pagtataas ng antas ng digmang bayan sa rehiyong Bicol at buong bansa.

Mas papaigting ang ating panawagang wakasan na ang bulok na malapyudal at malakolonyal na lipunan. Isinasalin natin ang dalamhati sa ibayong pagsisikap, pagyakap ng mahigpit sa rebolusyonaryong pakikibaka at determinasyong makapagambag tungo sa pagkapatas at tagumpay!

Pulang balagon

Pulang balagon
nakatanom an ugat ning hararom sa daga
dai mararaging asin dai malalapa.

Si Ka Greg, Ka Nel, Ka Rey,
Ka Nene, Ka Kevin,
Ka Jay, Ka Miloy,
Ka Gary_

Arog kan pulang balagon,
tuminubo sinda,
pirming magsusupang ki panibago,
nakatanom an ugat ning hararom sa daga,
sa dagang pirming mataba
sa rebolusyon.

Mabuhay ang mga martir ng Juban Sorsogon!
Mabuhay ang lahat ng martir ng pambansa demokratikong rebolusyon!
Ibagsak ang bulok na sistema!
Kabataan, Isulong ang digmang bayan, Sumapi sa BHB!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDFP!