[VIDEO] Dumadagsang kasinungalingan ni Aquino

ANG BAYAN
21 Hulyo 2013 
Watch from youtube: http://youtu.be/gC9MxIL1MEI

Tiyak na babaha ang mga kasinungalingan sa pagtatalumpati ni Benigno Aquino III sa pagbubukas ng ika-16 sesyon ng reaksyunaryong kongreso. Kabilang dito ang sumusunod:

“Mabilis na lumalago ang ekonomya.” Taliwas ito sa katotohanang napakatindi ng krisis pang-ekonomya at panlipunan at dumadausdos ang kalidad ng buhay ng mamamayan bunga ng pagpipilit ng rehimeng Aquino na ipatupad ang neoliberal na mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon.