Pambungad na pananalita sa Kumperensya Hinggil sa Demokrasya, Pagpapasya-sa-Sarili at Paglaya ng Mamamayan,
European Parliament, Brussels, Belgium

Ang pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya

Luis Jalandoni
NDFP Chief International Representative
Setyembre 23, 2013

Translation: The Filipino people’s struggle for national and social liberation

Ang sambayanang Pilipino, tulad rin ng iba pang inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan ay naghahangad ng tunay na demokrasya, pagpapasya-sa-sarili at paglaya. Ang malalim na hangaring ay ipinamamalas sa mahabang tradisyon ng pakikibaka laban sa dayuhan at lokal na mga mapang-api at mapagsamantala.

Sa loob ng 333 taon ng kolonyal na paghahari ng Spain sa Pilipinas, mula 1565 hanggang 1898, mahigit 200 pag-aalsa ang inilunsad ng sambayanang Pilipino. Nag-alsa sila laban sa pangangamkam ng lupa, sa pagpapataw ng tributo, pwersahang paggawa at sapilitang pagrerekluta sa aramdong pwersang Espanyol. Ang mga pag-aalsa ay mayroong iba't ibang saklaw at haba. Ang pinakamahaba ay ang 85 taong armadong pag-aalsa ng mamamayan ng Bohol mula 1744-1829.

Rumurok ang natipong rebolusyonaryong tradisyong ito sa armadong pakikibaka para sa kalayaan na inilunsad ng proletaryong lider na si Andres Bonifacio noong 1896. Ang mga tagumpay sa papabagsak nang kapangyarihang Espanyol ay nagresulta sa proklamasyon ng Republika ng Pilipinas noong 1898, ang kauna-unahan sa buong Asia.

Subalit buong lupit na niligis ang tagumpay na ito ng imperyalismong US na naglunsad ng gerang agresyon mula 1899 hanggang 1913 na naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit isang milyong Pilipino na halos ikalimang bahagi ng kabuuang populasyon. Ang henosidyong ito ang naging batayan ng 48 taon ng kolonyal na paghahari na sinundan pa ng mahigit anim na dekada ng neokolonyal na dominasyon ng US sa Pilipinas.

Ang malalim na hangarin para sa kalayaan at pagpapalaya ay hindi napawi. Sa ilalim ng proletaryo rebolusyonaryong pamumuno, naglulunsad ng rebolusyonaryong pakikibaka simula pa noong 1968 ang mga manggagawa at magsasaka, ang kababaihan at kabataan, ang mga pambansang minorya, ang maralitang lunsod, ang mga mangingisda, guro, manggagawang pangkalusugan at iba pang sektor ng sambayanang Pilipino.

Nalampasan nila ang malawakang pag-atake ng diktadurang Marcos na suportado ng US mula 1972 hanggang 1986. Ilampung libo ang isinailalim sa malalalang paglabag sa karapatang-tao: ekstrahudisyal na pamamaslang, pwersahang pagdukot at tortyur. Mahigit isang milyong dumanas ng dislokasyon. Subalit patuloy na lumaban ang mamamayan.

Mga organo ng demokratikong kapangyarihan sa 70 ng 81 prubinsya

Sa kasalukuyan, nagkapagbuo ang mga rebolusyonaryong pwersa ng mga organisasyong masa at mga organo ng kapangyarihang demokratiko sa 70 ng 81 prubinsya sa buong bansa. Sa mahigit 110 larangang gerilya, binubuo ang lokal na gubyernong bayan ng halal na komite ng mamamayan. Kinokonsolida ng mga rebolusyonaryong pwersa ang demokratikong gubyernong bayan, kabilang ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) at ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Pagtalima sa Karapatang-tao at Internasyunal na Makataong Batas

Idineklara ng NDFP noong 1991 ang pagtalima nito sa Common Article 3 ng Geneva Conventions, Protocol II at internasyunal na makatong batas.

Noong Hulyo 1996, idineklara ng NDFP ang pagtalima nito sa Geneva Conventions at Protocol I. Ginawa ito bilang isang pampulitikang awtoridad na kumakatawan sa sambayanang Pilipino na sangkot sa armadong tungggalian laban sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP) sa paggigiit ng kanilang karapatan sa pagpapasya-sa-sarili. Isinumite nito ang deklarasyong ito sa Swiss Federal Council, ang upisyal na tagapag-ingat at sa International Committee of the Red Cross, ang upisyal na tagapanbatay ng internasyunal na makataong batas.

Noong Hulyo 18, 1997 at Enero 14, 1999, naglabas ng resolusyon ang European Parliament na kumikilala at nag-eendorso ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP).

Pinahahalagahan ng NDFP ang Universal Declaration of Human Rights (Pangkalahatang Deklarasyon sa mga Karapatang-Tao) na nagdidiin ng dignidad at ng di-maipagkakait na karapatan ng bawat tao. Itinataguyod ng NDFP ang Algiers Declaration ng 1976 na nagpapatampok ng kolektibong karapatan ng mamamayan na ipaglaban ang kanilang paglaya laban sa dayuhan at lokal na mapang-api. Sinusuportahan din ng NDFP ang deklarasyon ng Pangkalahatang Asembliya ng UN ng 1986 na kumikilala sa kolektibong karapatan ng mamamayan sa pag-unlad.

Negosasyong Pangkapayapaan

Sa pakikipagnegosasyon nito sa GRP, nakalagda ang NDFP sa mahigit 10 kasunduan. Kabilang rito ang The Hague Joint Declaration of 1992, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (1995) at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL, 1998).

Sa CARHRIHL, kinikilala ng dalawang partido na ang prinsipyo ng karapatang-tao at ang internasyunal na makataong batas ay pangkalahatang inilalapat. Kinikilala nila na ang matagalang armadong tunggalian sa Pilipinas ay nangangailangan ng aplikasyon ng mga prinsipyo ng HR at IHL.

Ang International Legal Advisory Team (ILAT) [Internasyunal na Pangkat ng Tagapayong Ligal] at ang Special Office for Children (SOPC) [Ispesyal na Tanggapan para sa mga Bata]

Tinutulungan ang NDFP ng mahigit isang dosenang internasyunal na ekspertong ligal na bumubuo sa International Legal Advisory Team (ILAT). Noong isang taon, tinulungan ng ILAT at mga abugadong Pilipino ang NDFP sa pagbuo ng Program of Action for the Rights, Protection and Welfare of Children. Pagkatapos, binuo ng NDFP ang Special Office for the Protection of Children (SOPC) nito. Pinapayuhan din ng ILAT ang NDFP sa iba pang pampulitikang usapin.

Batayan ng Malawak na Suporta ng Mamamayan

Ang mga rebolusyonaryong pwersang nasa NDFP ay nagpapatupad ng programa na tumutugon sa hangarin ng sambayanang Pilipino. Ipinatutupad nito ang progrma ng reporma sa lupa, kalusugan, edukasyon at kultura. Ito ang saligang dahilan sa malawak na suporta at paglahok ng mamamayan sa pakikibaka para sa paglaya.

Programa sa Tunay na Reporma sa Lupa

Dahil sa 75% ng 100 milyong populasyon ay binubuo ng pinagsasamantalahan at inaaping magsasaka, ang programa para sa tunay na reporma sa lupa ang pangunahing laman ng rebolusyonaryong programa. Tinutugunan nito ang saligang hangarin ng mga magsasaka.

Binubuo ang minimum na programa sa lupa ng pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi ng usura, at pagtataas ng sahod ng mga manggagawang bukid. Malawakang ipinatutupad ito at nagbibigay-benepisyo sa milyun-milyong populasyon sa kanayunan.

Ipinatutupad naman ang maksimum na programa ng kumpiskasyon ng lupa at libreng pamamahagi sa mga nagbubungkal kung saan kaya sa mga tiyak na lugar na sapat ang lakas ng rebolusyonaryong kilusan. Subalit magiging posible lamang ang implementasyon sa buong bansa ng maksimum na programa kapag nagtagumpay na sa buong bansa. Isasama rito ang pagbibigay ng irigasyon, mga kalsada, tulong sa mekanisasyon at pagtatayo ng mga kooperatiba at kolektibisasyon para sa mas malaking produktibidad. Katuwang ng pambansang industriyalisasyon, iaangat nito ang atrasadong ekonomyang agraryo tungong maunlad at masaganang ekonomya.

Programang Pang-edukasyon at Pangkalusugan

Malawakang ipatutupad ang rebolusyonaryong edukasyon hinggil sa kasaysayan ng rebolusyong Pilipino at kultura nila. Gayundin ang mga programa sa literasiya at pagbibilang. Ang mga paaralang rebolusyonaryo ay itinatayo na pinakikinabangan ng libu-libong magsasaka at pambansang minorya, laluna ng mga bata at kabataan. Ang materyales na pang-edukasyon at mga likhang sining at akdang pampanitikan ay nagmumula sa rebolusyonaryong pakikibaka. Pinalalaganap ng rebolusyonaryong kilusan ang paggamit ng Pilipino at wika sa mga rehiyon.

Ang progaramang pangkalusugan ng paggamit ng halamang gamot, akupangtura at kanluraning panggagamot ay tumutugon sa saligang pangangailangang pangkalusugan ng mamamayan. Matagumpay ang mga kampanyang pangkalusugan tulad ng anti-malarya at mga klinikang bayan. Hinihikayat ang mga propesyunal na pangkalusugan na palingkuran ang sambayanan sa kanayunan at sa mga erya ng maralitang lunsod. Nagsasanay din sila ng mga paramedik para makapagbigay ng paunang lunas at panggagamot sa mga karaniwang sakit. Pinalalaganp nila ang paggamit ng halamang gamot at tradisyunal na panggagamot mula sa lumang praktika ng panggagamot ng masa.

Malawakang Korapsyon ay ibayong naghihiwalay sa Rehimeng Aquino

Ang kasalukuyang iskandalo ng malawakang korpasyon na kinasasangkutan ni Presidente Aquino ng GPH at ng maraming kongresista ay nagpapasiklab sa galit ng mamamayan. Daang bilyong piso ang halagang ninanakaw. Inihihiwalay ng ligal na demokratikong kilusan ang rehimeng Aquino.

Papatinding Interbensyong Militar ng US

Ipinipinal ng US at ng rehimeng Aquino ang isang kasunduan para sa pagpapahintulot ng mas malaking tropa, ng mga barko at eroplanong pandigma sa bansa. Nagsimula nang magpalipad ng mga drone para sa paniktik ang mga tropa ng US na nakabase sa Pilipinas. Ibayong patitingkarin ng pagbisita ni Presidente Obama ng US sa Oktubre 11 ang papatinding interbensyong militar na ito ng US. Lahat ng ito ay nagsisilbi sa estratehikong ng pagpihit ng pwersa ng US sa Pacific.

Panawagan para Isulong ang Digmang Bayan para sa Pambansang Paglaya

Pursigido ang mga rebolusyonaryong pwersa na ilunsad ang kanilang pakikibaka para sa tunay na demokrasya, independensya at pagpapasya-sa-sarili at sa pambansa at panlipunang paglaya. Puspusan silang nagsisikap na isulong ang digmang bayan para sa pambansa at panlipunang paglaya mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas.

Internasyunal na Pakikipagkaisa

Sa pagpapatupad nito, nakikipag-ugnayan sila sa iba pang nakikibakang mamamayan at mga progresibong pwersang internasyunal. Ang mga rebolusyonaryong pwersa sa NDFP ay matapat na nagbubuo ng internasyunal na pakikipagkaisa sa mamamayan at mga progresibong pwersa sa internasyunal na komunidad.