Pahayag ng Kabataang Makabayan hinggil sa mainit na usapin ng korapsiyon at katiwalian:

Salagin ang Garapalang Panloloko at Panlilinlang ni Aquino sa mamamayang Pilipino!

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
August 28, 2013


Mabilis na napabulaanan ng taumbayan na buladas lamang ang islogan ni Aquino na “Kung walang korap, Walang mahirap.”  Nasasandal sa pader ang administrasyon ni Aquino matapos bigo itong tumalima sa daing ng bayan na tanggalin ang sistemang pork barrel.

Nagsagawa ito ng press conference noong Agosto 23, at nagsumikap na apulahin ang naglalagablab na galit ng mamamayan sa pahayag niyang “i-aabolish ang pdaf.”

Maagap nagsagawa ng pagkundena ang mga grupo ng kabataan sa ilalim ng malawak ng alyansa YOUTH ACT NOW na matalas na nanawagan sa pag-abolish ng pork barrel ni Aquino at kaakibat na pagre-rechannel nito sa batayang serbisyong panlipunan. Bilang paggunita sa Sigaw ng Pugadlawin, sa harap ng rebulto ni Gat Andres Bonifacio pinunit nila ang mg mga papel na may larawan ng baboy at panawagang pag-abolish sa Presidential Pork Barrel. Anila, ang P10B na una nang naisawalat na korapsiyon ni Janet Lim-Napoles ay mumo lang kumpara sa mahigit P1Trilyon na huhuthutin ni Aquino mula sa kaban ng taumbayan.

Humigit kumulang 400, 000 ang kumilos na mamamayan laban sa pork barrel sa ilalim ni Aquino at laban sa korupsyon. Libu-libong mamamayan din ang nagsagawa ng mga protesta sa ibat ibang sentrong lungsod sa mga rehiyon sa buong bansa.

Pekeng pagtanggal sa PDAF para pasahulin ang pagnanakaw sa taumbayan

Para sa mga kabataan at estudyante, ang repormang inihahain ni Aquino ay palabas lamang sa pagsisikap nitong pahupain ang alingawngaw ng protesta sa lansangan.

Kung susuriin, ang mungkahing reporma ng rehimeng US-quino ay pagpapasahol ng katiwalian, pagpapabilis at pagpapasimple ng pagnanakaw sa taumbayan.

(1) “Sky’s the limit” o maaring walang hangganan ang halaga ng pondong pork ng mga Kongresista at Senador at hindi tinanggal ang P25 B nakalaan sa PDAF para sa 2014 pambansang badyet. Ang lump-sum na nakapangalan sa bawat mambabatas ay aalisin ngunit maaaring i-rekwes para sa proyekto ng kahit sinong politiko kay Aquino at ilalagay diumano bilang line-item ang bawat proyekto;

(2) Konsentrado na ang pondo na ito sa kamay at kontrol ng Presidente o ng ehekutibo. Lalong magagamit itong pondo bilang panuhol sa mambabatas at pamaraan para mapasunod ni Aquino ang mga mambabatas kung nais nilang makakuha ng pondo at magpapasahol lamang ng padrinohan sa gobyerno;

(3) “Hand-in-gloves” o  nakatago sa mata ng publiko kung sino ang nag-aakses sa pondo at isasama na diumano ito ng gobyerno bilang line-item sa buong badyet, mas pagpapasimple ito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at sa pagpapatindi ng korupsyon.


Presidential Pork Barrel Baklasin!

Hindi rin ibuboluntaryong baklasin ni Aquino ang higanteng pondo na mahigit P1 T na Presidential Pork Barrel. Nakalaan ang karamihan ng pork ni Aquino sa mga proyektong hindi mapapakinabangan ng mamamayan, para sa pagbabayad utang sa mga dayuhan, para sa mga proyektong pagkakakitaan ng mga kaalyado, kapitalistang kroni at mismong pamilya ni Aquino. Namumutakti ang mga proyektong ito sa kikbak, suhol at direktang naibubulsang pondo mula sa mga proyekto. Itong Pork Barrel ni Noynoy ay halos kalahati ng P2.26 Trilyon pambansang badyet ng 2014, imbes na direktang ilaan sa batayang serbisyong panlipunan, tunay na reporma sa lupa at proyektong pang-ekonomyang maglalatag ng pambansang industriyang makalilikha ng trabaho.   

Interes ni Aquino, mga kasapakat na pulitiko at tulad ng Akbayan na ikahon ang laban sa korapsyon at katiwalian sa simpleng pagkundena kay Jane Lim-Napoles at pagtira sa iilang mga pulitiko na nadawit sa nasabing panggagantso. Gusto ni Aquino na mahulog ang mamamayan sa bitag na ito at manatili ang mahigit P1 T Presidential Pork Barrel, at upang makatakas si Aquino at kaalyado nito sa mga pananagutan sa rehimen ng korupsyon at sa galit ng publiko.

Makatarungan kung gayon ang nagsisiklab na panawagan ng kabataan at mamamayan na baklasin ang pork barrel ng Kongreso at lalo na ang mahigit P 1 T pork barrel ni Aquino, at panagutin ang rehimeng US-Aquino sa panloloko at laganap na korupsyon sa kanyang pamumuno.

Kakampi ng mga manloloko at tiwali

Dulot ng pagkadesperado at dahil naggigisa na ito sa kanyang sariling mantika, taksil na ginamit ng Akbayan at ni Aquino ang #1MillionMarch para sabihing kakampi nito ang hindi bababa sa 400,000 na bilang ng mamamayan kumilos noong Agosto 26 sa Luneta at kumalat sa buong bansa.

Kapwa hindi dapat palusutin ang Akbayan na agad na naglabas ng mga pahayag ng pagpuri kay Aquino matapos ang palabas nito. Isa ang Akbayan sa ganap na nakikinabang at sa katunayan, kasapakat sa pagnanakaw sa taumbayan at makinarya ng pambubusabos sa masang anakpawis.

Ginagasgas din ngayon ni Aquino ang mga kasapakat nito sa midya, para maliitin ang mga pagkilos, kung hindi man, ipalabas na ang pagkilos ng mamamayan ay pagsuporta sa naging hungkag na reporma niya sa PDAF.

Nanginginig ngayon ang tuhod ni Aquino dahil batid niyang ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino laban sa korapsyon at katiwalian ay ilang beses na nagtakda ng mga makasaysayang pagpapatalsik, tulad na lamang ng ginawa sa rehimeng Marcos at Estrada. Matindi din ang antas ng diskuntento ng taumbayan kay Gloria na sinasadya niyang hindi panagutin at isinailalim sa walang-sagkang “hospital arrest”, at sa katunayan, hinihigitan pa ng gobyernong US-Aquino ang rekord ng kataksiklan nito sa mamamayan.

Mapagpasyang pagtagumpayan ang laban!

Hindi makasasapat ang isang araw ng pagkilos para mapawi ang korapsyon at katiwalian sa bansa. Dapat maisandal sa pader si Aquino hanggang sa mailantad ang pagtataksil nito sa taumbayan. Ang usapin ng korapsyon ay dapat magbukas ng maraming oportunidad sa ibayong paglalantad ng sanib-pwersang pambubusabos ng imperyalismo burukrata-kapitalismo at pyudalismo.

Ang korapsyon at katiwalian ay nakaukit sa sistemang pinaghaharian ng iilang may kapangyarihan na nagpapatakbo ng gobyerno at nagkakamal ng yaman para sa kanilang pansariling interes. Kailangan wasakin ang estado ng burgesya para maabo ang makinarya ng korapsyon at katiwalian. At tanging sa diktadura ng proletaryado tuluyang matutuldukan ang kataksilan sa taumbayan.

Nanawagan ang Kabataang Makabayan na sunggaban ang bawat pagkakataon para puspusan pang ilantad ang rehimeng US-Aquino. Kailangan mailantad ang laban sa mga mungkahing pagkaltas sa badyet sa batayang serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon at pribatisasyon ng mga hospital. Kailangang mailantad na sa kabilang banda naman, tumataginting ang badyet para sa korupsyon, pagtutubuan ng pribadong mga kapitalista, pambayad utang sa mga imperyalista at badyet para sa pagpapalayas sa maralitang taga-lungsod.

Kailangan matalas na matahi ang iba’t ibang hinaing at usapin ng mamamayan tungo sa malakas na bigwas laban sa rehimeng US-Aquino. Mahagalang tungkulin ngayon ang bumalik sa masang ating inoorganisa para maglinaw para sa ibayong paglawak at pagpapatatag ng hanay ng kabataan at mamamayang lumalaban.

Kasabay ng mabilis na pagpihit ng pampulitikang sitwasyon, mas tataas ang kakayanan nating pamunuan ang mga hamon kung may organisadong kabataan at estudyante nagkakaisa sa suri at linya ng pambansang demokrasya at handang kumilos at magpakilos. Napakahalaga ngayon ng pagpapalawak ng mga alyansa’t pambansa demokratikong organisasyon sa mas malawak na hanay ng kabataan at estudyante. Dapat ipunla ang diwa ng rebolusyon sa bawat kabataan, at anihin ang bagong dugo ng mga rebolusyonaryong kabataan sa pamamagitan ng pagpapasapi sa Kabataang Makabayan.

Kailangan itransporma ang ngitngit ng mamamayan tungo sa militante, organisado at sustinidong pagkilos laban sa pork barrel at korupsyon, at mga pangunahing salot ng lipunan. Kailangan mapatid ang lubid ng garapalang panlilinlang at panloloko ng rehimeng US-Aquino sa taumbayan! Kaya’t puspusang magpukaw, mag-organisa at magpakilos sa balangkas ng pambansa demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba! Hanggang Tagumpay! ###


https://www.facebook.com/marialaya.guerrero.1