Kundenahin ang rehimeng Aquino sa pagpapahintulot sa US na magpalipad ng mga drone sa Pilipinas

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 01, 2013

Translation: Condemn Aquino regime for US drone flying in Philippines—CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyernong Aquino "sa katrayduran nito sa pagpapahintulot sa gubyerno ng US at sa militar nito na magpalipad at gamitin ang mga pangmilitar na drone nito sa Pilipinas" at hinikayat ang sambayanang Pilipino na "gawin ang lahat para panagutin ang rehimeng Aquino sa pagtataksil at pagbebenta sa soberanya ng Pilipinas."

Gayon ang pahayag ng PKP matapos aminin ng Department of Foreign Affairs ng reaksyunaryong guberno ng Pilipinas na nagsasagawa na ang pwersang militar ng US ng regular na operasyong paniniktik sa karagatan ng Pilipinas sa South China Sea.

"Sa malinaw na layuning ikubli ang interbensyunismong militar ng US, inilantad mismo ni Benigno Aquino III na hiningi ng kanyang gubyerno sa militar ng US na magtalaga sa partikular ng P3C Orion na mga pang-espiyang drone. Ang pagbubunyag ni Aquino ay isang palyadong pagtatangkang bigyang-matwid ang pagdedeploy ng US ng mga pang-espiya at iba pang pangmilitar na kagamitan sa lugar." Isang anti-submarinong drone ang Orion na ginagamit para sumagap ng mga komunikasyon.

Napilitan ang gubyernong Aquino na aminin ang presensya ng mga barkong pandigma at mga drone sa paniktik ng US matapos ipagmalaki ng mga pwersang militar ng US na ang kanilang mga barko ay nagsasagawa ng operasyong paniniktik sa South China Sea. Nakasaad sa upisyal na blog ng US Navy na ang USS Bonhomme Richard ay nagpapatrulya sa karagatan ng Pilipinas simula pa noong Hulyo 1. Kayang magsakay ng barkong pandigma na ito ng US ng mahigit 100 sasakyan, 300 kagamitang pangkombat at 1,100 armadong sundalo.

"Gayunpaman, nagtagumpay lamang si Aquino ng paglalantad ng kanyang tahasang pagkatuta sa imperyalistang US," pagdidiin ng PKP. "Nakatakda niyang itapon ang sarili sa basurahan ng kasaysayan kasama ng iba pang ibang traydor na nakipagkutsabahan sa dayuhang imperyalistang kapangyarihan sa kanilang kampanyang itatag ang hegemonya sa Pilipinas at sa Asia-Pacific."

"Ang operasyon ng mga drone ng militar ng US sa teritoryo ng Pilipinas ay isang tahasang paglabag sa soberanya ng Pilipinas at tahasang paglapastangan sa mga Pilipinong mapagmahal sa kalayaan," anang PKP.

"Sa nakaraang ilang taon, mahigpit na nakikipagtulungan ang gubyerno ng US sa gubyernong Aquino upang mang-upat ng tunggalian sa South China Sea sa pamamagitan ng paglalabas ng mga mapandigmang pahayag at sa malawakang pagpapamalas ng kapangyarihan sa lugar upang buyuin ang China na magsakatuparan ng agresibo o depensibong aksyong militar," pagdidiin ng PKP.