Salubungin ng protesta ang pagbisita ni Obama

20130921piEditoryal
Ang Bayan
Setyembre 21, 2013


Download PDF here


Dapat tumindig ang sambayanang Pilipino at salubungin ng malawakang protesta ang nakatakdang pagbisita ng hepe ng imperyalismong US na si Barack Obama sa Oktubre 11-12 at ang planong pagpirma sa kasunduang magpapahintulot sa militar ng US na puspusang gamitin ang Pilipinas bilang base militar.

Dapat paalingawngawin ang sigaw ng protesta laban sa todo-largang pangangayupapa ng rehimeng Aquino sa gubyernong US. Dapat tutulan ang mabilis na pagkauk-ok ng pambansang kasarinlan sa ilalim ng rehimeng Aquino. Sagad-sagaran ang pagpapasailalim ni Aquino sa mga dikta ng gubyernong US upang suportahan ang estratehikong layunin ng US na "pumihit" tungo sa Asia.

Mula nang ideklara ang planong pagpihit na ito, iba't iba nang mga areglo ang binubuo ng US sa rehimeng Aquino, pati na sa mga gubyerno ng Japan, Vietnam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Australia, India at iba pa upang pahintulutan ang mga barko at eroplanong pandigma ng US na regular na makapasok sa mga bansang ito at magamit ang mga pasilidad sa mga daungan at paliparan.

Nitong nagdaang mga taon, nakapagbuo ang US ng mga kritikal na kasunduan para sa akses militar at pagbabase sa Australia at Singapore, at nasa proseso ngayon sa pagbubuo ng mga katulad na kasunduan sa Pilipinas at iba pang bansa. Nagmamantine ang US ng malaking base militar sa hilagang Australia para sa 3,000 tropang Amerikano. Mula 2005, ginamit ng US ang mga pasilidad sa Singapore para ikoordina ang lohistika at pagpapakat ng mga barkong pandigma mula sa East Asia, Central Asia hanggang sa Africa.

Patuloy na pinauunlad ng US ang pakikipagtulungang militar nito sa Japan. Pinalalakas nito ang mga base militar sa Okinawa at iba pang lugar. Itinutulak nito ang Japan na magpalakas ng mga kagamitan at imprastrukturang militar upang makapagbigay ng suportang panlohistika at pangmilitar sa US. Sa gabay ng US, ipinagmalaki kamakailan ng Japan ang kauna-unahan nitong aircraft carrier matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig na pinaniniwalaang dinisenyo para magserbisyo sa mga jet fighter ng US.

Nasa balangkas ng "pagpihit” ng US sa Asia ang mahigpit na pakikipagsabwatan ng rehimeng Aquino sa gubyerno at militar ng US. Binibigyan ni Aquino ang militar ng US ng wala pang kapantay na akses sa mga pasilidad sa Pilipinas. Walang sagabal na nagagamit ng militar ng US ang himpapawid at karagatan ng Pilipinas para magpalipad ng mga drone at magpalayag ng mga barkong pandigma para maniktik, magpatrulya, mandigma at magpamalas ng kapangyarihan. Pinahintulutan nito ang US na magtayo ng mga radar sa mga dalampasigan ng Pilipinas. Patuloy nitong pinahihintulutan ang militar ng US na magmantine ng 700 armadong tropa sa mga pasilidad nito sa Zamboanga City. May mga pasilidad militar din ang US sa Sulu at North Cotabato.

Alinsunod sa utos ng US, sinusulsulan ng rehimeng Aquino ang tunggalian sa China sa usapin ng Spratlys at iba pang isla sa South China Sea. Binigyang-daan nito ang US na imilitarisa ang sigalot sa pamamagitan ng pagpapakat ng mga tropa nito sa erya, bagay na nagtutulak sa China na mas agresibong igiit ang sarili nitong paninindigan sa mga pinagtutunggaliang teritoryo. Sa pagpapaigting ng presensya ng US sa rutang pangkalakalan sa South China Sea, layunin ng US na ipresyur ang China na sumunod sa nais nitong mga patakarang liberal upang bigyang-laya ang pamumuhunan ng US at pagtatambak ng mga sobrang produkto nito sa merkado ng China.

Ang pagbibigay sa US ng eksklusibong akses sa mga pasilidad sa Pilipinas ay noon pang Enero 2012 napagkasunduan ng gubyernong US at Pilipinas sa isinagawang Strategic Defense Dialogue sa Washington. Minamadali ngayon ng mga upisyal ng gubyernong US at Aquino ang pinal na borador ng bagong kasunduang magbabalik ng mga base militar ng US sa Pilipinas. Oras na mabuo ito, matitiyak ang operasyon nito sa susunod na 20-30 taon. Maingat na binubuo ang kasunduan upang hindi ito magmukhang tratado para sa base militar. Pinalalabas ng US na hindi ito interesadong magkaroon ng mga base militar, kundi gagamit lamang ito ng mga pasilidad na pag-aari ng gubyerno ng Pilipinas kahit ang mga ito ay itinayo ng militar ng US.

Ang pagbisita ni Obama ay maghuhudyat ng bagong yugto sa paghaharing neokolonyal ng US sa Pilipinas. Kokonsolidahin nito ang mga bagong alituntunin sa pagitan ng gubyernong US at ng tutang estado nito. Papupurihan ni Obama ang Pilipinas bilang "kaibigan" at "katuwang" sa tangkang pagtakpan ang katotohanan na ang Pilipinas ay biktima ng kolonyal na pananakop ng US mula simula ng ika-20 siglo at biktima ng hegemonismo ng US nitong nagdaang mahigit kalahating siglo.

Gamitin natin ang pagbisita ni Obama upang ilantad na ang Pilipinas ay isang malakolonya ng US. Manindigan tayo laban sa pangangayupapa ni Benigno Aquino III sa kanyang among imperyalista. Pag-alabin ang patriyotismo ng sambayanang Pilipino at pagkaisahin ang pinakamalawak na bilang ng mamamayan para labanan ang pagbibigay ng papalaking akses sa militar ng US at pagpasok ng paparaming bilang ng mga tropang Amerikano sa Pilipinas.


----------

Iba pang Artikulo:

Singilin si Aquino sa pinsala sa mamamayan ng Zamboanga
Patuloy ang palabas sa _pork barrel_
Mga protestang kontra-korapsyon, lumalakas
Pondo sa korapsyon, ilaan sa edukasyon
Kakarampot na dagdag-sahod, binatikos ng mga manggagawa
Zero Remittance Day, inilunsad
Serye ng mga taktikal na opensiba, inilunsad sa NCMR
Kampo ng bandidong grupong NIPAR, nireyd ng BHB
Kinatawan ng Anakpawis, inaresto sa Luisita
Agarang pagpapalaya sa maysakit na mga detenidong pulitikal, iginiit
Mga utak sa pagdukot kay Jonas Burgos, pinawalansala
Labanan ang planong gera ng US laban sa Syria!
Mga magbubukid, binatikos ang DA sa krisis sa bigas
Tata Senseng, pinarangalan ng NDFP