Dapat igiit ng mamamayan ang pagtanggal sa pork barrel at ang pagwawakas sa korapsyon at bulok na sistema

Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 27, 2013

Translation: People must press with demands to abolish pork barrel and end the corrupt and rotten system
Sa nakaraang ilang linggo, ipinahayag ng sambayanang Pilipino ang kanilang disgusto sa malawakang korapsyon sa paggamit sa pondong pork barrel at sa kabulukan ng buong naghaharing sistema. Naglunsad sila ng mga aksyong protesta at nagsagawa ng iba pang anyo ng protestang masa sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ilang linggo nang pagtutuloy-tuloy ng mga aksyong masa at inaasahan lalo pang paggulong ng mga ito sa mga susunod pang linggo't mga buwan ay tanda ng lawak ng disgusto at pagkadismaya sa mga pangako ni Aquino ng repormang "mabuting pamamahala."

Nais ng sambayanang Pilipino ang pagtatanggal ng tinaguriang Priority Development Assistance Fund (ang pork barrel ng kongreso), ang Presidential Social Fund at ang iba pang di-nakaprogramang pondo kung saan ang paggasta ay nasa kapasyahan ng naghaharing pangkatin sa Malacañang. Hindi sila nagpalinlang sa pormal na pagtanggal ng PDAF.Itinatakwil nila ang diumanong bagong sistema ng pagbabadyet kung saan ang mga kongresista ang binibigyan pa rin ng pribilehiyo na magtakda ng mga proyektong imprastruktura na gagawin ng Department of Public Works and Highways (DPWH)--isang sistemang malaon nang batbat ng korapsyon sa anyo ng mga kikbak at manipuladong proseso ng pagsubasta. Gaya ng dati, ang sistemang ito ng paglalaan ng pondo ay nakadepende sa padrinong pampulitika.

Ibinabasura ng sambayanang Pilipino ang malamyang pagdadahilan ng Malacañang para panatilihin ang pork barrel ng presidente na nagkakahalaga ng trilyong piso. Sinasabi ni Aquino na dapat may nakahandang pondo ang presidente ng Pilipinas para gastusin sa mga kalamidad at iba pang gastusing pangkagipitan. Ang totoo, kakarampot lang naman ang inilalaang pondo ni Aquino para sa kalamidad at wala pa ito sa isang porsyento ng kabuuang pork barrel ng presidente. Ang napakaliit na gayat ng pondo para sa kalamidad ay ginagamit ni Aquino para itago ang mas malaking tipak ng pork barrel ng presidente kung saan kabilang ang di-nakaprogramang pondo na hindi isinasalang sa pagbusisi ng publiko.

Para ilayo ang pansin sa sigaw ng bayan na tanggalin ang pondong pork barrel ng presidente, itinatambol ng Malacañang ang P10 bilyong iskandalong kinasasangkutan ni Janet Lim-Napoles. Lubos nitong sinasamantala ang iskandalong Napoles upang selektibong usigin ang mga karibal, sa pagtarget sa mga partikular na pulitiko na nakatakdang humamon sa naghaharing pangkatin sa eleksyon 2016.

Subalit malinaw na nais ng pangkating Aquino na mahigpit na kontrolin ang impormasyon na maaaring ilantad ni Napoles hinggil sa kanyang transaksyon sa naghaharing pangkatin sa pamamagitan ng paglimita ng kanyang paglabas sa publiko sa loob ng hukuman, paghiwalay sa kanya sa isang kampo ng pulisya at pag-iiwas sa kanya sa mga pampublikong pagdinig tulad ng sa Blue Ribbon Committee ng Senado.

Isa lamang gimik sa publisidad ang pagsasampa ng reklamong pandarambong sa Department of Justice laban sa mga susing pulitiko ng oposisyon. Kailangan pang patunayan ng naghaharing pangkating Aquino na kaya nitong isalang ang mga kauri nito sa aktwal na kriminal na pag-uusig. Sa kabila ng pagsasampa ng kasong pandarambong na halos dalawang taon na ang nakaraan, kailangan pang sumailalim ni dating presidente Gloria Arroyo sa pag-uusig. Ang totoo, sa nakaraang ilang taon, ang mga naghaharing uri sa Pilipinas, saan mang paksyon nagmula, ay nagbubulag-bulagan sa mga krimeng ginagawa ng mga kauri nito.

Subalit, lubhang mulat ang sambayanang Pilipino na ang korapsyong kinasasangkutan ng pork barrel ay lampas sa iskandalong Napoles. Ang mga panunuhol, mga kikbak at iba pang uri ng korapsyon na kinasasangkutan ng pondong pork barrel ay regular na isinasagawa ng reaksyunaryong naghaharing uring mga pulitiko, dati pa, bago pa man lumitaw si Napoles sa eksena. Si Aquino mismo ay nakatanggap ng kanyang bahagi sa pondong pork barrel noong 2005 noong nakikipagmabutihan pa ang mga Aquino sa rehimeng Arroyo. Simula noong 2010, ginagamit ni Aquino ang pondong pork barrel bilang panliyabe sa mga kongresista kapalit ng suporta sa mga prayoridad na batas at iba pang krusyal na hakbangin.

Hindi na ikinagulat ng sambayanang Pilipino na namahagi si Aquino ng P50 milyon bilang "dagdag na laan" sa bawat senador na bumoto para hatulan si dating Chief Justice Renato Corona ng Korte Suprema noong isang taon. Gayunpaman, ang impak ng paglalantad ni Sen. Jinggoy Estrada ay pinahina ng nagmalinis siya't igiit na hindi siya bumoto para sa impeachment para makuha ang gayong dagdag na pondo.

Gayunpaman, pinasilip ni Estrada sa mamamayan kung paano nagpapatuloy ang korapsyon sa ilalim ng rehimeng Aquino, kabilang kung paano ginagamit ang pondong pork barrel bilang "insentibo" para sa pagpasa sa Sin Tax Law at sa Reproductive Health Law; at kung paano tumatagos lampas sa pakanang Napoles ang mga kikbak at mga suhol at iba pang anomalya sa pork barrel.

Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang mas masusing paglalantad sa korapsyon ng rehimeng Aquino. Iginigiit nilang ilantad kung paano ginagamit ang pondo sa pork barrel ng naghaharing pangkating Aquino upang likhain ang suportang pampulitika sa nakaraang eleksyon. Lampas sa pork barrel, iginigiit ng sambayanang Pilipino na ilantad kung paano ginagamit ni Aquino ang kanyang kapangyarihan bilang presidente para kanselahin ang mga kontratang pinasok ng gubyerno ng Pilipinas sa ilalim ng nakaraang rehimen upang muling makipagkasundo rito pabor sa kanyang malalapit na kamag-anak, kapamilya at mga kaibigan.

Iginigiit nilang ilantad ang impormasyon kung paano kinokopo ng mga "Kamag-anak, Kaibigan at Kabarilan Inc." ni Aquino ang malalaking kontrata sa imprastrukturang pampubliko, mga insentibo sa pagbubuwis at iba pang pabor sa kapinsalaan naman ng interes ng publiko laluna ng mga komunidad ng maralitang lunsod na dinedemolis para ilibre ang mga pangunahing lupain para sa kanilang mga proyekto.

Likas na korap at bulok ang naghaharing sistemang pinangangasiwaan ni Aquino at ng kanyang mga kauring malalaking panginoong maylupa at mga kumprador. Atrasado at nabubulok ang sosyo-ekonomikong sistema. Hindi ito produktibo at hindi nito kayang isustine ang sarili kundi sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dayuhang kapital mula sa mga utang at pamumuhunan. Kontra-kaunlaran at parasitiko ang mga naghaharing uri at sumasandig lamang sa kanilang pampulitikang ugnayan para sustentuhan ang kanilang mararangyang klase ng pamumuhay.

Dapat igiit ng sambayanang Pilipino na tanggalin ang pondong pork barrel. Gayundin, dapat din nilang igiit na wakasan ang burukratikong kapitalistang korapsyon ng mga naghaharing uring malalaking panginoong maylupa at malalaking kumprador. Dapat wakasan ng sambayanang Pilipino ang bulok na malakolonyal at malapyudal na sistema na siyang pundasyon ng sistemang ito ng korapsyon.