Tanggalin ang pork barrel ng presidente at kongreso, ilantad at labanan ang lahat ng uri ng korapsyon ng rehimeng Aquino

Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
August 26, 2013

Translation: Abolish the presidential and congressional pork barrel, expose and oppose all forms of corruption in Aquino regime

Dapat parehong tanggalin ang pork barrel ng presidente at kongreso. Dapat itigil na ni B. S. Aquino III ang pagkukunwaring pagtanggal sa pork barrel ng kongreso, habang ang totoo ay tahimik siya sa kanyang di hamak na mas malaking pork barrel at pinananatili ang pork barrel ng kongreso hanggang 2014 sa ilalim ng kasalukuyan nitong pangalan at pagkatapos ay sa ilalim ng bagong pangalan at sa ilalim ng detalyadong sistema ng pagbadyet sa ilalim ng mas mahigpit niyang kontrol sa bulok na iskema ng padrinong pulitikal.

Ang kongresyunal na pork para sa mga senador at kongresman, na tinatawag na Priority Development Assistance Fund ay Php 25 bilyon. Maliit na halaga ito kumpara sa presidensyal na pork barrel na umaabot ng Php 1.3 trilyon hanggang 1.5 trilyon. Ito ay 58 hanggang 70 porsyento ng kabuuang pambansang badyet na Php 2.26 trilyon para sa 2014.


Ang pork barrel ng presidente ay binubuo ng bultuhang alokasyon na nagpapahintulot ng korapsyon at pampulitikang padrino ni Aquino mismo. Nasa solong kapasyahan niya ito, na wala o halos walang pagbubusisi. Malaking bulto ng pork barrel ng presidente ay binubuo ng special purpose fund (pondo pra sa espesyal na layunin), unprogrammed funds (di programadong pondo) at awtomatikong apropriyasyon.

Bago pa man ang iskandalong Napoles na kinasasangkutan ng maling paglalaan ng Php 10 bilyon para sa mga di totoong proyekto sa pamamagitan ng mga di totoong NGO, may mga pondo sa ilalim ni Aquino na malaking daluyan ng korapsyon, gaya ng: Malampaya Fund, Php 132 bilyon, ang Conditional Cash Transfer, Php 62.6 bilyon; pondo ng PAMANA, Php 7.22 bilyon; ang Confidential and intelligence funds, Php 1.46 bilyon; Pagcor President Social Fund, Php 12.4; Suporta sa GOCC, Php 62.9 bilyon; Suporta sa programang impraistruktura, Php 14 bilyon; Alokasyon sa LGU, Php 19.7 bilyon; Bottom up Budget, Php 20.03 bilyon; at iba.

May bultong pondo na nasa kontrol at kapasyahan ni Aquino na umaabot nang daan-daang bilyon mula sa mga di-nakalaan, di naka-relis o kabuuang natipid. Siya lamang ang nagdedesisyon kung paano gagastusin ang pera. Mayroon din mga akawnt na wala sa badyet, na siya pinakamisteryoso. Ang presidente lamang at ang mga mapagkakatiwalaang kasapakat niya ang nakaaalam kung magkano talaga ang natanggap mula sa mga pinagmumulan gaya ng PAGCOR at PCSO para sa tinatawag na Presidential Social Fund.

Sa tulong ng masmidya at mga kumpanya sa mga sarbey na kabakas ang mga kamag-anak at mga alyado, ng mga blogger at mga brigada ng nagsusulat na binabayaran mula sa pampublikong pondo ng mga upisinang sibil at militar, matagumpay na inilako ng rehimeng Aquino ang sarili bilang malinis at tapat sa matuwid na daan sa gitna ng pagtaas ng korapsyon sa gubyerno at sa diumanong dahilan sa paglago ng ekonomya sa gitna ng paglala ng kawalang-hanapbuhay, karalitaan at papaliit na serbisyong panlipunan.

Sa panig ng mamamayan, bantog ang rehimeng Aquino sa pakikihati sa pandarambong sa poder sa mga dayuhan at mga lokal na korporasyon na nakikinabang sa Programang Public-Private Partnership, laluna sa mga proyektong impraistruktura at mga ispekulasyon sa real estate; sa pagkakaroon ng malapit na relasyon sa pinakamamalaking di nagbabayad ng buwis sa bansa na siyang tumustos sa kampanya niya noong eleksyon noong 2010; at sa teknikal na ismagling na halos tatlong ulit na mas malala sa mga rehimeng Estrada at Arroyo sa usapin ng mga nawawala sa kita ng adwana.

Nakagagalit isiping, sa dinami-dami ng uri ng korapsyon ng rehimeng Aquino. ang halagang Php 1.3 trilyon hanggang 1.5 trilyon ay mawawala o mawawaldas sa sistemang pork barrel ng presidente lamang. Malaki na ang magagawa ng halagang iyon sa pagpapaunlad ng ekonomya, sa pagpabawas sa kahirapan at sa pagpapabuti ng serbisyong panlipunan.

Kaya, makatarungan lamang para sa mamamayan na maggiit na kundenahin at itigil ang sitemang pork barrel at ang buong sistema ng korapsyon. Napakaepektibo ng rehimeng sa pagpopropaganda na dapat maging determinado at isustine ang militanteng pagsisikap ng sambayanang Pilipino at lahat ng patriyotiko at progresibong pwersa na ilantad at labanan ang lahat ng anyo ng korapsyon ng rehimeng Aquino. ###