Mga negosasyon sa pagbibigay ng akses militar sa US, balatkayo lamang - PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 14, 2013

Translation: Negotiations over granting US military access are nothing but a masquerade—CPP

Sinabi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang mga negosasyon na nakatakdang simulan ngayong araw sa pagitan ng rehimeng Aquino at ng mga upisyal militar ng US hinggil sa pagbibigay ng akses sa militar ng US sa mga lokal na pasilidad ay walang iba kundi balatkayo upang ipormalisa ang dati nang paggamit ng US sa Pilipinas bilang isang base militar na matagal nang sinang-ayunan at sinuportahan ng rehimeng Aquino.

Ito ang reaksyon ng PKP sa sinasatsat kahapon ng tagapagsalita ni Aquino na ang access agreement ay "hindi pa nagpagkakasunduan" at nais ng gubyernong Aquino na tiyakin na hindi nalalabag ang pagbabawal ng konstitusyon sa mga dayuhang base militar."Si Aquino ay papet na nakukunwaring hindi," anang PKP. "Sa ilalim ng rehimeng Aquino, nagkaroon ng walang kaparis na akses ang militar ng US sa karagatan ng Pilipinas at sa mga paliparan para maidaong ang mga barko nito at mailapag at mapalipad ang mga jet fighters at mga paniktik na drones nito," anang PKP. "Ang buong Pilipinas ay malaon nang ginagamit na isang malaking base militar ng US."

Inianunsyo kahapon ng gubyerno ng Pilipinas na "ang mga negosasyon" sa gubyernong US ay nakatakdang simulan ngayon. Nakatakdang katawanin ang rehimeng Aquino ng "dalawang pinakamasugid na tagapagtanggol at tagapagtaguyod ng presensya ng militar ng US at pagbabase nito sa Pilipinas", sina Voltaire Gazmin, Defense Secretary at Alberto del Rosario, Foreign Affairs Secretary.

"Ang planong pagbibigay ng mas malaking akses sa militar ng US sa mga lokal na pantalan at impraistruktura at sa pagpapalawig ng karapatan na magtayo ng sariling mga pasilidad nito ay malaon nang napagkasunduan ng gubyernong Aquino at ng militar ng US." Ang kaayusang ito ay ipinirme sa Strategic Defense Dialogue na ginawa sa Washington noon pang Enero 2012 matapos na ideklara ni Presidente Obama ng US ang estratehiya ng gubyerno niya na bumaling sa Asia kung saan plano nitong magdeploy ng mahigit kalahati ng pwersang nabal nito na nasa ibayong dagat.

"Maging ang tagapagsalita ni Aquino nagsabing ang negosasyon ay tututok na lamang sa mga detalye ng pagpapahintulot sa akses ng US," anang PKP. "Yayamang ang US ay binigyan na ng akases ng rehimeng Aquino, ang kasalukuyang mga negosasyon ay magreresulta lamang sa pagpapahintulot sa US na magkaroon ng ekslusibong akses sa ilang pasilidad ay karagdagang hakbang tungo sa pormal na pagpapahintulot na muling ibalik ang mga base militar ng US."

"Ang paggagawad ng akses militar sa US sa lokal na pasilidad ay malaon nang napagkasunduan sa pagitan ng US at ng gubyerno ng Pilipinas. Ang tinaguriang mga negosasyon ng US at Pilipinas ay balatkayo na lamang upang palabasing may malasakit ang papet na rehimeng Aquino sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas."

"Dahil sa todo-todong pangangayupapa ng rehimeng Aquino sa US, ang kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng mga upisyal niya at ng militar ng US ay walang dudang nakatuon sa pagpapatatag ng kontrol ng US sa Pilipinas at sa paggamit sa Pilipinas bilang himpilang militar ng US sa Asia-Pacific," dagdag ng PKP.

Matagal nang nagmamantine ng permanenteng presenya nito ang US sa Pilipinas sa pagbase simula noong 2002 ng 700 kataong Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ng US Pacific Command sa ekslusibong base nito sa loob ng Camp Navarro ng Western Command ng AFP sa Zamboanga City. Dinadagdagan pa ito ng permanenteng presensya ng mga barko ng US na regular na nagsasalitan sa pagdaong sa Subic at iba pang pwerto ng bansa. Halos umabot ng 100 beses na dumaong ang mga barkong pandigmang ng US sa mga pwerto ng Pilipinas.

"Pinaninindigan pa rin ng PKP ang pusisyon nito na labag sa soberanya ng Pilipinas ang ibayong pagpapatatag at pagpapalawak ng presensyang militar ng US sa Pilipinas dahil pinahihintulutan nito ang US na gamitin ang bansa bilang lunsaran ng interbensyunistang gera nito at hegemonistang operasyon sa Asia-Pacific." Ibayong nakikisangkot ang mga panlabang tropang Amerikano sa mga lokal na operasyong kombat upang likhain ang lakas militar, targetin ang mga lokal na anti-imperyalistang pwersa sa tabing ng 'pagsugpo sa terorismo' at nagpapatatag sa mapagsamantala at mapang-aping sistemang panlipunan."

"Dapat mahigpit na magkisa ang sambayanang Pilipino upang labanan at wakasan ang premanenteng presensya ng interbensyunistang tropa ng US sa Pilipinas at sa pagpapaulit-ulit ng pagdaong ng mga barkong pandigma ng US," dagdag ng PKP. "Dapat nilang labanan ang Visiting Forces Agreement at ang Mutual Defense Treaty na ginagamit ng gubyernong US at ni Aquino bilang pagbibigay-katwiran para sa permanente at papalaking presensya ng tropang militar ng US sa bansa."