CPP calls for broad mobilization and support for calamity rehabilitation efforts

Communist Party of the Philippines
August 21, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) sympathizes with the millions of people in the National Capital Region and in the Southern Tagalog, Central Luzon and Northern Luzon regions who have fallen victim to the recent spate of typhoons and torrential rains.

The homes, properties and livelihood of several hundred thousand people, especially workers and urban semiproletariat, peasants, poor fisherfolk and middle class families were ravaged or swept away by massive floods and landslides. Among the victims are tens of thousands of Party members, revolutionary masses and progressive activists in peasant and worker communities. They have also been among the first responders carrying out organized rescue, evacuation and relief operations.


All members and branches of the CPP, as well as all units of the New People's Army (NPA) in affected areas have been instructed to organize and carry out relief and rehabilitation efforts to assist the masses whose homes and livelihoods have been destroyed or despoiled in days of rain and floods. The CPP urges all its allies and friends to extend support to mass organizations carrying out operations directly in the affected areas.

It is within the prerogative of the leading committees of the CPP in the regions and commands of the NPA to determine the necessity of declaring temporary ceasefires in their respective areas. The CPP demands that the AFP cease Oplan Bayanihan suppression operations in order to allow local units of the NPA, local branches of the CPP and people's organizations to carry out relief and rehabilitation efforts.

The victims of the massive floods must demand quick and decisive action from the reactionary Aquino regime to address their urgent need for economic and livelihood rehabilitation. They must likewise organize themselves and not allow politicos to reduce them to a mob of beggars seeking alms. They must demand the organized distribution of emergency food and supplies through mass organizations.

They must hold accountable the reactionary state, the present Aquino regime, as well as the past governments, for this widespread calamity. In the end, the massive flooding was caused not solely by the torrential rains, but by the grave destruction of the environment and the failure to set up the necessary infrastructure for handling the increased volume of water flowing downstream.

The floods and landslides of the past several days are painfully similar to the August 2012 floods, as well as the floods and mudslides in Southern Mindanao in December 2012, the 2011 Cagayan de Oro floods and the Ondoy floods of 2009. Calamities in the Philippines brought about by rains are becoming ever more frequent and vicious, not so much due to changes in the climate, but through the massive degradation of the environment and grossly inadequate public infrastructure.

Over the past several decades, mountains and forests across the Sierra Madre ranges have been denuded as a result of large-scale logging and mining operations. The rainwater that could no longer effectively be retained by mountains now tends to reach the lowlands more rapidly, resulting in the silting and rapid overflow of rivers and lakes.

Big real estate capitalists, in connivance with big bureaucrats and financed by foreign banks have engaged in the wanton construction of subdivisions, malls and condominiums in complete disregard of strategic urban planning. A number of these malls have been constructed above old waterways which ultimately are found by flood waters seeking a path out to the sea. They are driven only by the desire for quick profit and are completely unmindful of the gravely inadequate public infrastructure for handling the draining of water from upstream.

The widespread floods of the past several days should prompt the Filipino people to further intensify their demand to put an end to the Aquino regime's push to attract more and more big capitalist investors to engage in mining in the Philippines and the clearing of large tracts of land for plantation operations.

It also pushes them to demand an immediate end to the pork barrel system in order to allocate more funds for the people's urgent needs.
--------------------------
Pilipino Translation:

Malawakang pagpapakilos at suporta para sa gawaing rehabilitasyon dulot ng kalamidad, ipinanawagan ng PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 21, 2013

Nakikiramay ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa milyun-milyong mamamayan sa National Capital Region at sa mga rehiyong Southern Tagalog, Central Luzon at Northern Luzon na naging biktima ng nagdaang mga pagbaha dulot ng bagyo at walang patid na pag-ulan.

Sinalanta o inanod ng mga baha ang mga tahanan, ari-arian at kabuhayan ng ilang daang libong mamamayan, laluna ang mga manggagawa at malaproletaryado sa kalunsuran, mga magsasaka, maralitang mangingisda at mga panggitnang uring pamilya. Kabilang sa mga naging biktima ay ang ilampung libong kasapi ng Partido, rebolusyonaryong masa at mga progresibong aktibista na nasa mga komunidad ng mga magasasaka at manggagawa. Sila rin ang naunang tumugon para sa organisadong pagsalba, ebakwasyon at mga relief operation.

Lahat ng mga kasapi at sangay ng PKP, maging ang lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga apektadong lugar ay inatasang mag-organisa at maglunsad ng gawaing relief at rehabilitasyon para tulungan ang masa na nawalan ng mga tahanan at nawasak o natangay ang kabuhayan sa ilang araw na pag-ulan at pagbaha. Hinihikayat ng PKP ang lahat ng mga kaalyado at kabigan nito na bigyang-suporta ang mga organisasyong masang direktang nagsasagawa ng rehabilitasyon sa mga apektadong lugar.

Nasa kapasyahan ng mga namumunong komite ng PKP sa mga rehiyon at kumand ng BHB na tukuyin ang pangangailangan ng pagdedeklara ng pansamantalang tigil-putukan sa kani-kanilang eryang saklaw. Iginigiit ng PKP na ihinto ng AFP ang mga mapanupil na operasyon ng Oplan Bayanihan upang pahintulutan ang mga lokal na yunit ng BHB, mga lokal na sangay ng PKP at mga organisasyong masa na makapagsagawa ng gawaing relief at rehabilitasyon.

Iginigiit ng mga biktima ng malawakang pagbaha ang maagap at mapagpasyang aksyon ng reaksyunaryong rehimeng Aquino para harapin ang kagyat na pangangailangan ng rehabilitasyong pang-ekonomya at pangkabuhayan. Kailangan din nilang organisahin ang sarili at huwag hayaan ang mga pulitikong hamakin sila bilang mga kulumpon ng mga umaamot ng limos. Dapat nilang igiit ang organisadong pamamahagi ng mga pagkain at iba pang pangkagipitang suplay sa pamamagitan ng mga organisasyong masa.

Dapat nilang panagutin ang reaksyunaryong estado, ang kasalukuyang rehimeng Aquino, maging ang lahat ng mga nakaraang gubyerno dahil sa malawakang kalamidad na ito. Sa katuus-tuusan, hindi lang ang walang-patid na pag-ulan ang nagdulot ng malawakang pagbaha kundi ang malalang pagkawasak ng kapaligiran at ng hindi pagtatayo ng kinakailangang impraistruktura para kayanin ang malaking bulto ng pagdausdos ng tubig.

Ang pagbaha at pagguho ng lupa noong mga nakaraang araw ay sinlupit ng pagbaha noong Agosto 2012 maging ng baha at pagragasa ng putik sa Southern Mindanao noong 2012, ng baha sa Cagayan de Oro noong 2011 at ng pagbaha dulot ng bagyong Ondoy noong 2009. Ang mga kalamidad na dulot ng pag-ulan sa Pilipinas ay papadalas at papatindi, hindi pa dahil bunga ng pagbabago sa klima kundi dahil sa malawakang pagkasira ng kapaligiran at ng malalang kawalan ng impraistrukturang publiko.

Sa nakaraang ilang dekada, nakalbo na ang mga bundok at kagubatan sa Sierra Madre na resulta ng malawakang operasyon ng pagtotroso at pagmimina. Ang ulan na di na kayang masipsip ng mga bundok ay mabilis na umaagos pababa na nagreresulta sa pagkapal ng banlik at mabilis na pag-apaw ng mga ilog at lawa.

Ang malalaking kapitalista sa real estate, sa pakikipagkutsabahan sa malalaking burukrata at pinapondohan ng mga dayuhang bangko ay walang habas na nagsipagtayuan ng mga subdibisyon, mga mall at kondominyum nang walang pagsasalang-alang sa estratehikong pagpaplano ng kalunsuran. Marami sa mga mall na ito ang itinayo sa ibabaw ng mga lumang daluyan ng tubig na sa katapusa'y mahahanap at mahahanap ng tubig na gumagawa ng daan patungo sa dagat. Walang ibang nagtutulak sa kanila kundi ang kahayukan nila sa tubo at ganap na kawalang-pakialam sa malalang kawalan ng impraistrukturang pampubliko na sasalo sa tubig mula sa matataas na lugar.

Ang malawakang pagbaha noong nakaraang ilang araw ay dapat mag-udyok sa sambayanang Pilipino na ibayong paigtingin ang paggigiit nilang wakasan na ang pang-aakit ng rehimeng Aquino sa mas marami pang malalaking kapitalistang mamumuhunan para sa pagmimina sa Pilipinas at sa paghahawan ng malawakang mga lupain para sa mga operasyon ng plantasyon.

Itinutulak din sila nitong igiit ang kagyat na pagwawakas sa sistemang pork barrel para sa makapaglaan ng mas malaking pondo para sa kagyat ng pangangailangan ng mamamayan.