Ispesyal na akomodasyon ni Aquino kay Napoles, nagpapaalab sa galit at protesta ng mamamayan

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 03, 2013

Translation: Aquino special accommodation of Napoles stoking people's anger and protests
Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na sa lubos na pag-asikaso at sa pagbigay ng ispesyal na akomodasyon kay Janet Lim Napoles, pinasisiklab lalo ng rehimeng Aquino ang galit ng sambayanang Pilipino na sawa na sa korapsyon at magarbong estilo ng pamumuhay ng mga burukrata kapitalista at mga kasapakat nila.

"Sa pagbibigay ng ispesyal na akomodasyon kay Napoles, inuupat ng rehimeng Aquino ang paparaming aksyong protesta laban sa korapsyon at pampulitikang padrino ng sistemang pork barrel ng kongreso at Malacañang," anang PKP.

"Lubos na disgustado na ang sambayanang Pilipino kaugnay sa ispesyal na akomodasyon na ibinibigay kay Napoles ng gubyernong Aquino na tinitiyak mismong ni Aquino at ng kanyang mga susing upisyal sa seguridad at pulisya," anang PKP. "Iginigiit nila ang paglalantad ng katotohanan hinggil sa mga nakaraang pakikipagsabwatan ng naghaharing pangkating Aquino sa mga Napoles, maging ang mga pampulitikang pabor na kapalit sa pinasok nito kay Napoles sa umanong 'pagsuko' niya noong Agosto 28."

Si Napoles, at ang kanyang asawang si Jaime, ay inakusahan bilang mga susing organisador ng malaganap na burukrata kapitalistang pork barrel na lambat ng mga reaksyunaryong pulitiko sa nakaraang sampung taon na pinaniniwalaang nakahuthot ng ilang daang milyong pisong sa publikong pondo patungo sa bulsa ng mga korap na malalaking burukrata at mga kasapakat nila.

"Laganap ang usapan na may dating mga transaksyon si Napoles sa mga susing personalidad ng naghaharing pangkating Aquino, kabilang ang pagbibigay ng kontribusyon sa kampanya sa eleksyon ni Aquino noong 2010," pagdidiin ng PKP. "Ang mga palusot ng Malacañang sa sobra-sobrang akomodasyon kay Napoles ay hindi makapipigil sa mamamayan na lubusang mag-alsa laluna matapos ilipat si Napoles sa mas maalwang kulungan sa Sta. Rosa, binibigyan ng 24-oras na tagapag-alaga at atensyong medikal at tinatawag pang 'Ma'am Janet ng Secretary of Interior ni Aquino na si Mar Roxas."

"Patuloy na nawawalan ng pasensya ang sambayanang Pilipino sa kawalan ng anumang progreso sa kriminal na prosekusyon at pagpaparusa kay Napoles kaugnay sa iskandalo ng pork barrel, kahit batid nila na ang mga Napoles ay ilan lamang sa napakaraming bahagi na bumubuo sa buong atrasado at bulok na sistema ng korapsyon at pampulitikang padrino ng naghaharing reaksyunaryong estado," anang PKP.

"Dahil din sa ispesyal na akomodasyon kay Napoles, tumatambad ang paksyunal na alitan sa loob ng naghaharing pangkating Aquino. Kitang-kitang ang nasa likod ng pagtitiyak ng pagsurender at ng aktibong pagbibigay ng ispesyal na akomodasyon kay Napoles ay ang paksyong Balai nina Roxas-Ochoa-Lacierda. Lantarang pumanig si Aquino sa grupong Balai sa kasiraan ng ilang upisyal kabilang si Leila de Lima na Secretary of Justice at yaong na nasa National Bureau of Investigation," anang PKP.

"Ang pagbibitiw kahapon ng hepe ng NBI matapos hayagang ideklara ni Aquino ang kawalang-tiwala niya sa mga upisyal ng ahensya ay kabilang sa ilang lantad na banggaan na yayanig pa sa rehimeng Aquino," pagdidiin ng PKP. "Ang mga alitang paksyunal sa loob ng naghaharing pangkating Aquino ay nakaambang sumambulat sa publiko laluna sa pampulitikang paligsahan kaugnay sa eleksyong 2016. Hindi na nakagugulat na ang ilang seksyon ng naghaharing pangkating Aquino sa malapit na hinaharap ay maghahangad ng pakikipag-alyansa sa demokratikong kilusang masa ng mamamayan."

"Dapat samantalahin ng sambayanang Pilipino ang pampulitikang krisis ng naghaharing sistema upang isulong ang adhikain para sa pambansa at demokratikong pagbabago," anang PKP. "Sa partikular, dapat nilang ipagpatuloy na puspusang isulong ang kanilang kahilingang tanggalin kapwa ang pondong pork barrel para sa kongreso at Malacañang para sa korapsyon at sistemang pampulitikang padrino, buuin ang isang malawak na prente ng mga pwersang anti-korapsyon at pakilusin ang mga pwersang ito para pagkaisahin ang malawak na masang anakpawis sa lahat ng posibleng anyo ng pampulitikang aksyong protesta na nagtitiyak ng pinakamabilis na posibleng matatag na paglakas."