Panugyan ni Governor Lee kabahin sang saywar, paniktik, plano pangkombat sang Oplan Bayanihan

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
July 11, 2013

Translation: Governor Lee's proposal is part of psywar, intelligence, combat scheme of Oplan Bayanihan

Kabahin sang paniktik, pagpakig-away sikolohikal kag plano pangkombat sa idalom sang Oplan Bayanihan ang panugyan ni Gubernador Lee sang Sorsogon para sa isa ka “lokalisado nga sugilanon pangkalinungan”. Nagasanto ini sa ginabansagan nga “bag-ong pamaagi” ni Presidente Aquino, sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag sang Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) sa idalom ni Secretary Deles.

Isa na ka daan kag wala sang pulos nga tikang sang mga reaksyunaryong pwersa ang “lokalisado nga sugilanon pangkalinungan” agud tungaon ang rebolusyonaryong kahublagan. Mapaslawan ini bangud paliwat-liwat nga ginaathag sang rebolusyonaryo nga pamunuan, nga ang Negotiating Panel lang sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang gintugyanan nga makignegosasyon para sa kalinungan sa Gubyerno sang Maynila. Tanan nga yunit sang rebolusyonaryong kahublagan hugot nga nagasunod sa polisiya nga ini.

Sa atubang sang paglala sang lapnagon nga paglapas sa mga tawhanong kinamatarung kag internasyunal nga makatawong layi sang rehimeng Aquino, nga nabuyagyag sini lang nga pagpatay sa mga rebolusyonaryo nga hors d’ combat (wala na sa pusisyon nga magbato) sa Bicol, padayon nga lubos nga nagabaskog ang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB), ang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) kag ang NDFP sa bug-os nga pungsod. Pursigido sila nga padayunon ang paghimakas para sa pungsodnon kag kahilwayan sosyal, demokrasya kag ang matarung nga kalinungan. Mapagsik sila nga ginasuportahan sang ginapigos kag ginahimuslan nga masa. Indi sila matiplang sang mga lipas na nga taktika sang mga pareho ni Aquino, sang AFP, ni Deles kag ni Gubernador Lee.