Mag-alsa sa pagbisita ni Obama sa Oktubre

Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 19, 2013

Translation: Rise in mass protest against Obama October visit

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino at sa kanilang mga pwersang patriyotiko at demokratiko na matatag na manindigan at maglunsad ng protestang masa laban sa pagbisita ng hepe ng imperyalismong US na si Barrack Obama sa Oktubre 11-12 at sa planong paglagda sa balangkas ng kasunduan upang pahintulutan ang militar ng US na lubusang gamitin ang Pilipinas bilang base militar.

Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na iparinig nila ang kanilang tinig ng pagtutol sa todo-largang pangangayupapa ng rehimeng Aquino sa gubyernong US at sa pagkakaloob sa militar ng US ng walang rendang akses mga pasilidad ng Pilipinas. Hinihikayat ng PKP ang sambayanang Pilipino na tutulan ang mabilis na pagkauk-ok ng soberanya ng Pilipinas sa ilalim ng rehimeng Aquino. Ipinakita ng rehimeng Aquino ang tahasang pagyukod nito sa patakarang panlabas na idinidikta ng gubyernong US bilang suporta sa estratehikong layunin ng "pagpihit" sa Asia.Simula ng pagdedeklara ng pagpihit sa huling bahagi ng 2011, iba't ibang mga areglo ang binubuo ng US sa rehimeng Aquino, pati na sa mga gubyerno ng Japan, Vietnam, Singapore, Indonesia, Malayasia, Australia, India at iba pa upang pahintulutan ang mga barkong pandigma na regular na makadaong sa mga bansang ito at magkaroon ng akses sa mga pasilidad na panghimpapawid at pandagat.

Sa nakaraang ilang taon, matagumpay na nakapagbuo ng kritikal na akses militar at mga kasunduan sa paghimpil ang gubyernong US sa Australia at Singapore, at nasa proseso na rin ng pagbubuo ng mga kahalintulad na kasunduan sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Sa hilagang Australia, nagmamantine ang US ng malaking base militar na kayang magtaguyod ng 3,000 tropang Amerikano sa mga susunod na taon mula sa kasalukuyang 600. Mula pa 2005, aktibong minamantine ng US ang mga pasilidad sa Singapore para sa koordinasyon ng lohistika at sa pagdedeploy ng mga barkong pandigma sa East Asia, Central Asia at hanggang sa Africa.

Patuloy na pinauunlad ng US ang kooperasyong militar sa Japan. Ibayong pinalalakas ang mga base militar nito sa Okinawa at iba pang lugar. Pinahintulutan at itinutulak nito ang Japan na magtayo ng mga kagamitan at impraistrukturang militar upang makapagbigay ng suportang lohistikal at militar sa US. Sa gabay ng US, inilabas ng Japan kamakailan ang pinakauna nitong _aircraft carrier_ na ginawa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, na pinaniniwalaang dinisenyo para magserbisyo sa mga jet fighters ng US.

Nasa balangkas ng "pagbaling sa Asia" ng US na mahigpit na nakikipagtulungan ang rehimeng Aquino sa gubyernong US at militar nito, sa pagpapahintulot ng wala pang kaparis na akses sa mga barkong pandigma ng US sa mga pasilidad ng Pilipinas. Binibigyan ng rehimeng Aquino ng walang sagkang paggamit ang militar ng US sa himpapawid at karagatan ng Pilipinas para makapagpalipad ng mga _drone_ at makapaglayag ang mga barkong pandigma para sa pagpapamalas ng kapangyarihan, paniniktik, mga operasyong pampatrulya at pangkombat. Pinahintulutan nito ang US na magtayo ng mga _radar station_ sa mga baybayin ng Pilipinas. Patuloy nitong pinahihintulutan ang US Pacific Command na magmantine ng base ang 700 tropang Amerikano sa mga pasilidad sa Zamboanga at sa kung saan pa.

Sa pagsunod sa utos ng US, inuupat ng rehimeng Aquino ang China kaugnay sa Spratly islands at iba pang pormasyon sa South China Sea. Sa pagpayag nitong imilitarisa ng US ang tunggalian sa ng pagdedeploy ng mga barkong pandigma nito sa lugar, tinutulak ang China na gumawa ng agresibong paggigiit sa mga pag-aangkin nito. Sa pagpapaigting ng presensyang militar ng US sa rutang pangkalakalan sa South China Sea, nais ng US na ipresyur ang China na ibigay ng China ang gusto ng US na ipatupad ang mas liberal na mga patakaran kaugnay sa pamumuhunang US at pagtatambak ng mga produktong sarplas ng US.

Sa pagbisita ni Barrack Obama ng US, nakatakdang patibayin at ipirme ang bagong mga alituntunin kaugnay ng relasyon sa pagitan ng gubyernong US at militar nito sa Pilipinas na kliyenteng estado nito. Minamadali na ng mga upisyal ng US at gubyernong Aquino na mabuo na ang pinal na kopya ng bagong kasunduan na magbabalik sa mga base militar ng US sa Pilipinas.

Napagkasunduan na ng mga gubyerno ng US at Pilipinas ang ekslusibong akses ng US sa mga pasilidad ng Pilipinas noon pa mang Enero 2012 sa Strategic Defense Dialogue sa Washington. Abala ang mga gubyerno ng US at ni Aquino sa pagbubuo ng nakasulat na kasunduan upang maging operasyunal ito sa susunod na dalawampu o tatlumpung taon. Maingat na binubuo ang nakasulat na kasunduan para pagmukahain itong hindi isang tratado ng base militar. Palalabasin ng US na ang mga pasilidad na bubuuin at gagamitin ng militar ng US ay pag-aari ng gubyerno ng Pilipinas.

Ang pagbisita ni Obama ay magiging tanda ng isang bagong yugto ng neokolonyal na paghahari ng US sa Pilipinas. Hindi maitatago ng mga papuring ipupukol ng among Amerikano sa Pilipinas bilang "kaibigan" at "katuwang" ang istoriko at ang kasalukuyang katotohanang ang Pilipinas ay biktima ng kolonyal na pananakop ng US umpisa pa ng pagsisimula ng ika-20 siglo at patuloy na nagiging biktima ng hegemonismo ng US sa mahigit nang kalahating siglo.

Gamitin ang pagbisita ni Obama sa Oktubre upang patampukin ang katotohanang ang Pilipinas ay isang malakolonya ng US sa usapin ng ekonomya, pulitika, kultura at militar. Sa pagbista ng kanyang amo, ilantad at matatag nating labanan ang pangangayupapa ni Benigno Aquino III sa US. Pagliyabin natin ang apoy ng patriyotismo ng mga Pilipino at pagkaisahin ang pinakamalawak na bilang ng mamamayan para labanan ang paggagawad ng mas malaking akses ng militar ng US at ang pagpasok ng malaking bilang ng mga tropang US.