Ginatamyaw sang NDFP ang pumuluyo sang Cuba kag gubyerno sini sa ika-60 anibersaryo sang pag-atake sa Moncada

Luis Jalandoni
Chief International Representative, NDFP National Executive Committee
July 26, 2013

Translation: NDFP Congratulates Cuban People and Government on the 60th Anniversary of the Moncada Attacks

Ginapaabot sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamainit nga rebolusyonaryo nga pagtamyaw sa gubyerno sang Cuba kag pumuluyo sini sa pagsaulog sang ika-60 anibersaryo sang pag-atake sa baraks sang Moncada sadtong Hulyo 26, 1953. Bisan wala nagmadinalag-on ang makahason nga pag-atake nga gintigayon sang 160 rebolusyonaryong Cubano nga ginpamunuan ni Fidel Castro kag Abel Santamaria, nagpatunda ini sang pagsugod sang rebolusyonaryong kahublagan nga amo ang nagpukan sa diktaduryang Batista nga suportado sang US sadtong Enero 1, 1959.


Gintukod sang madinalag-on nga rebolusyon nga Cuban ang isa ka demokratikong gubyerno nga nagatib-ong sang pungsodnon nga soberanya sang pumuluyong Cubano kag gubyerno. Naangkon ang tumalagsahon nga kadalag-an sa edukasyon, pag-amlig sa ikaayong lawas kag iban pa nga patag nga ginapanginpuslan sang pumuluyo.

Ginlutos sang pumuluyo sang Cuba kag gubyerno sini ang tuman kadamo nga pagpang-atake nga ginlunsar sang mga imperyalistang US, lakip ang pagpanakop, mga tuyo nga asasinasyon kay Fidel Castro, ang Kumandante Heneral sang Cuba, kag mga destabilisasyon. Nakapangibabaw sila sa pang-ekonomya nga embargo nga lubos nga ginkundenar sang mga pungsod sa kalibutan.

Nagdulot sang tuman kadamo nga ganar kag benepisyo sa pumuluyo sang Cuba ang kadalag-an sang Rebolusyon sang Cuba. Apang nagakahulugan man ini sang militante nga suporta sang pagpakig-isa sa mga paghimakas para sa kahilwayan sa iban pa nga pumuluyo. Sa Africa, nagsimpon ang mga hangaway nga Cubano sa mga rebolusyonaryo sang Angola kag Namibia nga naglutos sa armadong pwersa sang rehimeng Apartheid (upisyal nga polisiya sang segregasyon sang lahi sa South Africa para ihamulag ang mga di-puti) sang South Africa. Sa inaway sa Cuito Cuanavale kag iban pa nga kaangot nga mga inaway, nagdulot sila sang mabaskog nga bunal sa mga pwersang Apartheid. Dugang pa sa signipikante nga desaysibo nga bulig sa pungsodnon nga paghimakas para sa kahilwayan sa Angola kag Namibia, naghatag man sang mapanghiliusa nga suporta ang Cuba sa mga rebolusyonaryong pwersa sa South Africa, Guinea Bisau kag iban pa nga pungsod sa Africa. Linibo nga martir nga Cubano ang naghalad sang ila kabuhi nga amo ang pinakamataas nga ekspresyon sang rebolusyonaryo nga internasyunal nga pagpakig-isa.

Ginpakita sang Cuba kag pumuluyo sini ang ila pagpakig-isa sa iban pa nga pumuluyo paagi sa linibu-libo nga duktor, mga tinawo medikal kag iban pa nga mamumugon pangkauswagan nga nag-alagad sa mga pungsod sa Latin America kag sa iban pa nga bahin sang kalibutan. Ang tuman kaayo nga sistema nila sa medikal kag pag-amlig sa ikaayong lawas naghatag sang pag-atipan medikal kag rehabilitasyon sa mga bata sa Palestine nga nag-angkon sang trauma dulot sang mga masaker nga ginhimo sang Zionistang rehimen sang Israel sa ila mga pamilya. Gin-atipan man nila ang mga biktima sang nukleyar nga kalamid sa Chernobyl.

Bangud sini kag sa madamo pa nga tumalagsahon nga kadalag-an kag pagpakig-isa sang pumuluyo kag gubyerno sang Cuba, nagakadapat lang para sa mga rebolusyonaryo, anti-imperyalista kag progresibong pumuluyo kag mga pungsod nga nagahimakas batuk sa imperyalistang US kag iban pa nga imperyalistang gahum, nga makig-ambit sa pumuluyo kag gubyerno sang Cuba sa pagsaulog sang ika-60 anibersaryo sang makahason nga pag-atake sa baraks sang Moncada, sa kadalag-an sang Rebolusyon nga Cuban sadtong Enero 1, 1959 kag sa madamo pa nga kadalag-an pagkatapos sini.

Mabuhay ang Rebolusyon nga Cuban!