“Marching for Peace” sg AFP 303rd Bde, isa ka dakung desperasyon (an act of grave desperation)

Logo.bhb
August 15, 2013 
 
Daw sin-o nga mga mangtas nga tigre nga nakabuhi sa ila tangkal (“out to catch their prey and whoever stood their way”) nga nagalat-as sa kadalanan ang mga katapo sg AFP-303rd Bde sa pagpanguna ni Col. Jon Aying upod sa mga pwersa sg 62nd IB sadtong Hulyo 4-14, 2013 didto sa syudad sg Escalante, Cadiz kg mga banwa sg Toboso kg Calatrava sa ila ginatawag nga “Marching for Peace, Serving the Countryside” nga programa. Daw kabalik-awot nga lantawon nga para man tani sa kalinung apang kinahanglan pa iparada sa mga pasistang militar kg kapulisan ang ila di magnubo sa isa ka libo nga armadong pwersa lakip sini ang pwersa sg 62nd IB, mga pwersa sg 303rd Brigade nga nakabase sa Minoyan, 6th SAF-PNP, 6th RPSMB, mga CAFGUs kg upod man ang mga traydor bitbit ang ila mga “abanse” nga kagamitan sa inaway (mga secondhand kg surplus nga mga kagamitan sg US) parehos sg kanyon kg mga salakyan parehas sa mga tangke de gera. Daw nagapahinumdom sa aton sa natabo panahon sa pagpanakop sg Kolonyalistang Espanyol sa Pilipinas nga nagagamit sg “Krus kg Espada” nga Taktika agud uliponon ang pumuluyong Pilipino.

Doble Cara ang kinaiya sa sining programa sg 303rd Bde, nagsunod man sa iya mother program nga amo ang Oplan Bayanihan. Sa isa ka laragway, nagapakita ang pasistang militar nga kuno sila nagmatrsa para sa pagdeliber sa mga sandigan nga serbisyo kadto sa mga mountain barangays sg Escalante parehas sa Brgy. Paitan kg sa Brgy. Bug-ang kg Bandila sa banwa sg Toboso nga kuno indi na malambotan sa mga sosyal serbisyo sg reaksyonaryong gobyerno (malambotan lang ang mga sini sa tion sg eleksyon). Nagapahamot-hamot sa mga ordinaryong pumuluyo nga sila para sa kalinung, kauswagan kg demokrasya. Apang sa pihak nga laragway, makita nga sa luyo sg mga feeding programs_, pagpanghatag sg mga binhi, mga bayo kg hampanganan para sa mga bata kg medical kg dental consultation sa aktwal nga aktibidad, may ara mga pumuluyo nga ginpahug, ginpilit pa-surender kg gin-_hold, wala labot pa sa pagtilaw sa pagpalupok sa mga kanyon nga ila gindala. “Marching for Peace” man daw suno nila.

Daw duwa man ka kamot ang ila ginagamit kun sa diin ang isa ka kamot amo ang nagadapulay sa pumuluyo paagi sa mga dole out para sa panghinali nga pagsabat sa kinahanglanon (daw dulce nga ginhatag sa bata nga halos mapatay na sa gutom) kg ang isa ka kamot, nagpakdol kg nagapamahug sa mga pumuluyo, daw mga mangtas man sila nga tigre nga manglagas sa mga nagahimakas para sa matuod-tuod nga kalinung kg demokrasya.

Ang “Marching for Peace” nga programa sg pasistang AFP/PNP nga natabo sadtong July 4-14, 2013 sa Norte nga bahin sg Negros, kulminasyon lamang sa madugay na nila nga doble kara / 2 ka taktika nga pamaagi sa idalom sg Oplan Bayanihan. Ang ila ginasiling nga “non-conventional/non-traditional” nga kinaiya sa AFP/PNP, luma na nga mga pa-gwapo. Sa ulihi nga bahin, magagwa man gyapon ang matuod nga duag sa pagka-pasista, berdugo kg masimhotan ang kagarukan sini hasta sa kadadalman.

ISA KA TUMAN NGA DESPERASYON ang amo nga programa sg 303rd Bde sg AFP sa paninguha nga mawasak ang rebolusyonaryong kahublagan sa Norte nga bahin kg sa bilog nga isla sg Negros. Madamo na nga deadlines ang nanligad kg napaslaw. Kg madamo pa sg mga deadlines ang mag-abot nga makadto man lang gyapon sa kapaslawan. Sa ulihi, mangin ma-athag sa ila nga sila nga mga mangtas nga tigre, mga tigreng papel man lang gale. Kg ang mga tigreng papel wala sg pakadtuan kun di ang kapierdehan.

Lapit 3 na ka tuig ang implementasyon Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino sa pagtuga sg kahalitan batok sa rebolusyonaryong kahublagan kg pumuluyo sa bilog pungsod. Partikular sa Norte nga bahin sa isla sg Negros, ila man nga ginapanghambug ang pila ka mga “fake surrenderees” nga ila napatuhaw sa ano man nga desperadong paagi. Not to mention, ang daku nga budget nga ginalokar para upod sa kontrobersiya ga isyu sg “ghost soldiers” (nga naglab-ot sa 20% sa kabilogan nga pwersa sg AFP) nangin mayor nga tuburan sg ila “slush fund” para sa mga dalagku nga opisyal sg AFP. Nagbaskug man ang ila kampanya sa pag-file sg mga “Trump up charges” batok sa mga progresibong personalidad kg organisasyon bilang ila mga soft targets_. Bisan ano pa man. indi nila maka-_discredit ang pagkamakatarunganon nga padayon nga naghandom sa matuod-tuod nga demokrasya kg kahilyawan, kalinung kg kauswagan sa aton sosyedad.

Lipod sg ihibalo sg kaaway, nagapasigahum ang tanan nga rebolusyonaryong pwersa upod ang malapad nga pumuluyo sa Norte sg Negros sa nalab-ot sini nga mga kadalag-an sa tanan nga bahin sa rebolusyonaryong paghimakas. Sa kabilogan, gintantya nga naglab-ot na sa 30% ang pagdaku sg baseng masa nga padayong gina-expand kg gina-konsolida, di magnubo sa 15% ang pagdaku sa katapoan sa Partido Komunista sa Pilipinas, di magnubo sa 50% nga pagdaku sa mga Yunit Milisya kg Yunit Pangdepensa sa Baryo kg di magnubo sa 10% nga pagdaku sa pwersa sg NPA.

Ang Obhetibong Kahimtangan—ang socio-ekonomiko kg politikal nga krisis—para sa pagbaskug sa rebolusyon ara, sa sulod man kg sa gwa sg pungsod Pilipinas. Wala sg determinasyon ang nagaluntad nga sistema nga sulbaron ini. Samtang indi ginasabat ang mga sandigan nga problema sg katawhan kg sg pungsod, indi gid nila mawasak ang rebolusyonaryong kahublagan sa pumuluyo nga ginhimuslan para sa matuodtuod nga demokrasya kg kahilwayan. Samtang magapabilin ang problema sa yuta nga hasta subong ginamonopolyo lang gyapon sa mga Agalon may Duta, samtang ang mga industriya nagapabilin sa kamot sa mga Dalagku nga Komprador Burgesya kg Imperyalismong US, samtang magapabilin nga maghari ang mahimuslanong sistema nga Malakolonyal kg Malapyudal sa sosyedad Pilipinas, magpadayon ang armadong pagpamatok sa mga pumuluyo batok sa mahimuslanon nga sistema, magpadayon ang Demokratikong Rebolusyon sg Banwa paagi sa Pangmalawigon Inaway Banwa sa pagpamuno sa Partido Komunista sa Pilipinas agud wasakon ang mahimuslanong sistema kg pandayon ang Sosyalismo sa aton pungsod kg Komunismo sa bug-os nga kalibutan.

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF Tubtob sa kadalag-an!