Ulat ng UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflic, nagpapakita ng patuloy na pagkiling at walang lubay na kasinungalingan laban sa rebolusyonaryong kilusan

Coni Ledesma
Tagapangulo, NDFP Special Office for the Protection of Children
Kasapi, NDFP Negotiating Panel
Hulyo 1, 2013

Translation: Report of UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict shows continuing prejudice and persistent falsehood against the revolutionary movement

Mariin ang pagtutol ng Special Office for the Protection of Children (SOPC) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa walang katotohanan at kiling na mga ulat ng UN Office of the Special Representative for Children in Armed Conflict (SRCAC) [Tanggapan ng Ispesyal na Kinatawan ng UN sa mga Batang nasa Armadong Tunggalian] hinggil sa diumano'y pagrerekrut at paggamit sa mga bata ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).Matapos ang pakikipagkonsultahan sa mga panrehiyong kinatawan nito, kinumpirma ng SOPC na walang batayan ang mga bintang ng UN SRCAC ng pagrerekrut at paggamit sa mga bata ng BHB noong 2012. Yaong mga sinasabing mga batang mandirigma ay mga sibilyan na iligal na inaresto, ikinulong at tinortyur o pinatay ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga operasyong militar na tinatawag ng gubyerno ng Maynila na "proyekto sa kapayapaan at kaunlaran" laban sa mga komunidad na pinaghihinalaang sumusuporta o nasa ilalim ng impluwensya ng rebolusyonaryong kilusan.

Lahat ng mga batang ito ay nasa mga lugar na malapit sa pinangyarihan ng mga armadong sagupaan ng AFP at BHB. Isa ang napatay dahil sa walang patumanggang pagpapaputok ng mga sundalo ng AFP; ang iba ay nagkaroon ng _trauma_ dahil sa panganganyon at pambobomba at mga inaresto habang nagtatangkang kumubli sa malapit na komunidad.

Ang gawi ng pagtarget sa mga bata sa komunidad at ang paghaharap sa kanila bilang mga batang mandirigma ay muling inilantad noong Hunyo 23, 2013 ng Mindanao Human Rights Action Center (MinHRAC) nang iharap nila sa midya ang tatlong kabataan na inaresto at ikinulong ng AFP sa Kulasi, Sulatan Kudarat, na pinagbintangang mga rebelde samantalang ang totoo'y mga _refugee_ sila na nagtatangkang umuwi sa kanilang tahanan at may mga kasamang nakatatanda para kumuha ng kanilang mga personal na gamit matapos palikasin sa kanilang komunidad dahil isang armadong sagupaan sa pagitan ng AFP at BHB.

Hinihikayat namin ang UN SRCAC na payuhan ang Philippine Country Task Force for Monitoring and Reporting (CTFMR) nito na maging mas matalas at maingat sa paggampan ng mga gawain nito sa pamamagitan ng matiyagang pag-aaral at di basta umasa lamang sa mga ulat ng mga ahensya ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) tulad ng AFP, Department of Social Welfare and Development (DSWD) at ng Commission on Human Rights (CHR).

Kung gagampanan ng CTFMR ang tungkulin nito, dapat nitong imbestigahan ang sitwasyon sa pinangyarihan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mamamayan ng mga apektadong komunidad - sa mga magulang, guro, mga independyenteng grupo sa karapatang-tao at kahit sa mga mga lokal na upisyal. Masyado nang dumanas nang hirap ang mga batang iligal na inaresto at idinetine at di na dapat pang ulukan o pwersahing magsinungaling at gumawa ng mga pag-amin habang nasa harap ng mga upisyal ng GPH.

Hinihikayat din namin ang UN SRCAC at ang_ task force_ nito sa bansa na isumite ang resulta ng kanilang pagsisiyasat sa SOPC ng NDFP para sa karampatang beripikasyon at imbestigasyon ng mga naiuulat na diumanong pagrekrut at paggamit ng BHB ng mga bata. Nalulungkot kami sa katotohanang, habang binibigyan ng pagkakataon na tumugon ang AFP, hindi man lamang nasasabihan ang NDFP sa pamamagitan ng SOPC ng mga gayong bintang.

Naglabas na ang NDFP ng Declaration and Program of Action for the Rights, Protection and Welfare of Children nito (Dekalarasyon at Programa ng Pagtugon para sa mga Karapatan, Proteksyon at Kagalingan ng mga Bata). Malinaw na nakasaad sa dokumento ang patakaran at progrma ng NDFP upang protektahan ang mga karapatan ng mga bata. Mahigpit na ipinatutupad ang dokumentong ito ng lahat ng alyadong organisasyon ng NDFP, kabilang ang Bagong Hukbong Bayan at ang Partido Komunista ng Pilipinas.