Hold Aquino responsible for rights violations in Zamboanga siege, CPP urges

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
September 25, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) today urged the Filipino people, especially the people of Zamboanga, to hold the Aquino regime responsible for grave violations of human rights and international humanitarian law in the course of its siege against the Moro National Liberation Front (MNLF) which employed excessive force, endangered the lives of hundreds of thousands of civilians and caused destruction to property and the people's livelihoods.

The CPP issued this statement as the AFP siege against the MNLF reached its 15th day with no end in sight. The AFP has carried out air strikes, bombings and strafings which have resulted in massive destruction to property and public infrastructure."As a signatory to the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), the Philippine government must comply with the high standards set by the agreement in relation to the conduct of its siege against the MNLF in Zamboanga City over the past several weeks," said the CPP.

"The Aquino regime has exhibited clear disregard for the democratic rights and wellbeing of the civilian population," pointed out the CPP. More than a 120,000 residents in several villages of Zamboanga City have been forcibly displaced from their homes and are currently held in government-run evacuation centers where they are exposed to the elements or forced to sleep under makeshift tents. Every day they are made to line up for hours to obtain food and water.

"Officials of the Aquino regime claims that the MNLF took civilian hostages when they were attacked by the AFP, yet at no point did Aquino attempt to determine the actual number and identity of the hostages or seek the release of these hostages through negotiations with the MNLF forces. Instead, he has chosen to launch a massive armed siege with no clear plan of securing the safe passage of civilians."

"Information about the siege against the MNLF has largely been controlled by the Aquino regime and its armed forces," pointed out the CPP. "An exhaustive investigation of incidents of human rights abuses must be carried out independently by disinterested parties."

The CPP called on local and human rights groups to work with the people of Zamboanga and the rest of the Filipino people to conduct a thorough inquiry into the Aquino regime's siege against the MNLF.


------------------------
Pilipino Version:

Panagutin si Aquino sa mga paglabag sa karaptang-tao sa pagkubkob sa Zamboanga, paghikayat ng PKP

Hinikayat ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sambayanang Pilipino, laluna ang mamamayan ng Zamboanga, na panagutin ang rehimeng Aquino sa grabeng paglabag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makatong batas sa proseso ng pagkubkub nito sa Moro National Liberation Front (MNLF) na gumamit ng sobra-sobrang pwersa, nagsapanganib sa buhay ng daan libong sibilyan at naging sanhi ng pagkawasak ng kanilang mga ari-arian at kabuhayan.

Inilabas ng PKP ang pahayag na ito matapos ang 15 araw na pagkubkob ng AFP sa MNLF na wala pang tiyak na katapusan. Naglunsad ng paglusob mula sa himpapawid ang AFP, pambobomba, istraping na nagresulta sa malawakang pagkawasak ng ari-arian at impraistrukturang pampubliko.

"Bilang isa sa lumagda sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), obligadong tumalima ang gubyernong Aquino sa mataas na pamantayang itinatakda ng kasunduan kaugnay ng pamamaraan ng pagkubkob nito sa MNLF sa Zamboanga City noong mga nakaraang linggo," anang PKP.

"Malinaw na tahasang binalewala ng rehimeng Aquino ang mga demokratikong karapatan at kapakanan ng populasyong sibilyan," pagdidiin ng PKP. Mahigit 120,000 residente mula sa iba't ibang baryo sa Zamboanga City ang pwersahang pinalikas mula sa kani-kanilang tahanan at kasalukuyang nasa mga evacuation center na pinatatakbo ng gubyerno kung saan nakabilad sila sa init at ulan at sumisilong lamang sa mga gawa-gawang tolda. Araw-araw ay pumipila sila ng ilang oras para makakuha ng pagkain at tubig.

"Iginiit ng mga upisyal ng rehimeng Aquino na ginawang hostage ng MNLF ang mga sibilyan nang lusubin sila ng AFP, subalit hindi man lamang tinangka ni Aquino na alamin ang aktwal na bilang at pagkakakilanlan ng mga na-hostage ni hindi nakipagnegosasyon sa mga pwersa ng MNLF para hinging palayain ang mga hostage. Sa halip, mas piniling ilunsad ang malawakang armadong pagkubkob nang walang malinaw na plano ng pagliligtas sa mga sibilyan."

"Ang mga impormasyon hinggil sa pagkubkob sa MNLF ay kinukontrol ng rehimeng Aquino at ng armadong pwersa nito," pagdidiin ng PKP. "Dapat magkaroon ng masusing independyenteng imbestigasyon sa pangyayari ang mga grupong di sangkot sa naganap na mga labanan."

Nananawagan ang PKP sa mga grupo sa karapatang-tao at mga ahensyang internasyunal na nagtatanggol sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas na makipagtulungan sa mamamayan ng Zamboanga at sa sambayanang Pilipino para sa pagkondukta ng masusing imbestigasyon sa pakubkob ng rehimeng Aquino sa MNLF.