Puspusang tutulan ang mas malaking akses ng militar ng US sa mga pasilidad ng Pilipinas

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 04, 2013

Translation: Vigorously oppose granting the US military greater access to Philippine facilities

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na mariing labanan ang plano ng rehimeng Aquino na bigyan ang militar ng US ng papalaking akses sa mga sibilyan at militar na pasilidad ng Pilipinas na magbubunga ng pagtindi ng paglabag sa teritoryal na karapatan ng Pilipinas at sa ibayong paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas.

"Ang plano ni Aquino na pagkalooban ang militar ng US ng mas malaking akses sa mga paliparan, daungan at mga base militar ng Pilipinas ay magsisilbi sa plano ng US na ibayong paigtingin ang presensyang militar nito sa Asia-Pacific, kubkubin ang China, patampukin ang lakas at itatag ang hegemonya nito sa South China Sea at iba pang ruta ng kalakalan sa rehiyon," pagdidiiin ng PKP.

"Ang pagbibigay sa US ng mas malaking akses militar ay hindi nagsisilbi sa pambansang interes ng sambayanang Pilipino. Magpapatindi lamang ito ng tensyong militar at diplomatiko sa lugar sa pamamagitan ng pagpapahintulot na magpalaki ng presensyang militar ang US at mang-upat sa China. Kakaladkarin nito ang Pilipinas sa isang gera hindi naman natin gusto."

Binatikos ng PKP ang rehimeng Aquino sa "pagpapakalat ng ilusyon ng isang alyansang militar sa pagitan ng Pilipinas at gubyernong US para bigyang-katwiran ang todo-todong pagpapaalipin nito sa militar ng US."

"Dapat matatag na manindigan ang sambayanang Pilipino laban sa rehimeng Aquino na nagpapahintulot sa mga sundalo ng US at mga kaalyadong nitong dayuhang militar na lapastanganin ang Pilipinas at gamitin ang ating teritoryo para isulong ang ultra-nasyunalistang layunin ng mga imperyalistang US ng pagbubuo ng hegemonya nito sa Asia-Pacific."

"Isang malaking kathang-isip ang tinaguriang alyansang militar sa pagitan ng Pilipinas at ng US," anang PKP. "Hindi magkakaroon ng isang alyansa sa pagitan ng isang dominanteng bansa at isang dinudominahan at dependyenteng neokolonya. Sinasabing may 'alyansang militar' para lamang pagtakpan ang totoo'y mapanupil na dominasyon ng pwersang militar ng US at ang pangangayupapa ng papet na gubyernong Aquino na todo-todo ang pagsisilbi sa mga pangangailangan ng dayuhang pwersang militar."

"Mula simula ng rehimeng Aquino, tinamasa na ng militar ng US ang papalaking akses sa mga sibilyan at militar na pasilidad ng Pilipinas. Ang dami at dalas ng pagbisita ng mga barkong pandigma ng US, submarino at iba pang bahagi ng plota ng US sa Subic, Maynila at iba pang daungan ng Pilipinas ay wala pang kaparis mula nang mapawalang-bisa ang US Military Bases Agreement noong 1991."

"Isang malaking kabalintunaan na itinutulak ng rehimeng Aquino ang pagpapalaki ng presensyang militar ng US sa Pilipinas sa pagkakataong ang sambayanang Pilipino ay naghahanda para ipagdiwang ang ika-150 na kaarawan ng patriyotikong bayani na si Andres Bonifacio," pagdidiin ng PKP.

"Sa pagpupursigeng bigyan ng mas malaking akses ang militar ng US, ginagawa ni Benigno Aquino ang hindi nagawa noon ng kanyang ina na si Corazon Aquino nang presidente pa ito noong 1991, na itulak ang pagpapalawig ng Military Bases Agreement na nakatakdang matapos noong 1991," anang PKP. "Sa harap ng malawakang demontrasyon laban sa mga base militar ng US, bigo ang rehimeng Corazon Aquino na makuha ang senado para pagtibayin at palawigin ang kasunduan sa mga base militar na nagbigay na ng kumpletong kontrol sa US sa kulang-kulang na isandaang libong ektarya ng lupain sa Clark, Subic at sa iba pang lugar."

"Malinaw na mas mapanlinlang ang kasalukuyang rehimeng Aquino, dahil ibinibigay na nito sa US ang karapatan sa pagbabase nang walang anumang kasunduang magtitiyak ng gayong kaayusan," pagdidiin ng PKP.