Tinanggal ni Aquino ang PDAF subalit pinalakas naman ang pork barrel na sistemang padrino

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Kounista ng Pilipinas
Agosto 24, 2013

Translation: Aquino abolished PDAF, but strengthened "pork barrel" system of political patronage--CPP


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) si Benigno Aquino III sa "pagtatangkang lansihin at payapain ang sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng pag-anunsyo kahapon ng pagtatanggal ng Priority Developent Assistance Fund (PDAF) subalit ibayo namang pinatatag, at sa totoo, ay pinalakas pa ang sistemang pork barrel ng pulitikal na kalakarang padrino."

"Ang pag-aanunsyo ni Aquino ng pagtatanggal ng PDAF ay malinaw na isang pagtatangkang sansalain ang nakatakdang demonstrasyon sa Luneta sa Agosto 26," anang PKP. "Nagkukunwari siyang sinusuportahan ang sigaw ng mamamayan na wakasan ang sistemang pork barrel. Ang totoo, ipinagtatanggol ni Aquino ito sa pamamagitan ng pagsasabing maaari itong repormahin.""Gayunpaman, hindi lamang bigo si Aquino na apulain ang nag-uumalpas na galit ng mamamayan sa sistemang pork barrel, ibayo pa niyang ginalit ang mamamayan sa pagtatangkang lokohin sila sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagpapaganda sa dati nang bulok na sistemang pork barrel."

Nagpahayag ng suporta ang mga rebolusyonaryong pwersang pinamumunuan ng PKP sa masang anakpawis ng mga manggagawa, magsasaka, maralitang lunsod, estudyante at sa mga paaralan nila, mga artista at mga manggagawang pangkultura, grupong relihiyoso, mga mapagmalasakit na netizen (gumagamit ng internet), mga grupo ng abogado at iba pang demokratiko at progresibong sektor na nagpaplanong lumahok sa demonstrasyon sa Luneta sa Lunes.

"Halang-halatang isang pagtatagka na ilayo sa atensyon ng taumbayan ang publisidad ng pagtanggal ni Aquino sa PDAF mula sa dalawang importanteng usapin na direktang nagpapabula sa sinasabing 'mabuting pamamahala' ng rehimeng Aquino: una, ang sariling discretionary fund (pondong pwedeng gastusin ayon sa sariling pagpapasya) na tinataya ng mga eksperto sa badyet at pagtutuos na aabot sa P1.3 trilyon; at ikalawa, ang kamakailang iskandalo ng korapsyon na kinasangkutan ng kapatid ni Aquino na si Ballsy na nangingikil ng aabot sa $30 milyon sa kumpanyang Czech na Inekon para makopo ang kontrata sa MRT-3."

Ipinararating muli ng PKP ang suporta nito sa papalakas na sigaw para sa pagtatanggal ng sistemang prok barrel at laban sa anti-mamamayan, korap at maka-imperyalistang badyet at programa ng paglulustay ng rehimeng Aquino.

"Hindi pinawi ni Benigno Aquino III ang sistemang pork barrel, na patunay lamang na wala itong ipinagkaiba sa rehimeng Arroyo o diktadurang Marcos sa usapin ng paggamit ng publikong pondo bilang 'panlangis' para paboran ng mga meymbro ng kongreso ang adyenda ng MalacaƱang," anang PKP.

"Sa pagkikinis ng sistemang pork barrel sa pamamagitan ng paglimita sa mga 'menu' (paglalaanan) at sa pagtatakda ng pangangailangan sa 'transparanecy' para sa mga kongresyunal na proyekto na popondohan ng pondong pampubliko, inoobliga lamang ni Aquino ang mga myembro ng kongreso na maging mas maamo sa MalacaƱang kapwa sa usapin ng suportang pulitikal maging sa hatian sa kikbak mula sa mga proyektong ito," anang PKP.

"Likas ang korapsyon sa naghaharing sistemang pampulitika na itinataguyod ng naghaharing uring panginoong maylupa at burgesya kumprador na ang pagkakamal ng yaman ay nakadepende sa mga pabor at pribelihiyo na nakukuha mula sa koneksyon sa naghaharing pangkating pampulitika," pagdidiin ng PKP.