Pagbisita ni Hagel, pangangayupapa ni Aquino sa gubyernong US, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 30, 2013

Translation: CPP denounces Hagel visit, Aquino subservience to US government

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas ang pagdating sa Pilipinas ng hepe ng Pentagon na si Chuck Hagel "na walang ibang layunin kundi ang ibayong palakasin ang kampanya ng US para magpakitang kapangyarihan at palakasin ang militar na kontrol nito sa Asia-Pacific."

Ito ang pahayag ng PKP sa pagtatagpo nina Hagel at Aquino sa MalacaƱang para ibayong talakayin ang tinaguriang framework agreement (balangkas ng kasunduan) na binubuo sa negosasyon sa Washington. Naniniwala ang PKP na ang framework agreement na nakatakdang makumpleto sa mga susunod na linggo ay magbabalik muli ng karapatang magbase ng US at gamitin ang Pilipinas bilang malaking himpilang militar ng US, palakihin ang bilang ng tropang US sa Pilipinas at padalasin ang relyebo ng sundalong US.

Nais ng US na magkaroon ng isang kasunduan katulad ng sa Singapore kung saan pinahihintulutan ang US Navy na magdeploy at maglayag ang mga sasakyan para sa suplay. Pinahihintulutan din ang US Navy na gumamit ng baseng nabal, ng pasilidad para sa pagkumpuni ng barko at ng paliparan. Nagmamantine ang US ng permanenteng presensya ng iskwadron ng mga jet fighter na buwang-buwang nagrereleybo. Ginagamit din nito ang Singapore bilang sentro para sa lohistikang koordinasyon para sa Pacific Command nito.

"Dapat batikusin at labanan ng sambayanang Pilipino ang strategic framework agreement dahil nilalabag nito ang pambansang soberanya ng Pilipinas." anang PKP. "Dapat nilang itakwil ang sinasabi ng gubyernong US na hindi masasaling ng gayong kasunduan ang usapin ng soberanya."

"Nalalapastangan ang soberanya ng Pilipinas kapag ang militar ng US ay pinayagang magdeploy at magpatakbo ng sariling mga kagamitan nila, sa pagkakaroon ng walang taning na akses sa mga pasilidad na panghimpapawid at pandagat, ng pag-opereyt ng mga kagamitang sa paniktik, maglunsad at magdeploy ng mga drones para sa paniktik at kombat, magpadaong ng mga barkong pandigma nitong may kakayahang-militar at magpalapag at magpalipad ng mga fighter jets nito at magtayo ng mga himpilan ng kumand nito", pagdidiin ng PKP.

Iginiit din ng PKP na dahil sa papalalang pangangayupapa ni Benigno Aquino III sa imperyalistang gubyernong US, nagiging imposible ang pagkakaroon ng independyenteng patakarang panlabas. "Sa partikular, ang mapayapang resolusyon sa tunggalian sa South China Sea na pinakukumplika dahil sa bulag na pagsunod ni Aquino sa mga dikta at pakikialam ng US sa usapin."