Mga Pasistang Sundalo ng 3rd IB, 73rd DRC, at CAFGU sa katimugang bahagi ng Nueva Vizcaya: Nagpapanggap na mga NPA upang Makapanlinlang at Maghasik ng Terorismo sa mga Mamamayang Lumalaban sa Dayuhang Pagmimina

Ka Alexander Guerrero
NPA-Nueva Ecija
26 Agosto 2013

Nito lamang huling linggo ng Agosto ay naibalita sa radyo at mga pahayagan ang ginawang panlilinlang at pang-aabuso ng mga bayarang elemento ng Philippine Army sa mga residente ng magkakaratig na barangay ng Dupax del Norte at Kasibu, Nueva Vizcaya. Binulabog ng mga impostor na nagpakilalang "NPA mula sa Nueva Ecija" ang mga katutubo at settlers na nagbabantay ng barikada laban isinasagawang mineral exploration sa lugar.

Mariing kinokondena ng Pamprobinsyang Pamatnugutan sa Operayon ng BHB-Nueva Ecija ang nasabing pagpapanggap, pagnanakaw ng mga alagang-hayop, pambabastos sa mga kababaihan, pananakot, at pananakit sa ilang mga residente doon. Bahagi ng kanilang pinaigting na operasyong psywar at paniktik, pamalagian na itong ginagawa ng mga sundalo ng 3IB sa pamumuno ni Col. Eugene Mata na kasalukuyang nakabase sa Barangay Sto.Nino II, San Jose City, Nueva Ecija.

Hindi lang iilang beses na nagkaroon din ng mga katulad na kaso ng pagnanakaw at pang-aabuso ang mga impostor sa mga barangay ng Carranglan at Pantabangan mula noong maidestino sila dito noong nakaraang taon. Kahit nga hindi sila magpanggap, nakatahi na talaga sa kanilang uniporme ang pasistang katangian ng isang mersenaryong hukbo bilang marahas na tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng makauring interes ng mga lokal na naghaharing-uri at imperyalistang dayuhan.

Matatandaang naibunyag din sa isang lokal na istasyon ng radyo sa Nueva Vizcaya ang nangyaring panloloob, pananakit, at pambabastos sa mag-asawang Igorot sa Barangay Ganao, Dupax del Sur nitong katatapos na Biyernes Santo. Naobligang magbayad ng P7,000 bilang danyos ang platoon leader ng mga lasing na sundalo matapos silang kumprontahin ng mga opisyal ng barangay doon. Naobliga itong humingi ng paumanhin sa mga tao at nakiusap na ilihim na lamang ang pangyayari. In-interview sa dwRV si Lt. Marcelito Quijano, Commanding Officer ng Charlie Company ng 3IB na nakabase noon sa Barangay Burgos, Carranglan, Nueva Ecija, upang marinig ng publiko ang kanilang panig. Umamin itong nagbigay nga daw ng P7,000 ang kanyang mga tauhan sa konseho ng Barangay Ganao, pero tulong daw nila ito na bahagi ng kanilang "peace and development activities" sa lugar. Katawa-tawa ang naging palusot at pilipit na mga sagot nito sa nasabing panayam.

Tatlong buwan matapos ang pangyayari, inilipat ang himpilan ng mga tropang pinamumunuan ni Lt. Quijano sa Barangay Bagumbayan, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Kasalukuyan nakapakat at ginagawa nilang barracks ang mga pampublikong pasilidad ng mga bulubunduking barangay nito na kinabibilangan ng Kinabuan, Ganao, Kimbutan, Biruk, at Sanguit. Nagdudulot ito ngayon ng malaking ligalig at perwisyo sa mga residente sa pangambang balikan sila at maulit ang malalagim na karanasan nila.

*PAGSIBOL NG LUMALAKAS NA KILUSANG MASA SA KANAYUNAN AT SENTRONG BAYAN NG NUEVA VIZCAYA*

Mula nang maisabatas ang Philippine Mining Act of 1995, nagsimula na rin ang mas malawakang pangangamkam at pagpapalayas sa mga katutubo at settlers sa iba't-ibang bahagi ng Nueva Vizcaya. Libu-libong ektarya ng mga produktibong lupain at komunidad ang aktwal at nakatakdang nang mawasak bunsod ng agresibong pagpasok ng mga dambuhalang kompanya sa pagmimina. Ang kalagayang ito ang nagpahinog sa mga ispontanyo at organisadong pagkilos ng mamamayang dito laban sa dayuhang mangangamkam. Pinagbuklod nito ang iba't-ibang sektor sa lalawigan sa isang malapad na nagkakaisang-prente upang igiit ang makauring karapatan ng magsasaka sa lupa at pangangalaga sa kalikasan. Nabuo ang isang popular na sentimyentong anti-mina sa lahat ng sulok ng Nueva Vizcaya.

Gayunman, tulad ng kanilang mga amo ay nananatiling manhid, bulag, at bingi ang mga nakaluklok sa kapangyarihan sa karaingan at tindig ng mamamayan. Maging ang mga dilawang organisasyon at kilalang personalidad na nagpuposturang progresibo ay naglilingkod din sa interes ng mga dayuhan kapitalista dahil hindi naman talaga nila tahasang tinututulan ang pagmimina. Instrumento sila upang linlangin at hati-hatiin ang masa. Nagpakadalubhasa sila sa pagpapalaganap ng ilusyon hinggil sa "responsableng pagmimina" at huwad na pangako ng kaunlaran. Sadya silang pinakawalan upang iligaw ang masa sa makauring landas ng paglaban para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.

Ngunit sa harap ng mga kabiguang makamit ang tagumpay sa korte at petisyon sa iba't-ibang tanggapan ng gobyerno, natuto ang mga mamamayan na umasa sa sariling lakas at kapasyahan. Sumisibol na ang isang matatag na kilusang masa sa kanayunan at sentrong bayan ng Nueva Vizcaya!

*ARMADONG PANUNUPIL NG REHIMEN SA MAPAYAPANG PAGTATANGGOL NG MAMAMAYAN SA KANILANG LUPAIN AT KABUHAYAN*

Sa masaklaw na pagtingin, kapansin-pansin ang pagpihit at padron ng papatinding militarisasyon sa katimugang bahagi ng Nueva Vizcaya.

Naging hudyat ang tusong pagpasok ng mga makinarya ng Quest Exploration Drilling (QED) Corporation noong madaling araw ng Abril 16 sa Sitio Digyan, Barangay Pao, Kasibu para magkaisa at pagpasyahan  ng  mamamayan ang pagtatayo ng tatlong barikada sa magkakanugnog na barangay ng Kasibu, Dupax del Norte, at Nagtipunan. Kinontrata ng Royalco Resources Limited ng bansang Australia ang QED (na pagmamay-ari rin ng dayuhan) para isagawa ang mineral exploration sa 22,000 ektaryang Yabbe Project nito. Kaya layunin ng barikada na iparalisa ang nagaganap na drilling operations sa pamamagitan ng pagharang sa mga sasakyang maghahatid ng mga krudo at iba pang supply nila hanggang sa tuluyang mapatigil ang pagmimina at maobligang i-pullout na ang kanilang makinarya mula sa loob. Bahagi lamang ito ng pangkalahatang laban ng mga magsasaka upang igiit ang karapatan sa lupa ng mga settlers at pagtatanggol sa lupaing-ninuno ng mga katutubong Bugkalot.

Agad na nagsampa ng kaso ang Royalco upang ideklarang iligal ang barikada, at hindi nagtagal ay naglabas ang korte ng Temporary Restraining Order (TRO) laban sa pinaghihinalaang mga pasimuno nito. Inatasan ang PNP-Dupax del Norte at mga sundalo ng 86th IB para ipatupad ang pagbaklas sa barikada sa boundary ng Barangay Binuangan at Yabbi, pero buong tapang na nagkaisa ang mga residente at nabigo ang pagtatangka nilang buwagin ito.

Kasabay nito, umahon din ang isang truck na puno ng mga sundalo sa Barangay Giayan na malapit sa barikada. Kinubkob muna nila bago nagkampo sa bahayan kung saan ay isinailalim sa matinding interogasyon ang mga masa. Pilit silang pinaaamin na may kaugnayan sa mga NPA.

Bago pumasok ang buwan ng Hulyo ay dumating na sa Barangay Belance, Dupax del Norte ang 73rd Division Reconnaisance Company ng Philippine Army na mula rin sa Nueva Ecija. Lalong tumindi ang harassment sa mga kilalang personalidad na tumututol sa pagmimina at sumusuporta sa barikada. Naging target sila ng military surveillance tulad ng pagkuha ng kanilang mga larawan, pagposte sa kanilang mga tinutuluyan, at pagsubaybay sa kanilang mga aktibidad.

Kasunod na nito ang pagdagsa ng mga nagpapanggap na NPA noong madaling araw ng Agosto 19 sa Barangay Yabbi, Dupax del Norte. Naunang dumaan ang 42 armadong kalalakihan. Ang nahuling 12 katao ay sadyang huminto na sa barikada at nagpakilala ngang mga "NPA mula sa Nueva Ecija". Hinahanap daw nila ang mga kasamahan nilang naka-erya doon. Nais nilang palitawin na may kaugnayan sila sa mga NPA. Namukhaan ng mga sibilyan ang isa sa kanila na bahagyang nakatakip ang mukha. Isa itong CAFGU na residente ng Barangay Belance na nakadestino rin sa Patrol Base ng mga militar doon. Sinabihan nila ang mga impostor na bawal ang magdala ng armas sa barikada, pero nagpumilit pa rin silang humimpil doon at isinailalim sa interogasyon ang mga nagbabantay sa barikada. Kinilala nila ang lahat ng mga aktibong kalahok sa paglaban sa pagmimina, gayundin ang iba pang mga aktibidad nila. Kinabukasan ay inobliga na silang umalis dahil sa mariing pakiusap ng mga tao. Nang umalis sila ay tinangay pa ang kaisa-isang radio tranceiver ng barikada.

Sa mga panahong ito naganap ang pagnanakaw nila ng mga alagang manok, pangingikil ng bigas, panghihipo sa dibdib ang isang babae, at pananakit sa isang kamag-anak ng kapitan doon upang palabasing NPA ang may kagagawan ng mga ito. Habang may mga nagpapanggap sa Barangay Yabbi ay ginagalugad din ng ibang tropa ng mga sundalo ang karatig na barangay ng Pao na sakop ng Kasibu.

Hindi maihihiwalay dito ang naganap na pagdukot ng mga PNP-CIDG kay Bryan Epa, organisador ng Katribu at kilala ring anti-mining activist, noong gabi ng Agosto 21 sa Bayombong. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya inililitaw sa kabila ng panawagan ng iba't-ibang organisasyon.

*REBOLUSYONARYONG TUGON SA PASISTANG TERORISMO NG REHIMENG US-AQUINO*

Hindi na bago ang mga karanasang ito. Sa pagdaan ng maraming taon, pamalagian nang target ng pag-atake ng AFP ang mga komunidad na matapang na tumututol sa mga kontra-mamamayang mga proyekto ng estado at pinaghihinalaan nilang base ng paglaban ng mamamayan. Ang malawak na bilang ng mamamayan dito ay matagal nang biktima ng samu't-saring anyo, tindi, at kumbinasyon ng pandarahas at panlilinlang. At sa matagal na panahon din ay hindi kailanman nawala ang kanilang paglaban.

Nagpapatuloy ang paglala ng nga paglabag ng rehimeng US-Aquino sa karapatang-pantao sa buong bansa.  Bahagi ito ng pinaigting na implementasyon ng Oplan Bayanihan ng kasalukuyang rehimen upang alisin ang mga sagabal sa largadong pagpapatupad ng mga patakaran ng liberalisasyon, deregulasyon, at pribatisasyon alinsunod sa dikta ng mga amo niyang imperyalista. Nangangahulugan ito ng mas agresibong paggamit ng dahas at panlilinlang upang tiyakin ang maluwag na pagpasok ng mga dayuhang kapitalista sa anyo ng mga Public-Private Partnership projects sa ating bansa. Mangangahulugan ito ng malawakang pangangamkam ng lupa ng mga magsasaka para bigyang-daan ang mga korporasyon sa agri-business, open-pit mining, konstruksyon ng mga expressway, dambuhalang dam, at iba pang mga katulad na kontrata. Pabibilisin nito ang pandarambong na sumasaid ng ating likas-yaman at pambansang pondo sa kapinsalaan ng sambayanang Pilipino.

Sa harap ng ganitong kalagayan, nananawagan kami sa lahat ng mga demokratikong uri at sektor na magkaisa upang ubos-kayang ilantad at labanan ang mga kontra-mamamayang patakaran at programa ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino.

Nagpupugay ang NPA-Nueva Ecija at ang buong rebolusyonarong kilusan sa matatag na paglaban ng mamamayan sa dayuhang pagmimina, sa nakaambang konstruksyon ng Diduyon dam, at sa kanilang matapang na pagharap para itaboy ang mga pasistang militar sa lugar. Ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa pasistang tropa ng 3rd IB dito sa aming saklaw ang tuwirang suporta namin sa inyong pakikibaka. Nakahanda rin kaming makipagkoordina sa mga yunit ng NPA sa Nueva Vizcaya para sa anumang tulong na maiaambag namin. Gawin natin ang lahat ng makakaya upang maisulong ang Programa ng Pambansang Demokratiking Rebolusyon para sa tunay na repormang agraryo at pagtatanggol sa lupaing ninuno ng mga katutubo. Ipatupad natin ang saligang patakaran ng Partido Komunista ng Pilipinas na lansagin ang mga dayuhang korporasyong nangangamkam ng lupa, nandarambong ng ating likas-yaman, at nangwawasak ng ating kapaligiran.

Magkaisa tayo upang ubos-kayang mailantad at malabanan ang pinagsama-samang elemento ng CAFGU, 73rd DRC at 3rd IB na naghahasik ng terorismo ngayon sa Nueva Vizcaya. Maging matalas at mapagbantay din tayo na biguin ang pagpapanggap nila bilang NPA upang makapanlinlang at sirain ang prestihiyo ng Bagong Hukbong Bayan. Hinding-hindi mapaniniwala ng mga balasubas na militar ang mamamayang nakakakilala sa BHB.

Sa patuloy na paglakas ng kilusang masa at armadong pakikibaka, tiyak na magtatagumpay ang digmang bayan upang maibagsak ang mga imperyalistang dayuhan, lokal na naghaharing uri, at pasistang militar! Sa ganitong paraan lamang mawawakasan ang kanilang pang-aapi at pagsasamantala upang makamit natin ang ganap na kalayaan at rebolusyonaryong hustisya sa ating lipunan.