Sa pagkitil ni Aquino sa usapang pangkapayapaan, lumalala ang paglapastangan ng AFP sa mga internasyunal na makataong batas—PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 9, 2013

Translation: Aquino’s termination of peace talks has worsened AFP’s disregard for humanitarian law—CPP

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sa pagkakitil ng usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ibayong pinalakas ng rehimeng Aquino ang loob ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na lapastanganin ang mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas sa kondukta ng brutal na mapanupil na gera nito.

Anang PKP, ang armadong labanan kamakailan ng mga tropa ng 31st Infantry Battalion at ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Juban, Sorsogon ay nagpamalas kung paano ganap na nilapastangan ng AFP ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) nang tuluyang pagpapapatayin ang tatlong mandirigma ng BHB kahit wala na ang mga iyon sa katayuang lumaban at ipagtanggol ang sarili.
Ayon sa aktwal na ulat mula sa pinangyarihan, hindi na armado sina Frankie Joe Soriano (Ka Greg Bañares), Christine Puche (Ka Nel) at Ted Palacio (Ka Gary) nang magtangka ang mga itong umatras mula sa pangunahing lugar ng labanan. “Dapat ay kinumpronta ang mga ito, dinetine at trinatong mga bihag sa digma upang protektahan ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng CARHRIHL at internasyunal na makataong batas, subalit sa halip, tahasan pa rin silang pinagbabaril nang walang pangingimi.”
Idiniin ng PKP na mahigpit tumatalima ang BHB sa mga internasyunal na alituntunin na sumasaklaw sa mga armadong labanan upang protektahan ang mga karapatan ng mga sibilyan, maging ng mga mandirigma o sundalo na naging hors de combat (wala na sa pusisyong makalaban) na dulot ng sakit, sugat o ano pa mang dahilan.
“Noon lamang Hunyo 28, ipinakita ng mga mandrigima ng BHB ang pagtalima nito sa CARHRIHL at sa internal na alituntunin nito nang kanilang tinipon, tinulungan at ginamot ang mga sugatang upisyal ng pulis na nasugatan nang ambusin ng mga mandirigma ng Leonardo Pacsi Commang ng BHB ang nagsasanay na yunit ng PNP Regional Public Safety Battalion sa Tadian, Mountain Province.”
“Taliwas sa ipinakita ng BHB na pagrespeto ng BHB sa mga karapatang-tao at makataong batas, ipinamalas naman ng AFP ang tahasang paglapastangan sa mga alituntunin at ipinakita ang kalapastangan nang walang pag-aatubili sa pagpatay, tortyur at iba pang uri ng brutalidad sa paglulunsad ng gerang mapanupil nitong Oplan Bayanihan,” anang PKP.
“Sa pagkitil sa negosasyong pangkapayapaan sa NDFP at ng kawalan ng tahasang komitment sa mga kasunduan, mistulang minamanduhan ng rehimeng Aquino ang AFP na huwag magpasaklaw sa CARHRIHL at ipatupad nang todo-todong brutalidad at walang pangingimi ang gerang mapanupil nito,” pagdidiin ng PKP.
“Itinuturing ng PKP na ang CARHRIHL ay isang krusyal na kasunduan na nararapat igalang bilang isang kalipunan ng mga alituntunin na sumasaklaw sa kondukta ng gera sibil na ang layunin ay garantiyahan ang mga karapatan ng mga sibilyan at mamamayang protektado sa ilalim ng internasyunal na makatong batas,” pagdidiin ng PKP. “Habang ibayong umiigting ang armadong tunggalian, ibayong mas kakailanganin ang CARHRIHL.”
“Sa pagkitil sa negosasyong pangkapayapaan, nais pawalang-silbi ng rehimeng Aquino ang CARHRIHL.”
“Muling idinidiin ng PKP ang pusisyon nito na dapat ipagpatuloy ang pormal na negosasyong pangkapayapaan batay sa mga prinsipyong inilatag sa The Hague Joint Declaration at sa pagtalima sa mga naunang kasunduan, kabilang ang CARHRIHL maging ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG)
.