Lapnagon nga pagsikway sa SONA ni Aquino nagasalaming sang pagkahamulag sang rehimen sa pumuluyo

Partido Komunista sang Pilipinas
Hulyo 28, 2012

Translation: Broad repudiation of Aquino’s SONA reflects regime isolation from people

Sa nagtaliwan nga simana, lapnagon nga ginsikway sang malapad nga seksyon sang pumuluyo nga Pilipino ang State of the Nation Address ni Aquino nga ginpahayag sang Hulyo 22. Ginasalaming sini ang labi nga pagkahamulag sang rehimeng Aquino nga sa sulod sang tatlo ka tuig naghari sa basehan sang armado nga kusog, pagpamahog kag pagpamigos nga ginatabunan sang mga kabutigan, pagpangtiko sa midya kag mga gimik pangpubliko. Pareho sa nagligad, ginamanipular kag ginatorse ni Aquino ang opinyon publiko, ginalikom ang nagapalala nga kahimtangan sang pumuluyo, ginatago ang kagarukan sang iya “matarung” nga rehimen kag ginahatagan-rason ang pagkasunud-sunuran sang iya rehimen sa dalagku nga dumuluong nga kapitalista kag dalagku nga lokal nga negosyante.

Ang pinakamatalom nga pagsaway kag pagsikway sa pamulong-pulong ni Aquino naghalin sa kubay sang masang mangunguma, mamumugon, imol sa syudad, migrante nga mamumugon kag mga pamilya nila, mga drayber sang dyip, mga estudyante kag iban pang sektor. Ginahangkat man sang simbahan kag iban pa nga organisasyon sang mga nahanungang pwersa ang ginapahambog ni Aquino nga pagbag-o kag pag-uswag. Ginsug-alaw sang lapnagon nga pagtamay ang ginawakal ni Aquino nga “matarung nga dalan” kag “maayo nga pagdumala”.

Lubos nga ginapakamalaut ang pamulong-pulong ni Aquino bangud sa indi pag-atubang sa mainit nga mga halambalanon nga ginaatubang kada adlaw sang masang anakbalhas. Sa halos duha ka oras nga diskurso, wala ni isa ka tinaga nga ginbuhian si Aquino bahin sa pagtimbuok sang presyo sang krudo kag iban pa nga produktong petrolyo nga halin pa sang Mayo nagatulod sa pumuluyo nga ipamilit ang pagbasura sang layi sa deregulasyon sang langis kag sa pagtapos sa pagpangibabaw sang mga dumuluong nga monopolyong kumpanya sa lokal nga industriya sang langis.

Lubos man siya nga ginapakamalaut sa indi pag-atubang sa demanda sang mga pumuluyong Pilipino para sa isa ka substansyal nga pagtaas sa minimum nga sweldo kada adlaw, pati sang pagtapos sa pagluntad sang kontraktwalisasyon kag iban pa nga pleksible nga padihot sa pagtrabaho nga labi nga nagapalala sa pagpamigos kag pagpanghimulos sa mga mamumugon.

Lubos nga ginbale-wala ni Aquino ang nagalala nga problema sang wala sang trabaho, isa ka bagay nga indi mabalibaran bisan sang mga estadistika sang gubyerno. Kuntento na siya sa pagpabugal bahin sa ginatawag nga mataas nga tantos sang pagbaton sa trabaho sang pila ka gatos nga estudyante nga nakatapos sa teknikal nga buluthuan sang gubyerno (ang matuod nga madamo sa ila ang nagatrabaho sa idalom sang mga mapang-ulipon nga sistema pareho sang “on-the-job” nga mga treyni nga pila ka bulan nga nagaobra nga wala sang kasiguruhan kon mabaton sa trabaho).

Ginaduso ni Aquino nga kinahanglan lang sang mga estudyante kag mamumugon nga magpaidalom sa teknikal nga paghanas para makasiguro sa trabaho samtang ginapursiger sang iya gubyerno ang mga polisiya sang anti-industriyalisasyon. Ginapahambog niya ang “mga oportunidad” nga sa matuod wala man sang malaparan nga kampanya nga pang-empleyo ang lokal nga kumpanya.

Ginapakamalaut si Aquino sa pagbinutig sa progreso sang pagpanagtag sang kadutaan sang Hacienda Luisita sang mga Cojuangco-Aquino. Ginabasura sang mga mamumugon sa uma sang Hacienda Luisita ang ginapabugal ni Aquino nga ang distribusyon sang kadutaan sang Luisita nakatalana nga makumpleto sa Septyembre. Ginatumod nila kon paano ginagamit sang rehimeng Aquino ang burukrasya sa pagpadihot sang nagkalainlain nga iskema para tungaon ang mga mamumugon sa uma, ipaidalom sila sa mapamiguson nga plano sang amortisasyon kag pwersahon sila nga sundon ang iskema sang pagpananom nga ginaimposar sang mga Cojuangco-Aquino. Isa ka daku nga malaut nga pagpaniplang sa mga mangunguma kag mamumguon sa uma ang distribusyon sang duta ni Aquino sa Luisita.

Ginsug-alaw sang lapnagon nga pagtamay ang pagpahambog sang kadalag-an sa “matarung nga dalan”. Ginapabugal ni Aquino ang paltik nga kampanya nga anti-korapsyon sa bantog sa kagarukan nga departmento sa obras publikas nga kuno nakakinot para sa gubyerno sang binilyon ka pisos. Ang matuod, wala ni isa ka burukrata sa departamento sang obras publikas ang nakasuhan kag napanabat sa lapnagon nga korapsyon. Padayon sila nga nagapanginpulos halin sa mga daan na nga garuk nga hilikuton pareho sang “reblocking” o pagkutkot kag pagpaaspalto liwat sang mga maayo pa nga kalsada agud hatagan sang rason ang pagtalana sang pondo.

Ang pangpubliko nga pagpakahuya ni Aquino sa mga nahanunga nga burukrata nga ginasiling niya mga garuk o wala sang ikasarang ginsug-alaw sang malaparan nga pag-insulto. Nangin maathag nga sa pagsaway sa publiko sa mga upisyal sang Bureau of Customs, gusto lang ni Aquino sa ila nga magsumiter sang ila pagresayn agud hilway siya nga makapili kon sin-o ang ipabilin kag sipaon, nga wala sang benepisyo sang husto nga proseso kag wala sin-o man ang pasabton sa mga krimen nila. Sa katapusan, gusto lang ni Aquino nga sipaon ang mga yabi nga upisyal sa adwana nga tinawo sang iya mga karibal, kag sa sini siguruhon ang lubos nga kontrol sa buru sang adwana paagi sa pagkakas sa mga upisyal nga wala nalakip sa iya “matarung” nga hubon.

Talalupangdon ang pagtamay sang pumuluyo bahin sa “matarung nga dalan” kag “maayo nga pagdumala” ni Aquino samtang labi nga nagaathag sa ila nga nagaserbi lang ang amo nga propaganda para tabunan ang kagarukan mismo sang hubon Aquino. Ginabayluhan lang ni Aquino ang daan sang mga bag-o, sa modo sang “weather-weather lang” nga reaksyunaryong pulitika sa Pilipinas.

Indi matago sang wala katapusan nga pagwakal sang “matarung nga dalan” ni Aquino ang kamatuoran nga padayon nga nagataas ang mga kaso sang ismagling. Ginapakita sang mga datos nga ang ismagling sa idalom sang rehimeng Aquino naglala sang halos tatlo ka pilo halin sang magpungko ini sa poder tatlo ka tuig na ang nagligad. Ang ismagling sang bugas, sa partikular, padayon nga nagalala. Ginapahambog ni Aquino ang paggamay sang importasyon sang bugas halin sadtong 2010. Bisan pa man, padayon nga nagataas ang ismagling sang bugas, nga amo ang nagapuno sa kinahanglanon samtang nagapabilin nga nagaus-os ang produksyon sang palay.

Lubos nga nagapakatig-a si Aquino sa pagduso sang hayagan nga kontra-pumuluyo nga mga tikang pareho sang pagduso sang pagtaas sang pamasahe sa tren (nga ginhatagan-rason paagi sang kabutigan nga ang aktwal nga gasto sa pamasahe P60 kag ginasubsidyuhan sang gubyerno ang P45 kada pasahero, pero ang matuod, kulang lang sa P10 ang aktwal nga pamasahe para sa bilog nga byahe) kag sang pagtaas sa ginahulugan nga balayran sang mga myembro sang SSS (bisan wala pa ni isa ang ginpasabat sa mga anomalya sang nagligad nga nag-imbolbar sa paggamit sang pondo sang SSS sa mga makaduluda nga gasto kag pribado nga pamuhunan).

Ang negatibo nga reaksyon sang publiko sa diskurso ni Aquino ginkontra sang Yellow Army nga mga espesyalista sa publisidad kag mga media manager ni Aquino. Sa nagligad nga pila ka adlaw, nagpagguwa sila sang ginduktor nga resulta sang sarbey nga nagasiling labi pa nga nagataas ang grado sang pag-aprubar kay Aquino, bisan pa nga baliskad ini sa sarbey man nila nga nagasiling nga gingraduhan sang “pasado sa kaluoy” ang pagtungod ni Aquino. Lubos nga ginkabudlayan sang Yellow Media nga tugahon ang imposible nga senaryo sang tubtob buhi nga popular nga presidente sa tunga sang malala nga krisis sa ekonomya, lapnagon nga armadong pagpamigos kag sang nagataas nga mga kaso sang paglapas sa mga tawhanong kinamatarung.

Ang pamulong-pulong ni Aquino isa ka pagdayaw sa neoliberalismo. Isa ini nga malaut nga pagtinguha nga hatagan-rason ang pagpabilin sang mga polisiya nga dikta sang mga imperyalista nga nagalumoy sa pumuluyo nga Pilipino sa tuman nga kaimulon kag kalisdanan. Indi lang napaslawan ang diskurso ni Aquino nga ilaragway ang tunay nga kahimtangan sang pumuluyo nga Pilipino, isa ini ka pagpaniplang agud taguon ang pagkagaruk sang iya rehimen kag pakapyuton ang pumuluyo sa paltik nga paglaum sang pagbag-o. Kadungan sang pagpanghanot sang batuta sang iya mga armadong pulis batuk sa mga duguon nga nagaprotesta, gintuyo pa nga lunuron ni Aquino ang reklamo sang pumuluyo sa wala sang pulos nga pinamulong.

Dapat maghiliusa ang pumuluyo nga Pilipino agud labi nga ihamulag ang kontra-pumuluyo, kontra-demokratiko kag papet nga rehimeng Aquino. Dapat nila nga hublasan ang “matarung nga dalan” ni Aquino bilang mga gin-imbento nga propaganda agud taguon ang kagarukan sang hubon Aquino-Cojuangco. Dapat nila nga ibuyagyag ang nagapadayon nga problema sang wala sang duta nga nagalubong sa mayorya sang mangunguma sa pyudal kag malapyudal nga pagpanghimulos. Dapat nila nga ibuyagyag ang mga neoliberal nga polisiya nga nagaserbi sa interes sang dalagku nga dumuluong kag lokal nga kapitalista kag nagresulta sang lapnagon nga pag-antus sang pumuluyo nga Pilipino.

Ginapatimaan sang pamulong-pulong ni Aquino ang mas grabe pa nga pag-antus sang pumuluyo nga Pilipino sa nabilin nga tatlo ka tuig sang iya rehimen. Resulta sang matig-a nga pagbalibad ni Aquino nga sabton ang pungsodnon kag demokratiko nga demanda sang pumuluyong Pilipino, labing maglala ang krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema. Magaigting pa ang krisis sang nagaharing sistema pangpulitika kag pagahangkaton ang pangpulitika nga gahum ni Aquino. Pat-ud nga pagadabukan sang malala nga krisis ang mas dalagku nga demokratiko nga pangmasang paghimakas kadungan sang labi pa nga pag-igting sang armado nga pagbato sang pumuluyo sa masunod nga tatlo ka tuig.