Sinasaluduhan ng PKP ang mga rebolusyonaryo na nasawi sa Bicol, masaker sa Juban noong Hulyo 4, binatikos


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 06, 2013

Translation: CPP salutes fallen Bicol revolutionaries, denounces July 4 Juban massacre

Ang pamunuan at ang buong kasapian ng Partido Komunista ng Pilipinas at ang mga Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan ay tumitindig para papugayan sina

Frankie Joe Soriano (Ka Greg Bañares)
Christine Puche (Ka Nel)
Ted Palacio (Ka Gary)
Pehing Hipa (Ka Miloy)
David Llunar (Ka Rey)
Romero Añonuevo (Ka Nene)
William Villanueva, Jr (Ka Jay)
Ailyn Calma (Ka Kevin)

na naging martir noong madaling araw ng Hulyo 4, 2013 sa Barangay Calomayon, Juban, Sorsogon.

Nagsilbing tagapagsalita ng National Democratic Front of the Philippines sa Bicol si Ka Greg Bañares. Kasama niya ang iba pang kagawad ng Kawanihan sa Impormasyon ng NDFP-Bicol at ang nakatalagang pangkat sa seguridad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).


Binabatikos ng PKP ang brutal na masaker na ginawa ng mga pasistang tropa ng 31st IB sa mga rebolusyonaryong martir. Iginigiit ng PKP na dapat managot ang mga tropa at upisyal na sangkot sa masaker sa mga paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at sa kaukulang mga protokol ng Geneva Conventions.

Ayon sa mga inisyal na ulat ng ipinadala ng Pamprubinsyang Kumand ng BHB sa Sorsogon, nakita ng mga residente sina Ka Greg, Ka Nel at Ka Gary na umaatras mula sa pinangyarihan ng naunang labanan. Sa kabila ng pagiging di armado, dinakip sila at pinagpapatay. Binaril sila sa mukha at tinadtad ng bala ang kanilang katawan ng mga tropa ng 31st IB.

Dapat inaresto at idinetine bilang mga bihag sa digma sina Ka Greg, Ka Nel at Ka Gary dahil di na sila armado at wala nang kakayahan na lumaban pa sang-ayon sa mga probisyon ng Geneva Conventions na sumasaklaw sa mga sangkot na naging hors de combat (wala na sa pusisyong makapanlaban). Sa halip, walang-awa silang minasaker ng mga sundalo ng 31st IB.

Nais ng PKP na magkaroon ng isang independyenteng imbestigasyon sa masaker sa Juban noong Hulyo 4. Nananawagan ito sa Joint Monitoring Committee (JMC) na may tungkuling pangasiwaan ang pagpapatupad ng CARHRIHL na alamin ang totoong pangyayari sa mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao at brutalidad. Umaapela ang PKP sa mga grupo sa karapatang-tao, mga grupo ng simbahan, independyenteng mga grupo ng mga abogado at mga kaukulang ahensya ng United Nations na magsagawa ng kanilang sariling imbestigasyon sa masaker na ito.

Taimtim na nangangako ang PKP at lahat ng mga rebolusyonaryong pwersa upang igawad ang katarungan at parusahan ang mga salarin sa masaker na ito. Nananawagan ito sa lahat ng yunit ng BHB na maglunsad ng mga taktikal na opensiba upang ipagtanggol ang mamamayan, sa partikular ang masang magsasaka sa Sorsogon at sa Bicol na isinasailalim sa malalalang paglabag sa karapatang-tao habang pinatitindi ng AFP ang gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan.