Pambobomba, pag-okupa ng AFP sa eskwelahan sa Sagada, kinundena ng PKP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 31, 2013

Translation: CPP condemns AFP for aerial bombings, school occupation in Sagada

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa walang patumanggang pambobomba at istraping kahapon ng umaga sa Sagada, Mt. Province at sa pag-okupa at paggamit sa isang eskwelahang pang-elementarya bilang kampong militar.

"Gamit ang dalawang MG-520 na pang-atakeng helikopter, inilunsad ng mga pasistang sundalo ng AFP ang dalawang magkasunod na pambobomba at pagpapaulan ng mga bala kahapon ng umaga sa Sagada, na yumanig sa kalupaan at _watershed areas_, nagsapanganib sa buhay ng libu-libong residente at nagdulot ng sira sa kapaligiran laluna sa pinagkukunan ng tubig."Ang mga pang-atakeng helikopter ay ipinakat ng 1st Division Strike Wing ng Philippine Air Force.

"Hindi katwiran na hinahabol ng AFP ang isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa lugar kaya inilunsad ang pambobomba na wala namang malinaw na target, nagsasailalim sa buong komunidad sa takot at sumisindak sa mga sibilyang residente," anang PKP.

"Ang paggamit ng pambobomba mula sa himpapawid para sindakin at takutin ang mamamayan ay isa sa pinakaduwag na ginagawa ng AFP sa paglulunsad ng gerang mapanupil nitong Oplan Bayanihan laban sa sambayanang Pilipino at kanilang mga rebolusyonaryong pwersa," dagdag ng PKP.

"Habang nagpapatuok mula sa himpapawid, nakaumang naman ang baril ng mga tropa ng AFP sa baba sa mamamayang itinuturing nilang kalaban," anang PKP. "Buu-buong kumonidad ang isinasailalim ng AFP sa mga operasyong panunupil."

"Kinukundena ng PKP ang pag-okupa at pagkakampo ng armadong tropang panlaban sa mababang paaralan ng Aguid na nasa liblib na lugar ng Sagada. Ang pag-okupa ng militar sa eskwelahan ay tahasang paglabag sa mga karapatang ng mga bata at nagsasailalim sa mga estudyante, mga magulang, mga guro nila at ang buong komunidad sa takot at pang-aabuso."

Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino, sa mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, sa mga tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga bata at sa mga ahensyang na internasyunal na makataong batas, na kundenahin at papanagutin ang rehimeng US-Aquino sa kampanya nito ng pambobomba at sa patakaran ng pagkakampo sa mga eskwelahan at paligid na sakop ng eskwelahan.

Noong lamang Mayo 30 at 31, naghulog din ng bomba ang AFP sa mga bukirin ng mga Barangay Gacab, Duldulao, Umnap, Buanao, at Lat-ey sa Malibcong, Abra. Dalawang kabataan ang nagkaroon ng _trauma_ dahil sa bombang sumabog 40 metro lamang layo sa kanilang tirahan. Noong Abril, naglunsad rin ng pang-ereng pambobomba sa Brgy. Luayon, Makilala, North Cotabato na nagdulot ng matinding pinsala sa mga komunidad at bukid. Noong Marso, naglunsad ng dalawang araw na walang patumanggang paghuhulog ng bomba ang mga pwersa ng 10th ID sa mga barangay ng Malita, Davao del Sur.