Reboulusyonaryong organisasyong Italyano, nakibahagi sa pagkundena sa masaker sa Juban

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 08, 2013

Translation:Italian resistance organization joins condemnation of Juban massacre

Nagpahayag ng pagkundena ang reboulusyonaryong organisasyong sa Italy sa brutal na pagpatay ng mga pasistang sundalo ng AFP sa mga Pulang mandirigma ng BHB noong Hulyo 4.

Sa isang mensahe noong Hulyo 6, nagpahayag ng suporta ang The Party of the Committees to Support of Resistance - for Communism na nakabase sa Florence, Italy sa apela para sa isang independyenteng imbestigasyon sa masaker sa Juban na dapat isagawa ng mga grupo sa karapatang-tao at mga internasyunal na ahensya.

Sumusunod ang mensahe ng P-CARC ng Italy:

Mahigpit na nakikipagkaisa ang The Party of the Committees to Support of Resistance - for Communism sa Partido Komunista ng Pilipinas sa malupit na pagpatay sa mga Pulang mandirigmang sina Ka Greg, Ka Nel at Ka Gary ng mga tropa ng armadong pwersa ng Pilipinas. Nakikiisa kami sa kahilingan ng PKP na dapat managot ang mga tropa at upisyal na sangkot sa masaker sa mga paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at sa mga kaukulang protokol ng Geneva Conventions. Nakikiisa kami sa apela ng PKP sa mga grupo sa karapatang-tao, mga grupong simbahan, mga independyenteng mga grupo ng mga abugado at mga kaukulang ahensya ng United Nations na magsagawa ng kanilang sariling imbestigasyon sa masaker na ito.

Ipinapamalas ng pasistang masaker na ito sa sambayanang Pilipino at sa masang anakpawis sa buong daigdig na ang mga rehimeng nasa ilalim ng imperyalistang kapangyarihan, tulad ng rehimen sa Pilipinas, ay hindi makapagbigay ng solusyon sa mga pangangailangan at aspirasyon ng masa ng isang bansang pinaghaharian nila kundi ang pagdarahop, pasismo at gera. Tulad ng ginagawa ng imperyalistang burgesya sa mga bansang imperyalista at sa Italy mismo, pinagkakaitan ang masang anakpawis ng karapatang magtrabaho at mabuhay, hakbang-hakabng at mabilisang ipinapataw sa amin ang mga reaksyunaryong rehimeng tinitiis namin sa loob ng nakaraang siglo. Nagiging mas lantaran ang paglulunsad ng burgesya sa mga imperyalistang bansa ng gera laban sa masang anakpawis. Sa isang banda, patuloy na pinalalala ng pangkalahatang krisis ang kalagayan ng masang anakpawis araw-araw, subalit sa kabilang banda, inuudyok nito ang uring manggagawa at ang bagong kilusang komunista na isulong ang rebolusyon.

Kailangan at nais ng kilusang komunista sa Italy na gawin ang tungkulin nito na isulong ang rebolusyon at gawing isang bagong sosyalistang bansa ang Italy. Ito ang pangunahin at pinakamabisang paraan para suportahan ang rebolusyon sa Pilipinas at saan pa man. Ito ang ginagawa namin, at tiwala kaming magtatagumpay sa gawaing ito dahil isinasapratika namin ang Maoismo, ang pinakasulong na yugto ng kaisipang Komunista.

Umuusbong ang bagong daigdig at nililika ito ng mga kasama, ng masang anakpawis at ng kilusang komunista sa buong daigdig. Mananatiling buhay ang mga mandirigmang pinaslang ng kaaway sa pagpupunyagi namin sa aming gawain.

Mabuhay ang mga martir!
Mabuhay ang pakikibaka ng Partido Komunista ng Pilipinas!
Makipagkaisa sa masang anakpawis sa Pilipinas, Italy at sa buong daigdig!
Mabuhay ang Maoismo
Mabuhay ang Internayunal na Kilusang Komunista!

PARTY OF THE COMMITTEES TO SUPPORT COMMUNISM (P-CARC)
Via Tanaro 7, Milano
Tel. 0039 02 26306454
Mail resistenza@carc.it
Site www.carc.it
International Department
Mail carc.int.dept@alice.it