Tutulan ang mga panukala para sa isang sistema ng Pambansang ID--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 05, 2013


Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na tutulan ang mga panukala para buuin ang national ID system o sistema ng pambansang ID, na nagsabing "gagamitin lamang ito ng militar bilang sandata sa panunupil ng mga demokratikong karapatan at magsisilbing instrumento ng mga reaksyunaryo upang isulong ang kanilang makitid na mga pampulitikang interes."

Muling binuhay sa reaksyunaryong kongreso ang panukala para sa isang national ID system ilang araw na ang nakaraan sa pamamagitan ng House Bill 6895 na isinampa ni Representative Al Francis Bichara ng Albay. Kapag naisabatas ito, lahat ng Pilipino sa bansa at sa ibayong dagat ay oobligahing kumuha ng kanilang ID sa kani-kanilang mga munisipyo.


"Ang panukalang national ID system ay isang pagpapanumbalik sa sistemang sedula ng kolonyal na paghaharing Espanyol," anang PKP. "Tulad ng lumang sedula ng Espanyol, kakasangkapanin ito para kontrolin ang mamamayan, ang kanilang mga kilos, buhay pang-ekonomya at pangkulturang at mga aktibidad pampulitika."

"Dapat tutulan ng mamamayan ang panukalang ito dahil magdudulot ito ng pangmatagalang pinsala sa kanilang karapatan para lumaban at mag-alsa sa harap ng tiranya at pang-aapi," anang PKP. "Gagamitin lamang ng mga reaksyunaryo ang gayong national ID system upang patatagin ang kanilang makauring paghahari sa pamamagitan ng paggamit dito bilang karagdagang kasangkapan sa panunupil sa mamamayan."

"Dahil hawak ng mga reaksyunaryo, ang gayong marami at konsentradong impormasyon, gaya ng matitipon sa panukalang national ID system, maging yaong mga natipon na sa pamamagitan ng paniniktik sa internet ng mga ahensya sa paniktik, ay itatransporma bilang isang sandatang itututok laban sa mga taong itinuturing ng estado na mga kaaway nito."

"Nagkukunwang hindi interesado si Aquino sa national ID system, na diumano'y nag-aalala siya sa privacy rights (karapatan sa pribasiya). Subalit nagpahayag naman siya ng pagiging bukas sa ideya," pagdidiin ng PKP. "Kailan pa naging interesado si Aquino sa privacy rights gayong ipinursige at ipinagtanggol ng kanyang rehimen ang cybercrime law na buung-buong lumalabag sa gayong mga karapatan"

"Muling ginagamit ni Aquino ang gasgas niyang taktika ng pagliligtas ng sarili na 'Wala akong ginawa. Walang nakakitang ako ang gumawa. Wala kayong pwedeng patunayan!' para iwasan ang pananagutan sa pagtutulak ng national ID system, na hindi tumututol dito o walang ginagawa para ito'y pigilan," anang PKP. "Ganito ring taktika ang ginamit ng rehimeng US-Aquino para hindi mahalata ang pagpupursige nitong itulak ang neoliberal na mga susog sa konstitusyon ng 1987 o chacha."