CPP rejects AFP fecal-brained psywar line that NPA smears explosives with human waste

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
September 05, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) flatly rejected as "baseless, desperate and fecal-brained" the psywar claims made by officers of the Armed Forces of the Philippines (AFP) that the New People's Army (NPA) smears explosives with human feces.

The AFP made these pronouncements yesterday after claiming that soldiers wounded in an NPA attack Tuesday morning in Napnapan, Pantukan, Compostela Valley were tested positive for bacteria commonly found in the human gut.

"The purpose of explosives detonated on command is to momentarily stun and immobilize the enemy, thereby enabling the guerrillas to maintain the initiative in battle and maximize the employment of tactical superior firepower, and not to subject anyone to bacterial infection."

"Any medical practitioner knows that open wounds, especially if not treated promptly, can be infected with bacteria, especially those that cause tetanus," said the CPP.

"A medical doctor interviewed on national television also explained that the intestinal bacteria allegedly found by AFP doctors in shrapnel extracted from the wounded soldiers have limited life spans outside of the gut and are harmless unless ingested."

"The AFP has resorted to such base psywar propaganda in the desperate hope of depicting the NPA as using 'bacterial weapons' and in violation of international humanitarian law (IHL)," said the CPP.

The CPP reiterated that under IHL and the Ottawa conventions against land mines, the guerrilla forces of the NPA are allowed to employ command-detonated explosives as a legitimate weapon in waging revolutionary war.


----------------

Pilipino Version:

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Press Release
Setyembre 03, 2013

Utak-duming linyang saywar ng AFP na hinaluan ng BHB ng dumi ng tao ang pasabog, ibinasura ng PKP


Tahasang ibinasura ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) bilang "walang batayan, desperado at utak-dumi" ang saywar ng mga upisyal na Armed Forces of the Philippines (AFP) na kinulapulan ng Bagong Hukbong Bayan ng dumi ng tao ang mga gamit nitong pasabog.

Ginawa ng AFP ang pahayag na ito matapos sabihing ang mga sugatang sundalo sa pag-atake ng BHB noong Martes ng umaga sa Napnapan, Pantukan, Compostela Valley ay napatunayang positibo sa bakterya na karaniwang matatagpuan sa dumi ng tao.

"Ang layunin ng mga eksplosibong kontroladong pinasasabog ay para pansamantalang matuliro at maparalisa ang kaaway upang magawa ng mga Pulang mandirigma na imantine ang inisyatiba sa laban at mamaksimisa ang paggamit ng taktikal na superyoridad ng lakas-pamutok, at hindi upang isailalim ang sinuman sa impeksyon."

"Sinumang may kaalaman sa panggagamot ay batid na ang mga nakabuyangyang na sugat laluna kung hindi kaagad nalapatan ng gamot ay maaaring maimpeksyon ng mga bakterya, laluna yaong nagiging sanhi ng tetano," anang PKP.

"Isang doktor ang kinapanayam sa pambansang telebisyon ang nagpaliwanag din na ang bakterya umanong natagpuan ng doktor ng AFP sa mga shrapnel na nakuha sa mga sugatang sundalo ay hindi nabubuhay nang matagal kapag wala na sa tiyan at hindi nakapipinsala liban kung nilunok."

"Gumagamit ang AFP ng gayong napakabababaw na propagandang saywar sa desperasyong ilarawang gumagamit ang BHB ng mga 'bacterial weapons' (sandatang may bakterya) at lumalabag sa internasyunal na makataong batas (IMB)," anang PKP.

Muling idinidiin ng PKP na sa ilalim ng IMB at ng mga kumbensyon sa Ottawa laban sa mga land mines, ang mga pwersang gerilya ng BHB ay pinahihintulutang gumamit ng command-detonated explosives bilang lehitimong sandata sa paglulunsad ng rebolusyonaryong digma.