Pagpupugay sa walong martir sa Juban, Sorsogon! Magpunyagi sa pagsusulong ng rebolusyon!

Patnubay de Guia
NDFP-Southern Tagalog
Hulyo 13, 2013

Taos-pusong pakikiramay ang ipinaaabot ng National Democratic Front-Southern Tagalog sa mga pamilya, kaibigan at kasama ng walong rebolusyonaryong nasawi noong Hulyo 4, 2013 sa isang labanan sa Juban, Sorsogon. Walang kaparis na pighati ang nararamdaman ng mamamayan sa pagkawala ng walong magigiting na martir ng rebolusyon.

Wala nang magiging mas makabuluhan pa sa buhay na inialay para sa paglilingkod sa sambayanan at rebolusyon. Batid ito nina Ka Greg Bañares, tagapagsalita ng NDF-Bicol (Frankie Joe Soriano), Ka Miloy (Pehing Hipa), Ka Nel (Christine Puche), Ka Gary (Ted Palacio), Ka Rey (David Llunar), Ka Nene (Romero Añonuevo), Ka Jay (William Villanueva, Jr.), at Ka Kevin (Ailyn Calma). Inialay nila ang kanilang talino, galing at kakayahan para sa interes ng pinagsasamantalahan at inaapi.Kaisa ng mga Bikolano ang rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan (TK) sa pagdadalamhati. Karugtong na ng pusod ng TK ang mga rebolusyonaryo ng Bikol. Noong panahon ng pagsisimula, nasa ilalim ng isang komisyon ang rehiyong TK at Bikol. Bilang magkanugnog na rehiyon, mahigpit na magkatuwang ang mamamayan ng TK at Bikol sa pagpupundar ng mga rebolusyonaryong simulain.

Mga rebolusyonaryong Bikolano mula sa hangganan ng Quezon-Bikol at probinsya ng Albay ang nagsimula ng rebolusyonaryong kilusan at nagbukas ng mga sonang gerilya sa Mindoro at Palawan.  Si Kasamang Celso Minguez kung saan sa kanyang alalala isinunod ang pangalan ng kumand ng hukbong bayan sa Sorsogon ay kumilos at naglingkod bilang kagawad ng Komiteng Rehiyon ng TK at nasawi sa Occidental Mindoro.

Tulad ni Kasamang Celso Minguez at ng iba pang rebolusyonaryong martir, nakatatak na sa mga pahina ng kasaysayan ang naging ambag ng walong kasamang martir. Hahanap-hanapin ng mamamayan ang tinig ni Ka Greg bilang tagapagsalita ng NDF-Bikol, ang pag-agapay nina Ka Nel, Ka Kevin at Ka Gary, at ang pamumuno nina Ka Miloy, Ka Nene, Ka Rey at Ka Jay bilang mga Pulang kumander ng BHB. Ang kanilang mga alaala ay nakaukit na sa gunita ng bawat kasama at masang kanilang nakasalamuha.

Dapat nating paghugutan ng inspirasyon at paghalawan ng aral ang kanilang buhay. Mapagpasya nating pangibabawan ang pagdadalamhati at magpatuloy sa pagpupursigi sa ating mga rebolusyonaryong gawain. Ang pinakamahusay na paraan ng pagbibigay parangal at pagpupugay sa mga martir ay ang pagpapatuloy ng kanilang nasimulan, ang mahigpit na pagtangan sa mga armas na kanilang nabitawan at ang higit pang pagpupunyagi sa pagsusulong ng digmang bayan.

Dinilig ng dugo at pawis ng mga martir ang matabang lupa ng rebolusyon. Tiyak na laksang mamamayan ang tatahak sa rebolusyonaryong landas na pinili nina Ka Greg, Ka Nel, Ka Kevin, Ka Gary, Ka Miloy, Ka Nene, Ka Rey at Ka Jay. Hindi naging hadlang ang kanilang pinagmulan o buhay na nakagisnan upang buong pusong ialay ang lahat ng kanilang makakaya para sa kagalingan ng mamamayan.

Pansamantala lamang na kabiguan para sa mga rebolusyonaryo ang naging kamatayan nina Kasamang Greg Bañares at mga kasamahan nya sa kamay ng pasistang kaaway. Higit na maraming rebolusyonaryo ang babangon at magpapatuloy sa simulain na kanilang inukit sa puso ng malawak na mamamayan.

Tulad sa nakaraan, paulit-ulit na makakapangibabaw ang mga rebolusyonaryo sa bawat kabiguan at pinsala. At sa bawat pagbawi ng lakas, babangon nang higit na malakas ang rebolusyonaryong kilusan. Di mapasusubaliang batas ito ng rebolusyonaryong digma at bawat makatarungang kilusan.

Habang lumalalim at sumasahol ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas, mas nagiging marubdob ang pagnanasa ng mamamayang pinagsasamantalahan at inaapi na umalpas sa gapos ng pagkabusabos at tahakin ang landas ng rebolusyonaryong pagbabago sa lipunan.

Bigyan natin ng katarungan ang kanilang kamatayan sa higit na pagpapaigting ng rebolusyonaryong pakikibaka at digmang bayan. Dapat gawin ng bawat Pulang kumander at mandirigma ng BHB ang lahat ng makakaya na ilunsad ang paparaming taktikal na opensiba sa papalawak na paraan.

Isulong nang buong giting ang malaganap at masinsing pakikigimang gerilya sa buong kapuluan. Isalin ang pamimighati sa higit na rebolusyonaryong determinasyon na isulong mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas ang ating digmang bayan.

Mabuhay ang lahat ng martir ng rebolusyon!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Paigtingin ang digmang bayan!