Rebolusyon ang tubag sa Martial Law

Jorge “Ka Oris” Madlos
NDFP-Mindanao
Setyembre 21, 2013

Atol sa ika-41 ngatuig sa paghandum sa Balaod Militar karong adlawa, saksi kita sa nagapadayon nga pasismo ug kalapasan sa tawhanong katungod sa tibuok nasud ubos sa dili-deklaradong balaud military pinaagi sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino III.  Human mapalagpot si Marcos, gipadayon sa tanang misunod nga mga rehimen ang palisiya sa pasismo aron mapabilin ang ilang bangis nga paghari.  Busa sa panahon man ni diktador Marcos o sa kasamtangang reaksyonaryong rehimen,  tukma ang awhag nga armadong rebolusyon ang tubag sa balaud military tungod kay taliwala niini nga kahimtang dili maangkon sa katawhang Pilipino ang katilingbanong hustisya ug tinuod nga kalinaw.

Partikular sa Mindanao, tungod sa mga clearing operations sa AFP sa kabukiran alang sa mga kompanya sa mina ug plantasyon, napugos pagbakwit ang mga mag-uuma ug lumad gikan sa ilang mga komunidad ug yutang kabilin. Kanunay silang nahasi ug nalisang sa paturagas nga pagpanganyon ug pagpamomba sa kahanginan sa  AFP, pagpangdagmal ug pagpangdaot sa mga tanom. Kabahinniiniang  COPD aron maghimog saywar ug pagpang-intriga sa mga masa sa mg akabaryohan.Sa  milabay nga usa ka tuig, ang mga katawhan sa tanan grehiyon sa Mindanao, sa kabukiran man ug bisan sa kasyudaran, nakasinati sa kaylap ug subsob nga mga operasyong military nga direktang gidumala sa Eastern ug Western Mindanao Command pinaagi sa mga mersenaryong tropa ubos niini.

Ang mga dayag ug legal nga kalihukang masa sa kasyudaran ginasanta sa mga bangis nga dispersal sa mga kapulisan, ilabina ang pakigbisog sa mga mamumuo, kabatan-onang estudyante ug mga kabus sa kasyudaran. Sama sa panahon ni Diktador Marcos, karon, padayon sab ang pagpang dakop, pagpangsalbeyds ug pagpamatay sa mga aktibista sa mga progresibong organisasyon apil na sa taga-masmidya.  Daghan kanila ang dunay warrant of arrest tungod sa tinomo-tomong mga kaso nga gihimo sa AFP ug PNP sa tumong nga manyutralisa o mapitol ang ilang aktibong partisipasyon sa dayag nga demokratikong pakigbisog ug pagpasibaw sa mga kahiwian sa reaksyunaryong gobyerno.

Mokabat na sa kapin 160 ang gipang patay nga mga lider ug yanong katawhan sukad makalingkod sa gahum si  Aquino III  ug padayong nagasaka ang ihap niini diin kadaghanan wala nahatagan og hustisya. Pinakaulahi mao ang pagpatay sa usa ka lider mag-uuma sa Loreto Agusan del Sur nga si Benjie Planos.

Kung si Marcos  nagpakanaug og mga dekreto aron panalipdan ang interes sa diktadura, ang kasamtangang mga reaksyunaryong balaod wala gimugna aron panalipdan ang tawhanong katungod kundi ang pagpitol sa nakigbisog nga katawhan alang sa tinuod nga nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.  Ang maong mga balaud sa kasamtangang rehimeng  US-Aquino nanalipod usab sa ekonomikanhong interes sa iyang imperyalistang amo ug mga dagkung burgesyang kumprador sa masa Executive Order 79 nga nag pabor sa mga higanteng  mina, bogus nga balaud sa reporma sa yuta, ug uban pang susamang mga balaud.

Nag-ungaw sa nag kagrabeng sosyo-ekonomiko ug political nga krisis ang tibuok kalibutan ug ang nagharing rehimen.  Samot nga nalubong sa kalisod ang nasud tungod sa pangkalibutang imperyalistang krisis nga naga apekto sa atong semi-pyudalug  semi-kolonyal nga katilingban sa Pilipinas.  Walay natukod nga mga batakang industriya ug walay tinuod nga reporma sa yuta, barato ang suholan ug ang katilingbanong produkto mipaingon lang sa imperyalistang nasud. Padayong midaghan ang minilyong walaytrabaho,  nawad-an og yutang matikad ug nagkataas ang presyo sa mga batakang palaliton ug katilingbanong serbisyo.

Tungod sa pang-ekonomiyang krisis sa nasud,  nag kagrabe ang panang bangi mismo sulod sahan-ay sa mga nagharing pundok nga nag-inologay sa gahum ug sa nagkanihit nga makawkaw nga pundo sakagamhanan.  Sa kasamtangan, dugang nabutyag ang kahiwi sa “tuwid na daan” ni Aquino dihang mibuto ang sindikato ug korapsyon sa pork barrel sa kongreso, nga mi duhig mismo sa Malakanyang. Walay ulaw nga gipanghimakak ni Aquino nga wala siyay direktang kalambigitan ug iyang mga alipures kang Napoles bisan pa sa mga namantala na nga mga hulagway nga naglambigit kaniya ug sa mga membro sa iyang administrasyon.

Kining palisiya sa pasismo ug katilingbanong krisis sa gobyernong Aquino ug tibuok nagharing  sistema kinahanglang bungkagon pinaagi gubat sa katawhan. Kinahanglang pakyason ang dili deklaradong Balaod Militar ni Aquino  pinaagi sa pagpaasdang malungtarong gubat sa katawhan. Kinahanglang pakusgon usab ang mga pangmasang pakigbisog aron panubagon ang tanang kurakot nga mga pulitiko, apil si Aquino III ug iyang mga alipures ug padayong ipakigbisog ang demanda sakatawhan alang sa tinuod nga reporma sa yuta, nasudnong industriyalisasyon ug kaugalingnan.

IBAGSAK ANG BALAUD MILITAR!
IASDANG ANG MALUNGTARONG GUBAT SA KATAWHAN!!!