Palawakin at palakasin ang protesta kontra sa korapsyon ni Aquino

Editoryal
Ang Bayan
September 7, 2012


Download PDF here...


 

Ang malaking demonstrasyon noong Agosto 26 sa Luneta Park sa Maynila at sa iba't ibang lugar sa loob at labas ng bansa ay tanda ng malawak na galit ng sambayanang Pilipino laban sa sistemang pork barrel. Ipinamalas dito ng mamamayan ang kanilang ngitngit laban sa burukratikong pagnanakaw ng pondong publiko at sa paggamit dito ng naghaharing rehimeng Aquino para pagharian ang reaksyunaryong pulitika.

Ang usapin ng pork barrel ay lalong naglantad sa kasakiman ng mga naghaharing uri. Itinatampok nito ang kanilang pagbibingi-bingihan sa daing ng mamamayan at ang matingkad na pagkakaiba ng kanilang karangyaan sa hirap, salat at miserableng pamumuhay ng masang anakpawis.

Nasa kalagitnaan pa lamang ang rehimeng Aquino ng anim na taong termino nito, subalit matingkad na ang pagkakahiwalay nito sa malawak na masa ng sambayanan.

 Kinakaharap nito ngayon ang malawak na disgusto ng panggitnang saray na mga propesyunal, guro at iba pang mga kawani, mga duktor, nars at mga manggagawang pangkalusugan, mga taong-simbahan at mga abugado. Lahat sila'y tinangkang akitin ni Aquino ng propaganda ng reporma at malinis na pamamahala.

Ang malaking aksyong protesta at patuloy na lumalawak na kilusan laban sa pork barrel ay mahalagang igpaw sa malawakang paglahok ng karaniwang mamamayan sa pampulitikang pagkilos.

Ang sumasambulat na galit ng mamamayan ay malalim na nakaugat sa lumalalawak at lumalalang sosyo-ekonomikong krisis. Ipinakikita nito ang hangganan ng kakayahan ng propaganda ng rehimeng Aquino na linlangin at ihele ang mamamayan sa mga pangako nitong repormang "matuwid na daan" habang patuloy na nabubulok ang sistema at naghaharing reaksyunaryong estado.

Ang mga pagtatangka ni Aquino na pahupain ang krisis ay lalo lamang gumagatong sa galit at nagpapaalab sa init ng protesta. Lalong nagngalit ang mamamayan nang ianunsyo ni Aquino ang pagbuwag sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) habang idineklara namang pananatilihin at "rerepormahin" ang sistemang pork barrel na pagbibigay ng mga pondo sa mga kongresista.

Sa kabila ng mariing sigaw ng mamamayan, patuloy ang pagmamatigas ni Aquino na panatilihin ang sariling mga pondong pork barrel na tinatayang mahigit P1 trilyon. Ang espesyal na akomodasyon ng rehimeng Aquino kay Janet Lim Napoles, isa sa pinaniniwalaang kasabwat sa korapsyon ng mga reaksyunaryong kongresista at senador, ay lalo ring gumagatong sa galit ng mamamayan.

Dapat patuloy na igiit ng sambayanang Pilipino ang kanilang pambansa-demokratikong pakikibaka laban sa burukrata kapitalistang korapsyon. Ang paglawak ng kilusang protesta laban sa pork barrel at korapsyon ay dapat mag-engganyo sa ibayong pagpapalawak at pagpapaigting ng mga pang-ekonomya at pampulitikang pakikibaka ng mga manggagawa, magsasaka at iba pang uring pinagsasamantalahan at inaapi para sa kanilang mga demokratikong interes at karapatan.

Kaakibat ng sigaw laban sa korapsyon, dapat paigtingin ang sigaw para sa katarungang panlipunan, para sa lupa, trabaho at makataong sahod, para sa pagpapalaki ng inilalaang pondo para sa pampublikong edukasyon, serbisyong pangkalusugan, subsidyo sa mga magsasaka, pabahay sa mga maralitang lunsod at subsidyo sa presyo ng mga saligang bilihin, tubig, kuryente, langis at iba pa.

Dapat nilang puspusang ilantad ang pagbabalatkayo ng rehimeng Aquino, batikusin ang mga katiwalian nito sa paggamit ng estado poder para sa pakinabang ng mga kamag-anak at kaibigan ng naghaharing pangkatin, at singilin ito sa pagtatanggol ng bulok na sistema ng korapsyon.

Dapat lalong palawakin ang nagkakaisang prente ng mga pwersang laban sa korapsyon at sistemang pork barrel. Ang mga progresibo at rebolusyonaryong pwersa ay dapat magmartsa sa unahan ng pakikibaka laban sa pork barrel at korapsyon. Dapat nilang panatilihin ang sarili nilang inisyatiba at paninindigan habang ubos-kayang nagpapalawak ng ugnayan at pakikipagtulungan sa mga demokratiko at positibong pwersang iniluluwal ng malawak na kilusang protesta.

Ituon ang pinakamatalas na pagbatikos at pagbigwas sa naghaharing rehimeng Aquino na siyang pinakatusong nakinabang at nagtatanggol ngayon sa sistemang ito. Hikayatin ang malawak na mga pwersang naghahangad ng reporma na manindigan at kumilos. Kasabay nito, dapat matalas na ilantad at labanan ang mga repormistang nakasabit sa buntot ng naghaharing rehimeng Aquino na nagpapanggap na kontra sa korapsyon, samantalang ang totoo ay nakinabang din dito ang kanilang mga dilawang lider.

Ilantad ang sistematiko at sagad sa kaibuturang kanser ng sistemang pampulitika at panlipunan ng bansa. Palakasin ang sigaw para wakasan ang sistemang pork barrel ng Kongreso at Malacañang para sa korapsyon at pampulitikang pagpapadrino. Ilantad ang ugat ng burukrata kapitalismo at igiit ang sigaw para wakasan ang naghaharing sistemang malapyudal at malakolonyal. Iangat ang galit ng sambayanan sa pork barrel sa malawakang propaganda sa panlipunan at istorikong ugat ng talamak na korapsyon sa gubyerno at iugnay sa pakikibakang anti-imperyalista, antipyudal at antipasista.


--------------

Iba pang Artikulo:

Pagsiklab ng paglaban sa _pork barrel_
Mga pagkilos sa ibayong dagat
Susing upisyal ng US, sinalubong ng protesta
Tuluy-tuloy ang mga protesta ng mamamayan
Pakikibaka sa plantasyon ng _oil palm_
Usapang NDFP-GPH, ituloy!
Reyd at ambus sa ComVal at Agusan del Sur
Abusadong mga sundalo, inambus sa Kalinga
Digmang bayan, sumusulong sa Leyte, Western Samar
Antipyudal na pakikibaka sa Southwest Negros
Datu na antimina sa Tampakan, pinaslang
Mga sibilyan, napinsala sa pambobomba sa Sagada
Paggunita sa Araw ng Desaparecidos
Behn Cervantes, artista ng bayan
3 heneral, sinampahan ng kasong kriminal
RPA-ABB, nagpanibagong-bihis