Insulto sa sambayanang Pilipino ang paghirang sa eksperto sa interbensyunismo bilang ambasador ng US sa Pilipinas

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 01, 2013


Translation: Appointment of interventionism expert as US ambassador insults Filipino people—CPP

Ayon sa Partido Komunista ng Pilipinas, ang paghirang ni Presidente Barrack Obama ng US kay Philip Goldberg, isang "eksperto sa interbensyunismo", bilang susunod na ambassador ng US sa Pilipinas ay panlilibak at pang-iinsulto sa sambayanang Pilipinp na naghuhudyat ng paglala ng pakikialam at interbensyong militar ng US sa Pilipinas na layong ibayong patatagin ang kontrol nito sa bansa at sa rehiyong Asia-Pacific.

Nakatakdang halinhan ni Goldberg si Harry Thomas, ambassador ng US sa Pilipinas mula 2010. Kasalukuyan siyang Assistant Secretary for Intelligence and Reasearch sa ilalim ng State Department ng US.

"Malaking insulto ito sa sambayanang Pilipino na nakatakdang ipadala ng gubyernong US bilang ambassador nito sa bansa ang isang tinurang persona non grata (taong idineklarang hindi pwedeng makatuntong sa isang lugar) sa isang bansa," anang PKP. Idiniin ng PKP na si Goldberg ay pinatalsik bilang ambassador ng US sa Bolivia noong 2008 dahil sa pagsasakatuparan ng interbensyunismo at mga akto ng subersyon laban sa gubyerno ni Evo Morales. Ang gubyernong Morales ng Bolivia ay hayagang naggigiit ng pambansang soberanya nito laban sa interbensyunismo at dayuhang pang-enomyang dominasyon ng US.

Bantog ang gubyernong US sa pagsasagawa ng mga iligal na interbensyon sa mga bansang pinamumunuan ng mga gubyernong kontra sa dominasyon at sa mga ipinapataw na mga patakarang ng US. Para ipursige ang pulitikal at militar na interes nito, nagpapatupad ang US ng interbensyunismo kabilang ang pagpopondo at pag-aarmas sa mga grupong oposisyon upang kontrolin, idestabilisa at patalsikin ang pulitikal na paghahari ng mga gubyernong nagpapatupad at naggigiit ng pambansang kalayaan tulad ng gubyerno ng Venezuela, Iran at North Korea.

Gayundin, ipinatutupad ng gubyerno ng US ang interbensyunismo sa mga bansang pinaghaharian ng mga papet na rehimen na nagsisilbi at nagsusulong sa interes ng US. Nagbibigay ang US ng militar, pinansyal at pulitikal na suporta sa mga gubyernong ito upang supilin ang pulitikal na oposisyon, laluna yaong mga anti-imperyalistang kilusang masa na may malawak na baseng masa.

Sinumbatan ng PKP ang gubyernong Aquino sa pagtanggap sa nakatakdang paghirang kay Goldberg at sa pagtangging ibukas ang usapin ng pagpapalayas kay Goldberg sa isang diplomatikong tungkulin. Ayon sa isang tagapagsalita ng MalacaƱang, walang nakikitang pang-iinsulto ang gubyerno Aquino sa pagkakahirang kay Goldberg bilang ambassador.

"Lubusan pa ngang nagagalak ang gubyernong Amboy ni Aquino sa pagkakahirang kay Goldberg dahil naghuhudyat ito ng papalaking interes sa bahagi ng US na makipagtulungan sa gubyernong Aquino upang patatagin ang kontrol ng US sa Pilipinas at ibayong patibayin ang Pilipinas bilang isang himpilang militar sa Asia-Pacific," anang PKP. "Ang pagkahirang kay Goldberg ay bahagi ng pinaigting na pagsisikap ng US na itatag ang hegemonya nito sa rehiyon sa mahigpit na pakikipagtulungan ng papet na gubyernong Aquino."

"Ang pagkahirang kay Goldberg, na nagsilbi bilang upisyal sa paniktik ng gubyernong US, bilang ambassador sa Pilipinas ay naghuhudyat din ng mga plano ng US na paigtingin ang interbensyon nito sa Pilipinas," pagdidiin ng PKP. "Sa nakaraang tatlong taon ng rehimeng Aquino, pinagkalooban na ang gubyernong US ng papalaking militar na akses sa mga pasilidad para sa pagpapadaong at pagpapalanding ng mga barko at eroplanong pandigma nito at nakatakda pang magkaroon ng eksklusibong akses sa mga bahagi ng Subic at iba pang mayor na mga daungan at paliparan."

"Sa planong pagtatalaga kay Goldberg, nangako na ang US ng pagpapalaki ng suportang militar sa Pilipinas na mula $30 milyon tungong $50 milyon," pagdidiin ng PKP. "Nakatakda nitong palakihin pa ang kakayahan ng AFP na maglunsad ng armadong panunupil sa sambayanang Pilipino."

"Sa pagkakaroon ng malakas na suportang militar at pulitikal mula sa US at ng pagkahirang kay Goldberg bilang ambassador, nakatakdang ipalasap ng armadong pwersa ng gubyernong Aquino ang mas matitinding brutalidad at pang-aabuso sa pagpapatupad ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan nito laban sa sambayanang Pilipino," dagdag ng PKP.