[VIDEO] Palawakin at palakasin ang protesta kontra sa korapsyon ni Aquino


ANG BAYAN Video
7 Sept 2013

Ang malaking demonstrasyon noong Agosto 26 sa Luneta Park sa Maynila at sa iba’t ibang lugar sa loob at labas ng bansa ay tanda ng malawak na galit ng sambayanang Pilipino laban sa sistemang pork barrel. Ipinamalas dito ng mamamayan ang kanilang ngitngit laban sa burukratikong pagnanakaw ng pondong publiko at sa paggamit dito ng naghaharing rehimeng Aquino para pagharian ang reaksyunaryong pulitika.

Ang usapin ng pork barrel ay lalong naglantad sa kasakiman ng mga naghaharing uri. Itinatampok nito ang kanilang pagbibingi-bingihan sa daing ng mamamayan at ang matingkad na pagkakaiba ng kanilang karangyaan sa hirap, salat at miserableng pamumuhay ng masang anakpawis.

http://youtu.be/6O_Sn1DlByU