Mensahe ng Pakikiisa ng Negotiating Panel ng NDFP sa pagtitipon at karaban para sa kapayapaan sa Setyembre 02, 2013

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel

Setyembre 01, 2013

Translation:
NDFP Negotiating Panel message of solidarity to the gathering and caravan for peace on 2 September 2013

Ipinararating ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang mainit na pagbati ng pakikiisa nito sa mga organisador at mga kalahok sa Gathering and Caravan for Peace (Pagtitipon at Karaban para sa Kapayapaan) mula Quezon City Memorial hanggang Plaza Miranda sa 02 Setyembre 2013.

Matatag naming sinusuporthan ang inisyatiba ng katatayo pa lamang na Citizens Alliance for Just Peace (CALL for JUST PEACE) at ang iba pang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa buong bansa para sa epektibong pagkakamit ng isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

Ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan, gaya nang idineklara ninyo, ay nangangailangan ng pagharap sa mga ugat ng 44 na taon nang armadong tunggalian. Nangangahulugan ito ng tunay na reporma sa lupa para tugunan ang saligang aspirasyon ng magsasaka na binubuo ng malaking mayorya ng ating populasyon. Nangangahulugan ito ng pambansang industriyalisasyon para iangat ang atrasadong agraryong ekonomya tungo sa isang maunlad na progresibong ekonomya na kayang magkaloob ng pangangailangan ng buong populasyon. Nangangailangan ito ng pagrespeto sa karapatang-tao (HR) at internasyunal na makataong batas (IHL). Nangangailangan ito ng paggigiit ng ating pambansang kalayaan at soberanya. Sa ngayon, nangangahulugan ito ng matatag na paglaban sa papalaking interbensyong militar ng US, sa paglawig ng akses militar, tropang militar, mga barkong pandigma at drones ng US.

Humahagupit sa lahat ng sektor ng sambayanang Pilipino ang papalalang krisis sa ekonomya, dulot ng mga anti-mamamayan at antinasyunal na patakaran ng rehimen. Ang krisis sa ekonomyang ito, kasabay ng krisis sa pulitika na pinalala ng iskandalong pork barrel ay nagpapatampok sa pangangailangan na makipag-usap at makabuo ng mga kasunduan hinggil sa mga repormang panlipunan, pang-ekonomya at pampulitika. Pinatatampok ng lansakan at malawakang mga paglabag sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas na dulot ng Oplan Bayanihan ng rehimen ang kakagyatan ng pagrespeto at pagtalima sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Bukas ang NDFP sa pagpapatuloy ng negosasyong pangkapayapaan sa gubyernong Aquino sa kabila ng deklarasyon ng rehimen sa midya na kinikitil na nito ang usapang pangkapayapaan sa NDFP. Ipinagwawalambahala ng GPH ang probisyon ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagtatakda ng rekisitong nakasulat na abiso ng isang Partido kung wawakasan ang kasunduan.

Naninindigan ang NDFP para sa isang negosasyong pangkapayapaan sa batayan ng The Hague Joint Declaration, ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), ng CARHRIHL at ng iba pang umiiral na kasunduang pangkapayapaan.

Nararapat lamang na ipinagdiwang ang ika-21 anibersasyo ng The Hague Joint Declaration na nilagdaan noong 1 Steyembre 1992. Ang HJD ay ang balangkas ng kasunduan na nagbigay-daan sa parehong Partido na makabuo ng mahigit sa sandosenang kasunduan. Idinadambana nito ang prinsipyo ng di-pagpapasuko at ang mga prinsipyo ng pagtutugunan at pagkakapantay-pantay. Itinakda nito ang mga substantibong adyenda sa paggalang sa HR at IHL, repormang sosyo-ekonomiko, repormang pulitikal at konstitusyunal at ang pagwawakas ng mga labanan at dispusisyon ng mga pwersa. Malinaw ang direksyon at pinal na layunin.

Iginigiit ng NDFP ang pagpapalaya sa 430 na mga bilanggong pulitikal, kabilang ang mahigit na sandosenang konsultant ng NDFP at mga personaheng protektado ng JASIG na iligal na inaresto at ikinulong ng gubyerno ng Maynila sa lansakang paglabag sa JASIG.

Nasa Pilipinas noon pang Hulyo 2013 si Ka Fidel Agcaoili, Pangalawang Tagapangulo at Tagapagsalita ng Negotiating Panel ng NDFP at Tagapangulo ng Komite sa Pagmomonitor ng NDFP sa ilalim ng CARHRIHL. Ang mayor na layunin niya ay tiyakin ang tunay na intensyon ni Presidente Aquino ng GPH kaugnay sa negosasyong pangkapayapaan sa NDFP.

Sa mga susunod araw bibisitahin ni Agcaoili ang mga Konsultant ng NDFP na nasa Camp Crame at sentrong detensyon sa Bicutan.

Batid naming kabilang sa inyong kampanya para sa isang makatarungan at pangmatagalang pangkapayapaan ang panawagan para sa pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal at mga personahe ng NDFP na protektado ng JASIG. Mungkahi naming bisitahin ninyo sila, hindi lamang yaong nasa Metro Manila kundi pati yaong nasa Mindanao, Visayas at mga prubinsya sa Luzon. Sa Cordillera, pwede ninyong bisitahin si Grayson Naogsan, ang anak ng tagapagsalita ng Cordillera People's Democratic Front (CPDF) na si Simon "Ka Filiw" Naogsan sa Ifugao, at si Kennedy Bangibang, konsultant sa usapang pangkapayapaan para sa Cordillera at mga usapin sa pambansang minorya na nasa Baguio City.

Hangad namin ang ganap na tagumpay sa inyong malikhaing inisyatiba para sa isang makatarungan ang kapayapaan sa panahon ng inyong Gathering and Caravan for Peace sa 2 Setyembre 2013. Asahan ninyo at ng iba pang tagapagtaguyod ng kapayapaan ang aming pakikiisa at kooperasyon sa ating komun na pakikibaka para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ating bansa.
 

SUMULONG PARA SA ISANG MAKATARUNGAN AT PANGMATAGALANG KAPAYAPAAN PARA SA SAMBAYANANG PILIPINO!