Pinagpapasasaan ni Aquino ang kabang-yaman ng bayan

Editoryal
Ang Bayan
Agosto 21, 2013


 

Sinusuportahan ng mga rebolusyonaryong pwersa sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang panawagan ng mamamayang Pilipino laban sa ipinapanukalang makadayuhan, anti-mamamayan, tiwali’t bulok na programa ni Aquino ng paggastos sa kabang-yaman ng bayan sa susunod na taon.

Matapos ang tatlong taon, said na ang bisa ng mga salita at hungkag na programang pampasiklab ni Aquino. Ang kaliwa’t kanang pagtuligsa sa panukalang badyet ni Aquino para sa 2014 ay nagpapamalas na di na sila basta nahehele ng mga pangako ni Aquino ng malinis na pamamalakad ng gubyerno.

Walang nakikita ang mamamayan na pagbabago sa sistema ng pagbabadyet at paggastos. Pinakaagaw-pansin ang patuloy na paglalaan ng napakalaking pondong panlangis ni Aquino sa mga pulitiko—ang tinaguriang “pork barrel” na nasa ilalim ng “Priority Development Assistance Fund” (PDAF). Ang pondong ito’y karaniwang napupunta lamang sa mga pulitiko sa anyo ng mga kikbak sa mga proyektong obras publikas o pagbubulsa ng pondong inilalaan sa mga pekeng programa ng mga bogus na organisasyon.

Ang “pork barrel” ay matagal nang bahagi ng bulok na palakad ng naghaharing sistemang pampulitika sa Pilipinas. Itinuro ito sa mga reaksyunaryong pulitiko sa Pilipinas ng kanilang mga imperyalistang among Amerikano at sinimulang gamitin mula nang itatag ang neokolonyal na estado noong 1946.

Ginagamit ito ng naghaharing pangkatin upang tiyaking makuha ang suporta ng mga senador at kongresista sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa kanila sa pandarambong sa kabang-bayan. Oras na matanggap nila ang kanilang “pork barrel,” karaniwan na silang nagbubulag-bulagan at tumatahimik sa harap ng malaking pagnanakaw, korapsyon at iba’t ibang anomalyang kinasasangkutan ng Malacañang.

Sa harap ng malaking iskandalo, inanunsyo ni Aquino ang pagsuspinde ng pamimigay ng pork barrel, pero hindi ang tuluyang pag-aalis nito. Sa kabilang panig, binibigyang-matwid ni Aquino ang pagkakaroon ng sariling “pork barrel” ng Malacañang, sa anyo ng “special presidential fund” na ilang ulit na mas malaki kaysa pondo para sa mga kongresista. Bagamat hindi bago ang pagkakaroon ng presidente ng pondong nasa kanyang kontrol, sa ilalim ni Aquino ay lumaki ito nang mahigit 100% mula noong 2011.

Ipinamamalas ni Aquino na wala siyang pinagkaiba sa dati nang mga naghari sa bulok na reaksyunaryong estado sa tusong paggamit ng kabang-yaman ng bayan para sa sariling kapakanang pampulitika at bentahe sa ekonomya at kabuhayan.

Tulad nina Arroyo o Marcos, Ramos o Estrada, o ng kanyang inang si Corazon Aquino, eksperto rin si Aquino at ang kanyang pangkatin sa paggamit ng badyet ng reaksyunaryong estado para patatagin ang kanilang paghahari, pasunurin ang mga pulitiko, ipitin ang kanilang mga karibal at pagpasasaan ang mga pribilehiyo.

Ang programa sa paggastos ng rehimeng Aquino ay malaking paglustay sa kabang-yaman ng bayan. Sinasalamin nito ang interes at prayoridad ng mga atrasadong naghaharing uring panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador sa Pilipinas na nakasalalay sa pautang at pamumuhunan ng mga dayuhan at paggamit ng kapangyarihang pampulitika upang isulong ang interes sa negosyo.

Walang intensyon si Aquino na ilaan ang pampublikong pondo sa mga programang produktibo at gamitin iyon para paunlarin ang industriya at agrikultura. Tulad ng mga nauna sa kanya, iniuukol niya ito sa interes ng dayuhang malalaking bangko at malalaking kumpanya at mga lokal nitong kasosyo. Halos kalahati ng kabuuang gastusin ng gubyernong Aquino sa darating na taon (o mahigit `1 trilyon) ang nakalaan sa pagbayad ng mga utang ng gubyerno sa mga dayuhan at lokal na bangko.

Habang pinalaki ang badyet para suportahan at bigyan ng garantisadong tubo ang pribadong pamumuhunan (sa ngalan ng mga tambalang “pribado at publiko”), ang badyet para sa pampublikong mga kolehiyo at unibersidad ay binawasan nang ilang bilyong piso. Pinalaki nang halos 50% ang badyet para sa pamumudmod ng pera (ang tinaguriang Programang Pantawid Pamilyang Pilipino) na walang idinudulot na saysay sa pag-aahon ng masang anakpawis mula sa pagkakalugmok sa kahirapan. Malaking halaga ang inilaan nito para isagawa ang demolisyon ng mga maralitang komunidad samantalang muli nitong kinaltasan ang badyet para sa pampublikong kalusugan.

Marapat na puspusang igiit ng mamamayang Pilipino ang kanilang pagtutol sa anti-mamamayan, makadayuhan, bulok at korap na badyet ni Aquino para sa 2014. Dapat nilang labanan ang paggamit sa badyet bilang instrumento ng pampulitikang panunuhol at panggigipit. Dapat nilang labanan ang paglulustay, pagsasayang at pagbubulsa ni Aquino at ng kanyang mga kasapakat na pulitiko sa kabang-yaman ng bansa. Dapat nilang labanan ang bulok na sistema at pamamaraan ng pagbabadyet na nagsisilbi sa interes ng mga dayuhan at nagpapalala ng pambubusabos at pang-aapi sa masang magsasaka at mga manggagawa.

Dapat nilang todong batikusin ang rehimeng US-Aquino sa pagpanggap nitong matuwid at malinis samantalang wala naman itong pinag-iba sa lahat ng nagdaang mga rehimen sa pagiging baluktot at magnanakaw. Dapat nilang ilantad ang bulok na makauring paghahari ng rehimeng Aquino at igiit ang pagwakas ng paghaharing makadayuhan, anti-mamamayan, bulok at korap, mapang-api at mapanupil.