Mabuhay si Tata Senseng! Fearless fighter for the oppressed and exploited, hero of the Filipino people

National Executive Committee
National Democratic Front of the Philippines
September 14, 2013

The National Democratic Front of the Philippines renders highest tribute to Atty. Jose “Tata Senseng” Suarez, fearless fighter for the oppressed and exploited, hero of the Filipino people.

The NDFP conveys its most heartfelt condolences to the family, relatives, numerous comrades and friends of TATA SENSENG on his passing away.


Tata Senseng led the 10,000 strong blockade in Central Luzon against pro-Marcos troops, when the Filipino people rose up to overthrow the hated dictator. He organized and led many mass organizations and alliances in militant actions against the Marcos dictatorship.

In so many anti-imperialist and progressive organizations, he was at the forefront of the people's struggles. He became the powerful symbol of a people that would never accept exploitation and oppression, a people that will never stop fighting for genuine independence and democracy, for freedom and liberation.

His revolutionary spirit and legacy will never be forgotten by the Filipino people. He will be a lasting inspiration in the Filipino people's struggle for national and social liberation.

Long live the revolutionary spirit and inspiration of Ka Tata Senseng!

------------------------

Pilipino version

Mabuhay si Tata Senseng! Magiting na tagapagtanggol ng mga inaapi at pinagsasamantalahan, bayani ng sambayanang Pilipino

Iginagawad ng National Democratic Front of the Philippines ang pinakamataas na parangal kay Atty. Jose "Tata Senseng" Suarez, magiting na tagapagtanggol ng mga inaapi at pinagsasamanatalahan, bayani ng sambayanang Pilipino.

Ipinararating ng NDFP ang taus-puso nitong pakikidalamhati sa mga kapamaliya, kamag-anak at maraming kasamahan at kaibigan ni TATA SENSENG sa kanyang pagpanaw.

Pinamunuan ni Tata Senseng ang 10,000-kataong blokeyo sa Central Luzon laban sa mga maka-Marcos na tropa nang mag-alsa ang sambayanang Pilipino para patalsikin ang kinamumuhiang dikatador. Inorganisa at pinamunuan niya ang maraming organisasyong masa at alyansa sa mga militanteng aksyon laban sa diktadurang Marcos.

Sa maraming organisasyong anti-imperyalista at progresibo, nasa unahan siya ng mga pakikibakang masa. Naging makapangyarihang simbolo siya ng mamamayan na hindi kayang tanggapin ang pagsasamantala at pang-aapi, isang taong di hihinto sa paglaban para sa tunay na independensya at demokrasya, para sa kalayaan at pagpapalaya. 

Hindi malilimutan ng sambayanang Pilipino ang kanyang rebolusyonaryong diwa at pamana. Magsisilbi siyang walang-hanggang inspirasyon sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya.

Mabuhay ang rebolusyonaryong diwa at inspirasyon ni Ka Tata Senseng!

National Executive Committee

National Democratic Front of the Philippines