Pagtatraydor ng rehimeng Aquino


Editoryal
Ang Bayan
Hulyo 7, 2013

Download PDF here

Nitong nagdaang tatlong taon sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, walang kapantay ang dami at dalas ng mga naglalabas-masok sa Pilipinas na sasakyang pandigma ng US. Halos linggu-linggo ay may nakadaong na mga barkong pandigma ang militar ng US sa Subic, Maynila o iba pang lugar sa Pilipinas.

Araw-araw, namamayagpag ang mga sundalong Amerikano. Pumapalaot at dumadaong, lumilipad at lumalapag ang kanilang mga sasakyang pandigma kailanman at saanman nila naisin.

Sa paggamit ng mga pwersang militar ng US ng karagatan at himpapawid ng Pilipinas, ipinangangalandakan ng mga upisyal-militar ng US at ni Aquino ang Visiting Forces Agreement (VFA) at Mutual Defense Treaty (MDT). Isinasampal ang mga iyon sa mukha ng sambayanang Pilipino.

Gayunman, hindi pa magkasya ang gubyernong US at Aquino sa dami at dalas ng naglalabas-masok na mga sundalo at sasakyang pandigma ng US sa Pilipinas. Alinsunod sa hangarin ng US na panatilihin ang mas permanente pang presensya nito sa Asia-Pacific, laluna sa Pilipinas, inihahanda ng rehimeng Aquino ang mga pasilidad sa Subic at iba pang mga daungan para ipagamit sa militar ng US.

Itinutulak ni Aquino ang pagbibigay sa US ng karapatan na magsagawa ng mga operasyon at magpatakbo ng mga kagamitan nito sa Pilipinas. Upang ikutan ang mga probisyon ng konstitusyong 1987 na nagbabawal sa mga pagtatatag ng mga dayuhang pasilidad at base militar, pinalalabas ni Aquino na ang mga iyon ay mga "pasilidad" ng Pilipinas na "ipagagamit" sa militar ng US at mga kaalyado nito.

Sa ganitong plano ng US at ni Aquino, lumalabas na hindi pa sila lubos na masaya sa buong-layang paglalabas-masok ng mga barko, submarino at iba pang may de-nukleyar na pandigmang sasakyang pandagat ng US. Hindi pa sila nagkakasya sa paggamit nila sa Pilipinas para sa kanilang pagpapahinga, pagkukumpuni at pagkakarga ng suplay.

Lalo pa nilang nais pagtibayin ang katayuan ng Pilipinas bilang malaking naval outpost sa Asia-Pacific sa pamamagitan ng pagbabalik ng pribilehiyong gamitin ang mga pasilidad ng Pilipinas para sa pagbabase ng militar ng US. At tanda ng grabeng pagkatuta, mismong si Aquino pa ang nangunguna sa pagbibigay-matwid dito sa pagsasabi na ang gayong pagbibigay ng pribilehiyo ng US ay bahagi lamang ng pagkakaroon ng “alyansang militar” sa pagitan ng US at Pilipinas.

Ang hindi nagawa ni Corazon Aquino noong 1991 ang siyang nais ngayong gawin ng anak niyang si Benigno III. Noong 1991, nabigo ang naunang rehimeng Aquino na itulak ang pagpapalawig ng Military Bases Agreement (MBA) na nakatakda noong magwakas matapos ang 50 taong pagkabisa nito. Ang gusto ngayon ni Aquino ay mabigyan ng pribilehiyong pagbabase ang militar ng US kahit wala nang kasunduan. Isinasangkalan ito ngayon ng mga kaalyado ni Aquino para itulak ang pag-amyenda sa konstitusyon ng 1987 upang tuluyan nang alisin ang mga probisyon nito laban sa mga dayuhang base militar.

Todo-bigay ang pagpapagamit ng gubyernong Aquino sa imperyalismong US at sa pandaigdigang estratehikong militar nito. Kapalit ng lubos na suporta ni Aquino, ibinibigay ng US ang malawak na suportang pampulitika at pangmilitar sa rehimeng Aquino. Aktibong nakikialam ang US sa pulitika ng bansa upang tiyakin ang katatagan nito pabor kay Aquino. Ang mga eksperto ng US sa midya at pulitika ay aktibong gumagabay sa takbo ng rehimeng Aquino.

Upang bigyang-matwid ang papalaking presensyang militar ng US, ginagatungan ng US at rehimeng Aquino ang tunggalian sa usapin ng Spratly Islands at iba pang bahagi ng South China Sea na pinag-aagawan ng Pilipinas, China at iba pang bansa. Mula 2011, pinalalaki na ng US ang presensyang militar nito sa Asia-Pacific at nagtatatag ng mga base militar at iba pang kaayusang militar sa hilagang bahagi ng Australia, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam hanggang sa Japan at South Korea.

Layunin nito ang palibutan ang China at tiyaking nasa ilalim ng kapangyarihan ng US ang mga ruta sa kalakalan tulad ng South China Sea at Malacca Strait. Sa pamamagitan ng papalaking presensya ng US sa Asia-Pacific, inuupat nito ang China na lalo pang magpalakas ng militar at maging mas agresibo sa pagtatanggol nito ng pambansang interes.

Ang pagpapalakas ng presensyang militar ng US sa Asia-Pacific ay taliwas sa interes ng Pilipinas at ng sambayanang Pilipino. Lalo lamang nitong pinalalala ang tensyong militar at diplomatiko. Hinahadlangan nito na magkaroon ng mapayapang resolusyon ang pag-aagawan ng iba't ibang bansa sa Spratlys at iba pang mga isla sa South China Sea.

Sa pagbibigay ng buong-laya sa militar ng US na maglabas-masok at mag-istasyon ng mga pwersa, kagamitan at mga sasakyang pandigma sa Pilipinas, walang habas na nilalapastangan ng US ang kasarinlan at kalayaan ng Pilipinas.

Nagtatraydor sa sambayanang Pilipino ang rehimeng Aquino. Ito pa mismo ang nangunguna sa pagbibigay-daan na makapamayagpag at makapaghari ang militar ng US sa bansa. Sa pagsunod sa kagustuhan ng gubyernong US, isinusuko ng rehimeng Aquino ang karapatan ng bansa na itakda ang sarili nitong landas at itinatali ang Pilipinas at ang mga patakarang panlabas nito sa kapasyahan ng US. Sa pagsunod ni Aquino sa bawat itakda ng militar ng US, isinusuko nito ang karapatan ng Pilipinas na huwag pumanig o huwag makialam sakaling may mga internasyunal na sigalot.

Dapat manindigan ang sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan. Dapat silang kumilos upang hadlangan at labanan ang pagtatraydor ng rehimeng Aquino sa ganap na pagsusuko nito ng kasarinlan ng Pilipinas sa amo nitong mga imperyalistang Amerikano. Dapat nilang labanan ang plano ni Aquino na muling ibigay sa militar ng US ang pribilehiyong makapagbase sa Pilipinas at mag-istasyon ng mga kagamitan at iba pang pasilidad para sa kanilang gamit-militar. Dapat nilang isulong ang pakikibaka para pawalambisa na ang VFA, ang MDT at lahat ng iba pang tagibang na kasunduang taliwas sa interes ng sambayanan.

Napakalaking kabalintunaan na ang plano ni Aquino na bigyan ang militar ng US ng higit na mga karapatang magbase sa Pilipinas ay ginagawa habang naghahanda ang sambayanang Pilipino sa paggunita ng ika-150 anibersaryo ng kapanganakan ng dakilang bayaning patriyotiko na si Andres Bonifacio sa Nobyembre 30.

Kaakibat ng pagdiriwang na ito, marapat lamang na lalong maging puspusan ang sambayanan sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at wakasan ang paghahari ng mga papet na lider na nagsusuko ng kasarinlan at patrimonya ng bansa.

Iba pang ARTIKULO: